وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Fundamentals of Responsible Artificial Intelligence/ML

سرفصل های دوره

Designing and mantaining AI/ML models that help data subjects, are explainable, are not biased, and are compliant.


1 - Introduction
 • 1 - 01-Course-Intro.pdf
 • 1 - Course Intro
 • 1 - -All-Slides-Fundamentals-of-Responsible-AI-and-ML.pdf

 • 2 - Fundamentals
 • 2 - 02-Fundamentals-01-Intro.pdf
 • 2 - Module Intro
 • 3 - 02-Fundamentals-02-Responsible-AI-ML-Considerations.pdf
 • 3 - Responsible AIML Considerations
 • 4 - 02-Fundamentals-03-Usual-Model-Characteristics-01-Intro.pdf
 • 4 - Usual Model Characteristics Intro
 • 5 - 02-Fundamentals-03-Usual-Model-Characteristics-02-Classification-and-Regression.pdf
 • 5 - Usual Model Characteristics Classification and Regression
 • 6 - 02-Fundamentals-03-Usual-Model-Characteristics-03-Specificity-vs.Sensitivity.pdf
 • 6 - Usual Model Characteristics Specificity vs Sensitivity
 • 7 - 02-Fundamentals-03-Usual-Model-Characteristics-04-Accuracy-vs.Explainability.pdf
 • 7 - Usual Model Characteristics Accuracy vs Explainability
 • 8 - 02-Fundamentals-04-Outro.pdf
 • 8 - Module Outro

 • 3 - Responsible Data and Models
 • 9 - 03-Responsible-Data-Models-01-Intro.pdf
 • 9 - Module Intro
 • 10 - 03-Responsible-Data-Models-02-Model-Feature-Issues-01-Intro.pdf
 • 10 - Model Feature Issues Intro
 • 11 - 03-Responsible-Data-Models-02-Model-Feature-Issues-02-Reduced-Features.pdf
 • 11 - Model Feature Issues Reduced Features
 • 12 - 03-Responsible-Data-Models-02-Model-Feature-Issues-03-Historical-Focus.pdf
 • 12 - Model Feature Issues Historical Focus
 • 13 - 03-Responsible-Data-Models-02-Model-Feature-Issues-04-Proxies.pdf
 • 13 - Model Feature Issues Proxies
 • 14 - 03-Responsible-Data-Models-02-Model-Feature-Issues-05-Defaulting.pdf
 • 14 - Model Feature Issues Defaulting
 • 15 - 03-Responsible-Data-Models-02-Model-Feature-Issues-06-Overloaded-Correlated-Features.pdf
 • 15 - Model Feature Issues OverloadedCorrelated Features
 • 16 - 03-Responsible-Data-Models-02-Model-Feature-Issues-07-Overefficiency.pdf
 • 16 - Model Feature Issues Overefficiency
 • 17 - 03-Responsible-Data-Models-02-Model-Feature-Issues-08-Feedback-Loops.pdf
 • 17 - Model Feature Issues Feedback Loops
 • 18 - 03-Responsible-Data-Models-03-Model-Issues-01-Intro.pdf
 • 18 - Model Issues Intro
 • 19 - 03-Responsible-Data-Models-03-Model-Issues-02-Adversarial-Sensitivity.pdf
 • 19 - Model Issues Adversarial Sensitivity
 • 20 - 03-Responsible-Data-Models-03-Model-Issues-03-Overfitting.pdf
 • 20 - Model Issues Overfitting
 • 21 - 03-Responsible-Data-Models-04-Data-Issues-01-Intro.pdf
 • 21 - Data Issues Intro
 • 22 - 03-Responsible-Data-Models-04-Data-Issues-02-Biased-Data.pdf
 • 22 - Data Issues Biased Data
 • 23 - 03-Responsible-Data-Models-04-Data-Issues-03-Data-Drift.pdf
 • 23 - Data Issues Data Drift
 • 24 - 03-Responsible-Data-Models-05-Data-Centric-Approaches-01-Intro.pdf
 • 24 - DataCentric Approaches Intro
 • 25 - 03-Responsible-Data-Models-05-Data-Centric-Approaches-02-Data-Quantity-Dilemmas.pdf
 • 25 - DataCentric Approaches Data Quantity Dilemmas
 • 26 - 03-Responsible-Data-Models-05-Data-Centric-Approaches-03-Dataset-Hygiene.pdf
 • 26 - DataCentric Approaches Dataset Hygiene
 • 27 - 03-Responsible-Data-Models-05-Data-Centric-Approaches-04-Diversity-and-Debiasing.pdf
 • 27 - DataCentric Approaches Diversity and Debiasing
 • 28 - DataCentric Approaches Data Profiling
 • 28 - External-Data-Profiling.pdf
 • 29 - DataCentric Approaches Ethical Data Dimensions
 • 29 - External-Ethical-Data-Dimensions.pdf
 • 30 - DataCentric Approaches Data Usage PurposeAuthority
 • 30 - External-Data-Usage-Purpose-Authority.pdf
 • 31 - 03-Responsible-Data-Models-06-Model-Centric-Approaches-01-Intro.pdf
 • 31 - ModelCentric Approaches Intro
 • 32 - 03-Responsible-Data-Models-06-Model-Centric-Approaches-Human-Overrides.pdf
 • 32 - ModelCentric Approaches Human Override
 • 33 - 03-Responsible-Data-Models-06-Model-Centric-Approaches-Inference-Decisions.pdf
 • 33 - ModelCentric Approaches Inference Decisions
 • 34 - 03-Responsible-Data-Models-06-Model-Centric-Approaches-Specialist-Validation.pdf
 • 34 - ModelCentric Approaches Specialist Validation
 • 35 - 03-Responsible-Data-Models-06-Model-Centric-Approaches-Subpopulation-Considerations.pdf
 • 35 - ModelCentric Approaches Subpopulation Considerations
 • 36 - 03-Responsible-Data-Models-07-Outro.pdf
 • 36 - Module Outro

