دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش طراحی وب Responsve و برنامه های موبایل بوسیله Flutter 2.0

دانلود Udemy Flutter 2.0: Build Modern Responsive Web & Mobile Apps

14,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با فلاتر یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Flutter 2.0: Build Modern Responsive Web & Mobile Apps

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 2 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 13 ساعت و 7 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Introduction and Course Prerequesites
What You'll be Building in this Course
Quick Message

Machine Setup - WINDOWS Users ONLY :
Download Windows Installation Instructions PDF
Setup Your Windows Machine for Flutter Web Development
Machine Setup - MAC Users ONLY
Download MAC Installation Instructions PDF
Setup Your MAC Machine for Flutter Web Development

Download Course Code :
Download Course Code

Build a Simple Flutter Web App - Portfolio App :
Installing Important VS Code Extensions
Download Project Assests
IMPORTANT: Null Safety Automatically Enabled - WATCH THIS VIDEO
Create a Portfolio Project
AppBar - Adding Image and Name
Creating the ContactMe Button
Finishing up the AppBar and Action Buttons
Refactoring Our Code
Setup the Main Body Section - Add Image and Overlay Text
Setup the Main Body Section - Fix Overflow Issues
Setup the Main Body Section - Adding Button Row
Setup the List of Projects
Finishing up the Project List
Launching Social Media Links When Icons Clicked
Implementing MailTo and Final Fixes

Build a Book Tracker App with Firebase & Firestore with Flutter 2.0 :
What You'll Build
Project Setup and Creating the GetStarted Page
Finishing up the GetStarted Page
Setup the Login Page - Part 1
Toggle Create and Login Logic
Setup Login Page -Creating the Form
Setup Login Page - Finishing up the User Interface
Login form Validation
Create Account Form
Section Summary

Setting up FirebaseAuth & Firestore - The App Backend Infrastructure :
Introduction - FirebaseAuth and Firestore
Setting up FirebaseAuth & Firestore Backend
Login in an Existing User - Setup Firebase Auth User
Signing in and Creating a User Account from the Web App
Connecting to Firestore Cloud Database and Using Flutter Streambuilder Widget
Getting Snapshot of a Single Field and Showing It
Redirecting Logged In Users to MainScreen Automatically
Mapping Firestore Document to a Book Object

The User Profile - Setting Up the User Profile :
User Creation Structure
Creating Users Collection in Cloud Firestore
Adding Action Buttons in the AppBar
Filtering Users and Showing Username in the AppBar
Showing User Avatar Pic
Create the User Account Dialog & Showing the Avatar and Name
User Profile - Adding Name and Profession
Finishing Up Adding User Quotes
Edit Profile - Setting up the Form Dialog
Populating TextFields and Code Refactor
Refactoring the UpdateUser Widget
Updating the User
Updating the User - Only Updating the Necessary Fields & Final Section Remarks

Book Search & Adding Books to Cloud Firestore :
Section Introduction
Creating the Search Book Page - Adding a TextField
Google Book API - An Overview
Parsing the Book API JSON
Setting up the Book Class & FetchBooks Function
Refactoring FetchBooks Function
Showing Fetched Books in a ListView
Creating the BookCard Widget
Creating the BookDetails Alert Dialog
Book Detail Dialog - Save and Cancel Buttons & Minor Cosmetics Fixes
Saving Books to Cloud Firestore Database & Code Refactory

Book Tracker Main Page - Reading and Read Lists :
Introduction - The Main Page Structure
Assets
Adding the Label Text
Setting up Reading Now List - Dummy Cards
Setting up the Reading Card List Widget
Adding Items to the Reading Card List Widget - Image and Title
Adding Button to the Reading Card List and More Cosmetic Fixes
Setting Up the BookRating Widget
Pulling in All the Books and Showing in the Card
Setup reading List Cards
Filtering Books by User Id
Adding a Click Event to the Book Card & Show Details Alert
Setting up the Form on the Details Alert Dialog
Pulling the Book Data and Showing in the Book Details Dialog
Setting up the Started Reading Button
Updating Book with a Timestamp
Showing the Started Reading Date
Setting up the FinishedReading Date
Adding a RatingBar
Finishing Setting up the Rating Bar
Deleting a Book
Section Summary

Main Page - Cloud Firestore List Filtering :
Filtering Further the Reading List
Fixing the Rating Bar Update Issues
Showing a List of all Read Books
Fixing the Notes TextField State Issue
Theming the Buttons

Flutter Providers & Advanced Routing :
Providers - Quick Introduction
Creating and Using a Provider - User Provider
Adding Routing to the App
Routing in Flutter - Basic Routing and Advanced Routing
Creating the Page Not Found Route
[FIX] Firestore Version Issues
Adding onUnknownRoute Function
Adding a CatchError in the Create Account Form

Adding Favicon and App Icon to the Flutter Web Project - Book Tracker :
Setup CLI - Instructions
Assets
Add Icon Image in App Bar
Adding Favicon to the Project

App Deployment to Firebase Hosting :
Deploying the Web App to Firebase Hosting

Running Web App on Android & iOS Devices :
Introduction - Building for Android and iOS
Android build Setup - Adding Google Services: Manifest & Gradle
Generating Icons for Android and iOS
Running App on an Android Emulator - With Some Issues
Fixing the ParseDouble Issue & Running the App on Android Emulator

[MAC USERS ONLY] - Build and Release iOS App :
Introduction - Build and Release iOS App
Run the App on iOS Simulator

Wrap-up :
What's Next

Bonus :
Bonus

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 2 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 13 ساعت و 7 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy