دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

کورس کدنویسی Excel VBA

دانلود Udemy Excel VBA Programming for Clinicians

14,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با اکسل VBA یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Excel VBA Programming for Clinicians

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 2 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 9 ساعت و 23 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


01 - Course Introduction :
0101 - Introduction

02 - Setting up your Environment :
0201 - Intro
0202 - Activate The Developer Tab
0203 - Setting Up Toolbars
0204 - Understanding the Project Explorer
0205 - Understanding the Property Window
0206 - Understanding the The Code Window
0207 - Using the Immediate Window
0208 - Wrap Up

03 - Recording and editing a Macro :
0301 - Intro
0302 - Demo of Recorded Macro
0303 - Adding a Button
0304 - Macro Steps
0305 - Assign Macro to Button
0306 - Basic Edits of Macro
0307 - The Code Window
0308 - Immediate Window
0309 - Wrap Up

04 - Excel VBA Object Part 1 :
0401 - Intro
0402 - What is an Object
0403 - Cells
0404 - Range
0405 - Selection
0406 - Rows
0407 - Columns
0408 - Wrap Up

05 - Excel VBA Object Part 2 :
0501 - Intro
0502 - Active Workbook
0503 - Active Sheet
0504 - Sheets
0505 - Active Cell
0506 - Application
0507 - Wrap Up

Exercise 01 - Excel VBA Objects :
Exercise 01 - Excel VBA Objects

06 - Introduction to Variables Final :
0601 - Intro
0602 - Strings
0603 - Dates
0604 - Booleans
0605 - Integers
0606 - Long
0607 - Double
0608 - Single
0609 - Variant
0610 - Constant
0611 - Variable Scope
0612 - Variable Naming Convention
0613 - Wrap Up

07 - Boolean Logical Operators :
0701 - Intro
0702 - The AND Operator
0703 - The OR Operator
0704 - The NOT Operator
0705 - Combination of all three Operators
0706 - Wrap Up

08 - Comparison Operators :
0801 - Intro
0802 - The Equal to Operator
0803 - The Not Equal To Operator
0804 - The Greater Than and Less Than Operators
0805 - The Greater Than or Equal To and Less Than or Equal To Operators
0806 - Wrap Up

09 - Basic Mathematics :
0901 - Intro
0902 - Addition
0903 - Subtraction
0904 - Multiplication
0905 - Division
0906 - Powers
0907 - Root
0908 - Brackets
0909 - Round
0910 - Combined
0911 - Wrap Up

10 - Branching Based on Conditions :
1001 - Intro
1002 - The 'If - Then' Statement
1003 - The IIf Statement
1004 - The 'Nested If Then' Statement
1005 - The 'If Then Else If' Statement
1006 - The 'Select Case' Statement
1007 - Importance of Order
1008 - Wrap Up

11 - For Next Loop and For Each Loop :
1101 - Intro
1102 - Without Loops
1103 - For Next Loop
1104 - For Next Loop with Step
1105 - For Next Loop Running in Reverse
1106 - Nested For Next
1107 - For Each Loop
1108 - Exit For Loop
1109 - Wrap Up

Exercise 02 - Sorting using a For Next Loop :
Exercise 02 - Sorting using a For Next Loop

12 - Do While Loop and Do Loop While :
1201 - Intro
1202 - Do While Loop
1203 - Do Loop While
1204 - Wrap Up
Exercise 03 - Tracking Changes Using Do While Loops
Exercise 03 - Tracking Changes Using Do While Loops

13 - Do Until Loop and Do Loop Until :
1301 - Intro
1302 - Do Until Loop
1303 - Do Loop Until
1304 - Wrap Up
Exercise 04 - Tracking Changes Using Do Until Loops
Exercise 04 - Tracking Changes Using Do Until Loops

14 - Sub Routines and Functions :
1401 - Intro
1402 - Without Subroutines
1403 - With Subroutines
1404 - Using User defined Functions
1405 - Wrap Up
Exercise 05 - Sub Routines and Functions
Exercise 05 - Sub Routines and Functions

15 - Displaying Messages and Taking Inputs :
1501 - Intro
1502 - Standard Message Box
1503 - Various Buttons in Message Box
1504 - Getting the Button that was Clicked
1505 - Giving the Message Box a Title
1506 - Using the Input Box to get user input
1507 - Wrap Up

16 - String Manipulation :
1601 - Intro
1602 - Basic String Concatenation
1603 - The Len Function
1604 - The Left Function
1605 - The Mid Function
1606 - The Right Function
1607 - The InStr Function
1608 - The LTrim Function
1609 - The RTrim Function
1610 - The Trim Function
1611 - The Replace Function
1612 - The LCase Function
1613 - The UCase Function
1614 - The Proper Case Function (StrConv)
1615 - Wrap Up

17 - Manipulating Dates :
1701 - Intro
1702 - The IsDate Function
1703 - The Date Function
1704 - The Now Function
1705 - The Timer Function
1706 - The Day Function
1707 - The Month Function
1708 - The Year Function
1709 - The Hour Function
1710 - The Minute Function
1711 - The Second Function
1712 - The DateDiff Function
1713 - The DateAdd Function
1714 - Wrap Up

18 - Converting Between Data Types :
1801 - Intro
1802 - The CBool Function
1803 - The CDate Function
1804 - The CInt Function
1805 - The Val Function
1806 - The CStr Function
1807 - Wrap Up
19 - Excel File Operations
1901 - Intro
1902 - Open An Excel Workbook
1903 - Open An Excel Workbook Using Dir Function
1904 - Save An Excel Workbook
1905 - SaveAs
1906 - SaveAs User Provided Filename
1907 - Close An Excel Workbook
1908 - Wrap Up
20 - Working with Text files
2001 - Intro
2002 - Open text file for input
2003 - Open text file for output
2004 - Open text file for append
2005 - Wrap Up

21 - Working with Arrays :
2101 - Intro
2102 - Why use an array
2103 - Static array
2104 - Dynamic array
2105 - Resizing a dynamic array [ReDim, Preserve]
2106 - Using Ubound and Lbound
2107 - Using Split and Join
2108 - Using the Array() function
2109 - Range to Array()
2110 - Deleting items from static array
2111 - Deleting items from dynamic array
2112 - Two dimensional arrays
2113 - Wrap Up
Exercise 06 - Text Manipulation with Arrays and Loops
Exercise 06 - Text Manipulation with Arrays and Loops

22 - Error Handling :
2201 - Intro
2202 - Compilation Errors
2203 - Missing Files or Directory
2204 - Mathematics Errors
2205 - Resume Next
2206 - On Error GoTo
2207 - The Err Object
2208 - Complete Error Handling
2209 - Wrap Up

23 - Putting it All Together :
2301 - Intro
2302 - Building the Interface
2303 - Adding Validation Lists
2304 - Coding the Application
2305 - Wrap Up

24 - Bonus Lecture :
Bonus Lecture

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 2 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی
مدت زمان آموزش 9 ساعت و 23 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy