در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Getting Started with Web3 Development

29,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Develop your first decentralized application from scratch on the Ethereum blockchain with Solidity


01 - Commencez ici
 • 001 Introduction

 • 02 - Why the Blockchain
 • 001 How Do You Represent Value
 • 002 The Internet of Value
 • 003 Blockchain Use Cases

 • 03 - What is a blockchain (and what its not)
 • 001 The 3-layer Model
 • 002 Blockchain Design Goals
 • 003 Blockchain Implementations
 • 004 Blockchain Instances
 • 005 Public Blockchains as Tricameral Systems
 • 006 Blockchain Key Components 12
 • 007 Blockchain Key Components 22
 • 008 What a Blockchain Is Not
 • external-links.zip

 • 04 - Cryptography 101
 • 001 Hashing Functions
 • 002 Asymmetric Cryptography
 • 003 Merkle Trees
 • external-links.zip

 • 05 - Installing the Development Environment (Truffle 4)
 • 001 Course Update for Truffle 5.html
 • 002 MacOS environment setup
 • 003 Installing Ganache on Windows 8.html
 • 004 Windows environment setup
 • 005 Linux environment setup
 • 006 Setting up a private node on MacOS
 • 006 chainskills.zip
 • 006 startnode.zip
 • 007 Setting up a private node on Windows
 • 007 chainskills.zip
 • 007 startnode.cmd.zip
 • 008 Setting up a private node on Linux
 • 008 chainskills.zip
 • 008 startnode.zip
 • 009 Troubleshooting your private node.html
 • 010 Setting up MetaMask on all environments
 • external-links.zip

 • 06 - My First Smart Contract Greetings (Truffle 4)
 • 001 Deploying a smart contract without Truffle (12)
 • 002 Deploying a smart contract without Truffle (22)
 • 002 Greetings.zip
 • 003 GreetingsTruffle.zip
 • 003 Working around the truffle init error in the next lesson.html
 • 004 Deploying a smart contract with Truffle (13)
 • 005 Deploying a smart contract with Truffle (23)
 • 006 Deploying a smart contract with Truffle (33)
 • 006 GreetingsTruffle.zip
 • 007 Blocks and transactions
 • 008 Gas
 • 009 OpCodes
 • 010 Sending ether
 • external-links.zip

 • 07 - How do you design and develop a decentralized application (Truffle 4)
 • 001 ChainList application preview
 • 002 Sell an article smart contract (12)
 • 003 Sell an article smart contract (22)
 • 003 sell-end.zip
 • 004 Sell an article tests (12)
 • 004 sell-tests-start.zip
 • 005 Sell an article tests (22)
 • 005 sell-tests-end.zip
 • 006 Sell an article frontend preparation (12)
 • 006 sell-preparation-start.zip
 • 007 Sell an article frontend preparation (22)
 • 007 sell-preparation-end.zip
 • 008 Sell an article display article in the frontend (13)
 • 008 sell-display-start.zip
 • 009 Sell an article display article in the frontend (23)
 • 010 Sell an article display article in the frontend (33)
 • 010 sell-display-end.zip
 • 011 Sell an article from the frontend (12)
 • 011 sell-frontend-start.zip
 • 012 Sell an article from the frontend (22)
 • 012 sell-frontend-end.zip
 • 013 Sell an article through MetaMask
 • 013 sell-metamask-start.zip
 • 014 Sell an article smart contract with event (13)
 • 014 sell-event-contract-start.zip
 • 015 Sell an article smart contract with event (23)
 • 016 Sell an article smart contract with event (33)
 • 016 sell-event-contract-end.zip
 • 017 Sell an article events in the frontend (12)
 • 017 sell-event-frontend-start.zip
 • 018 Sell an article events in the frontend (22)
 • 018 sell-event-frontend-end.zip
 • 019 Unknown transaction when migrating with Truffle 4.0.4.html
 • 020 Deploy ChainList to a private network (13)
 • 020 deploy-private-start.zip
 • 021 Deploy ChainList to a private network (23)
 • 022 Deploy ChainList to a private network (33)
 • 022 deploy-private-end.zip
 • 023 Buy an article smart contract (13)
 • 023 buy-contract-start.zip
 • 024 Buy an article smart contract (23)
 • 025 Buy an article smart contract (33)
 • 025 buy-contract-end.zip
 • 026 Buy an article tests (13)
 • 026 buy-tests-start.zip
 • 027 Buy an article tests (23)
 • 028 Buy an article tests (33)
 • 028 buy-tests-end.zip
 • 029 Buy an article frontend (13)
 • 029 buy-frontend-start.zip
 • 030 Buy an article frontend (23)
 • 031 Buy an article frontend (33)
 • 031 buy-frontend-end.zip
 • 032 List of articles smart contract (14)
 • 032 list-contract-start.zip
 • 033 List of articles smart contract (24)
 • 034 List of articles smart contract (34)
 • 035 List of articles smart contract (44)
 • 035 list-contract-end.zip
 • 036 List of articles tests (15)
 • 036 list-tests-start.zip
 • 037 List of articles tests (25)
 • 038 List of articles tests (35)
 • 039 List of articles tests (45)
 • 040 List of articles tests (55)
 • 040 list-tests-end.zip
 • 041 List of articles frontend (13)
 • 041 list-frontend-start.zip
 • 042 List of articles frontend (23)
 • 043 List of articles frontend (33)
 • 043 list-frontend-end.zip
 • 044 Smart contract deactivation (12)
 • 044 deactivation-start.zip
 • 045 Smart contract deactivation (22)
 • 045 deactivation-end.zip
 • 046 Function modifiers
 • 046 modifiers-end.zip
 • 046 modifiers-start.zip
 • 047 Smart contract inheritance
 • 047 inheritance-end.zip
 • 047 inheritance-start.zip
 • 048 Deploying the frontend
 • 048 deployfrontend.cmd.zip
 • 048 deployfrontend.zip
 • 048 deploy-start.zip
 • 049 Deploying smart contracts to the Rinkeby test net
 • 049 startrinkeby.cmd.zip
 • 049 startrinkeby-linux.zip
 • 049 startrinkeby-mac.zip
 • 050 Deploying smart contracts to the main net
 • 050 deploy-end.zip
 • 051 Deploying to a test node with an Infura remote node.html
 • 051 chainlist-truffle-ropsten-infura.zip
 • external-links.zip

 • 08 - Truffle 5 Update
 • 001 Before we start.html
 • 002 Updating the development environment
 • 002 linux-startnode.zip
 • 002 macos-startnode.zip
 • 002 windows-startnode.cmd.zip
 • 003 Updating contracts
 • 003 chainlist-truffle4.zip
 • 004 Adapting happy path tests
 • 004 chainlisthappypath.zip
 • 005 Adapting exception tests
 • 005 chainlistexceptions.zip
 • 006 Adapting the frontend
 • 006 chainlist-truffle5.zip
 • 006 index.html
 • 007 ChainList Update Transcript.html
 • 007 chainlist-truffle4.zip
 • 007 chainlist-truffle5.zip
 • external-links.zip

 • 09 - Conclusion
 • 001 Congratulations
 • external-links.zip

 • 10 - Bonus
 • 001 The Byzantium Hardfork
 • external-links.zip