 • 4 - Transparency and Explainability
 • 37 - 04-Transparency-Explainability-01-Intro.pdf
 • 37 - Module Intro
 • 38 - 04-Transparency-Explainability-02-Explainability-Basics.pdf
 • 38 - Explainability Basics
 • 39 - 04-Transparency-Explainability-03-Explanation-Elements.pdf
 • 39 - Explanation Elements
 • 40 - 04-Transparency-Explainability-04-Explanation-Recipients.pdf
 • 40 - Explanation Recipients
 • 41 - 04-Transparency-Explainability-05-Transparency-Challenges.pdf
 • 41 - Transparency Challenges
 • 42 - 04-Transparency-Explainability-06-XAI-Method-Overview.pdf
 • 42 - XAI Method Overview
 • 43 - 04-Transparency-Explainability-07-XAI-Common-Elements.pdf
 • 43 - XAI Common Elements
 • 44 - 04-Transparency-Explainability-08-Popular-XAI-Frameworks-01-Intro.pdf
 • 44 - Popular Frameworks Intro
 • 45 - 04-Transparency-Explainability-08-Popular-XAI-Frameworks-02-LIME.pdf
 • 45 - Popular Frameworks LIME
 • 46 - 04-Transparency-Explainability-08-Popular-XAI-Frameworks-03-SHAP.pdf
 • 46 - Popular Frameworks SHAP
 • 47 - 04-Transparency-Explainability-08-Popular-XAI-Frameworks-04-TCAV.pdf
 • 47 - Popular Frameworks TCAV
 • 48 - 04-Transparency-Explainability-09-Outro.pdf
 • 48 - Module Outro

 • 5 - Ethics and Ethical Risks
 • 49 - 05-Ethics-and-Ethical-Risks-01-Intro.pdf
 • 49 - Module Intro
 • 50 - 05-Ethics-and-Ethical-Risks-02-Product-Considerations-01-Intro.pdf
 • 50 - Product Considerations Intro
 • 51 - 05-Ethics-and-Ethical-Risks-02-Product-Considerations-02-Consent.pdf
 • 51 - Product Considerations Consent
 • 52 - 05-Ethics-and-Ethical-Risks-02-Product-Considerations-03-Levels-of-Recordkeeping.pdf
 • 52 - Product Considerations Levels of Recordkeeping
 • 53 - 05-Ethics-and-Ethical-Risks-02-Product-Considerations-04-Ethical-Risk-Assessment.pdf
 • 53 - Product Considerations Ethical Risk Assessment
 • 54 - 05-Ethics-and-Ethical-Risks-03-Management-Considerations-01-Intro.pdf
 • 54 - Management Considerations Intro
 • 55 - 05-Ethics-and-Ethical-Risks-03-Management-Considerations-02-Ethical-Alignment.pdf
 • 55 - Management Considerations Ethical Alignment
 • 56 - 05-Ethics-and-Ethical-Risks-03-Management-Considerations-03-Ethical-Governance.pdf
 • 56 - Management Considerations Ethical Governance
 • 57 - External-The-Compliance-Approach.pdf
 • 57 - Management Considerations The Compliance Approach
 • 58 - 05-Ethics-and-Ethical-Risks-03-Management-Considerations-04-Enforcement-and-Accountability.pdf
 • 58 - Management Considerations Enforcement and Accountability
 • 59 - 05-Ethics-and-Ethical-Risks-03-Management-Considerations-05-Three-Levels-of-Oversight.pdf
 • 59 - Management Considerations Three Levels of Oversight
 • 60 - 05-Ethics-and-Ethical-Risks-04-Relevant-Regulation-01-Intro.pdf
 • 60 - Relevant Regulation Intro
 • 61 - 05-Ethics-and-Ethical-Risks-04-Relevant-Regulation-02-GDPR.pdf
 • 61 - Relevant Regulation GDPR
 • 62 - 05-Ethics-and-Ethical-Risks-04-Relevant-Regulation-03-CCPA.pdf
 • 62 - Relevant Regulation CCPA
 • 63 - 05-Ethics-and-Ethical-Risks-04-Relevant-Regulation-04-Fairness-in-Finance.pdf
 • 63 - Relevant Regulation Fairness in Finance
 • 64 - 05-Ethics-and-Ethical-Risks-05-Societal-Considerations.pdf
 • 64 - Societal Considerations
 • 65 - 05-Ethics-and-Ethical-Risks-06-Outro.pdf
 • 65 - Module Outro

 • 6 - Outro
 • 66 - 06-Course-Outro.pdf
 • 66 - Course Outro
 • 66 - -All-Slides-Fundamentals-of-Responsible-AI-and-ML.pdf
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 7861
  حجم: 4802 مگابایت
  مدت زمان: 515 دقیقه
  تاریخ انتشار: 19 اسفند 1401

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید