در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

German Language Course For Beginners (Complete Level A1)

29,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Let's learn Deutsch with this hands on German course including a Question- and Answerbook - 93 pages each


1. Introduction
 • 1.1 answers workbook a1.zip
 • 1.2 questions workbook a1.zip
 • 1. Uber den Kurs (About the course)

 • 2. Die BegruBung (How to introduce yourself and have a basic conversation)
 • 1. Kapitel 1 Die BegruBung Teil 1 Das Kennenlernen
 • 2. Kapitel 1 Die BegruBung Teil 2 Ein Gesprach
 • 3. Kapitel 1 Die BegruBung Teil 3 ubungen

 • 3. Lander (County names)
 • 1. Lander Teil 1
 • 2. Lander Teil 2

 • 4. Berufe (Professions)
 • 1. Kapitel 3 Berufe Teil 1 Welche Berufe gibt es
 • 2. Kapitel 3 Berufe Teil 2 Wer macht was

 • 5. Nominativ (The German Grammar cases Nominative)
 • 1. Kapitel 4 Nominativ Teil 1 Was sind die Falle
 • 2. Kapitel 4 Nominativ Teil 2 Personalpronomen
 • 3. Kapitel 4 Nominativ Teil 3 Verben
 • 4. Kapitel 4 Nominativ Teil 4 Artikelendungen
 • 5. Kapitel 4 Nominativ Teil 5 Possessivartikel

 • 6. Fragen und Antworten (How to structure sentences and answers)
 • 1. Kapitel 5 Teil 1 Fragen und Antworten
 • 2. Kapitel 5 Teil 2 Fragen ohne Fragewort

 • 7. Hobbys
 • 1. Kapitel 6 Hobbys Teil 1 Welche Hobbys gibt es
 • 2. Kapitel 6 Hobbys Teil 2 Lesetext Hobbys

 • 8. Akkusativ (The accusative case)
 • 1. Kapitel 7 Akkussativ Teil 1 Personalpronomen und Verben
 • 2. Kapitel 7 Akkussativ Teil 2 Artikelendungen
 • 3. Kapitel 7 Akkussativ Teil 3 Possessivartikel
 • 4. Kapitel 7 Akkussativ Teil 4 Verbliste A1 komplett

 • 9. Der Korper (Body parts)
 • 1. Kapitel 8 Der Korper Teil 1
 • 2. Kapitel 8 Der Korper Teil 2 Beim Arzt

 • 10. Haben und Sein (The verbs to have and to be)
 • 1. Kapitel 9 Haben oder Sein

 • 11. Eine E-Mail (How to write and understand different e- mails)
 • 1. Kapitel 10 Teil 1 Informelle E-Mails
 • 2. Kapitel 10 Teil 2 Formelle E-Mails

 • 12. Dativ (The dative case)
 • 1. Kapitel 11 Dativ Teil 1 Personalpronomen und Verben
 • 2. Kapitel 11 Dativ Teil 2 Artikelendungen
 • 3. Kapitel 11 Dativ Teil 3 Possessivartikel
 • 4. Kapitel 11 Dativ Teil 4 Verbliste A1

 • 13. Die Artikel (The articles)
 • 1. Kapitel 12 Teil 1 Die Artikel
 • 2. Kapitel 12 Teil 2 Artikelubungen

 • 14. Nicht oder Kein (When to use nicht oder kein
 • 1. Kapitel 13 Nicht oder Kein

 • 15. Meine Familie (Family members)
 • 1. Kapitel 14 Meine Familie

 • 16. RegelmaBige Verben (Regular verbs)
 • 1. Kapitel 15 Teil 1 RegelmaBige Verben
 • 2. Kapitel 15 Teil 2 AuBnahmen

 • 17. UnregelmaBige Verben (Irregular verbs)
 • 1. Kapitel 16 UnregelmaBige Verben Teil 1
 • 2. Kapitel 16 UnregelmaBige Verben Teil 2 Ubung

 • 18. Adjektive (Adjectives)
 • 1. Kapitel 17 Adjektive Teil 1
 • 2. Kapitel 17 Adjektive Teil 2

 • 19. Konjunktionen (Conjuctions)
 • 1. Kapitel 18 Konjunktionen

 • 20. Die Zahlen (The Numbers)
 • 1. Kapitel 19 Teil 1 Die Zahlen
 • 2. Kapitel 19 Teil 2 Lesetext-Tim Nussbaum

 • 21. Das Alphabet (The Alphabet)
 • 1. Kapitel 20 Das Alphabet

 • 22. Ein Formular (How to fill in a form)
 • 1. Kapitel 21 Ein Formular

 • 23. Die Uhrzeit (The Time)
 • 1. Kapitel 22 Die Uhrzeit

 • 24. Imperativ (Imperative)
 • 1. Kapitel 23 Teil 1 Imperativ
 • 2. Kapitel 23 Teil 2 Ubungen

 • 25. Lebensmittel (Food)
 • 1. Kapitel 24 A Lebensmittel
 • 2. Kapitel 24 B Text 1 Im Supermarkt
 • 3. Kapitel 24 B Text 2 In der Backerei
 • 4. Kapitel 24 B Text 3 Im Restaurant

 • 26. Prafixe (Prefixes)
 • 1. Kapitel 25 Teil 1 Trennbare Verben
 • 2. Kapitel 25 Teil 2 Trennbare Verben Ubung
 • 3. Kapitel 25 Teil 3 Nicht trennbare Verben

 • 27. Prapositionen mit Akkusativ und Dativ (Prepositions with accusative and dative)
 • 1. Kapitel 26 Teil 1 Akkussativprapositionen
 • 2. Kapitel 26 Teil 2 Dativprapositionen

 • 28. Verben mit Akkusativ und Dativ (Verbs with accusative and dative)
 • 1. Kapitel 27 Verben mit Akkusativ und Dativ

 • 29. Possessivartikel (Possessive articles)
 • 1. Kapitel 28 Teil 1 Possessivartikel Nominativ
 • 2. Kapitel 28 Teil 2 Possessivartikel Akkusativ
 • 3. Kapitel 28 Teil 3 Possessivartikel Dativ

 • 30. Modalverben (Modal verbs)
 • 1. Kapitel 29 Modalverben

 • 31. Die Zeitformen (Verb tenses)
 • 1. Kapitel 30 Die Zeitformen

 • 32. Prateritum (Past tense form called Prateritum)
 • 1. Kapitel 31 Prateritum

 • 33. Perfekt (Past tense form called Perfekt)
 • 1. Kapitel 32 Perfekt Teil 1 RegelmaBige Verben
 • 2. Kapitel 32 Perfekt Teil 2 Verben mit haben und sein
 • 3. Kapitel 32 Perfekt Teil 3 UnregelmaBige Verben
 • 4. Kapitel 32 Perfekt Teil 4 Gemischte Verben
 • 5. Kapitel 32 Perfekt Teil 5 Trennbare Verben
 • 6. Kapitel 32 Perfekt Teil 6 Nicht trennbare Verben

 • 34. Zeitadverbien (Adverbs of time)
 • 1. Kapitel 33 Zeitadverbien Teil 1
 • 2. Kapitel 33 Zeitadverbien Teil 2 Lesetext- UrlaubsgruBe

 • 35. Die Farben (The colors)
 • 1. Kapitel 34 Die Farben

 • 36. Rund ums Jahr (All around the year The seasons)
 • 1. Kapitel 35 Rund ums Jahr

 • 37. Die Kleidung (Clothes)
 • 1. Kapitel 36 Die Kleidung

 • 38. Zuhause (At home)
 • 1. Kapitel 37 Zuhause