در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Git Fundamentals

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Learn the fundamentals of using Git for source control through practical examples and exercises


1. Getting Started
 • 1. Welcome!
 • 2.1 GitFundamentals-Manual.pdf
 • 2. Introduction and Course Structure.html
 • 3. What is Source Control (aka Version Control)
 • 4. Installing Git on Windows
 • 5. Intro to Windows Command Prompt
 • 6.1 1-1-windowscommandpromptexercises.zip
 • 6.2 Command Prompt Cheatsheet.pdf
 • 6. Windows Command Prompt Exercises.html
 • 7. Intro to the Bash Shell
 • 8.1 1-2-bashexercises.zip
 • 8. Bash Exercises.html
 • 9. Your First Repository
 • 10. Configuring your Name and Email
 • 11. Further Notes and References.html

 • 2. Working Locally
 • 1. Staging Changes - Git add
 • 2. Committing Changes - Git Commit
 • 3. Amending Commits
 • 4. The Anatomy of a Commit - Git Log (and Git Show)
 • 5. Unstaging and resetting - Git Reset
 • 6.1 2-1-localrepoexercises.zip
 • 6. Local Repository Exercises.html

 • 3. Working with a Remote
 • 1. Your First Remote - Git Clone
 • 2. Pushing and Pulling - The Simple Case
 • 3.1 3-1-remoterepoexercises.zip
 • 3. Remote Repository Exercises.html
 • 4. Pulling with Merge (No Conflicts)
 • 5. Fetch and Rebase (No Conflicts)
 • 6. Merging with Conflicts
 • 7. Rebasing with Conflicts
 • 8.1 3-2-mergingandrebasingexercises.zip
 • 8. Merging and Rebasing Exercises.html

 • 4. Further Git Features
 • 1. Store Changes Temporarily - Git Stash
 • 2. Branching and Merging - Git Branch and Git Merge
 • 3. Tagging (Briefly) - Git Tag
 • 4.1 4-1-stashingandbranchingexercises.zip
 • 4. Stashing, Branching and Tagging Exercises.html

 • 5. Using Git Extensions (a useful UI over GIT)
 • 1. Installing Git Extensions
 • 2. Cloning and Browsing your Repository
 • 3. Pull, Commit, Push Workflow in Git Extensions
 • 4. Other Git Commands and Settings
 • 5. Merging from a Remote (with and without conflicts)
 • 6. Stashing
 • 7. Branching and Merging
 • 8. Git Extensions Exercises.html

 • 6. Extra - Some further Exploration and Links
 • 1.1 6-1-furtherexercises.zip
 • 1.2 Git 101 Basics (34mins).html
 • 1.3 Git Push - Force will Destroy the Timeline and Kill Us All (17mins).html
 • 1.4 Git Rebase vs Merge (24mins).html
 • 1. Where to Go from Here.html