در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Excel Data Analysis using Pivot Tables and Pivot Charts

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Utilize real-world case studies to master Excel pivot tables and pivot charts for data analysis.


1. Basics of the Pivot Table
 • 1.1 country sales sample data for pivot table course for data cleaning.xlsx
 • 1. Getting your data ready for Pivot Table
 • 2. Creating the Pivot Table
 • 3. Grouping and Ungrouping in Pivot Tables
 • 4. Collapsing and Expanding in Pivot tables
 • 5. Field Settings in Pivot Tables
 • 6. Introduction to Slicers in Pivot Tables
 • 7. Introduction to Timeline in Pivot Table
 • 8.1 sales dataset homework section 1 for upload.xlsx
 • 8. End of Section Practice Exercise.html
 • 9. Solution to the Review Homework

 • 2. Applying Filters in Pivot Tables
 • 1. Date Filters in Pivot tables
 • 2. Value Filters in Pivot Tables
 • 3. Label Filters in Pivot Tables
 • 4.1 sales dataset homework Section 2.xlsx
 • 4. End of Section Practice Exercise.html
 • 5. Solution to the Review Homework

 • 3. More on the Pivot Table Ribbon
 • 1. Selecting, Clearing, Moving & Copying Pivot Tables
 • 2. Refreshing & Updating Pivot Tables
 • 3. Layout group on the ribbon
 • 4. Layout in Pivot tables
 • 5. Style options in Pivot Tables
 • 6. Calculated field in Pivot Tables
 • 7. Calculated field items in Pivot Tables
 • 8.1 sampledatafoodsales homework section 3.xlsx
 • 8. End of Section Practice Exercise.html
 • 9. Solution to the Review Homework

 • 4. Conditional Formatting in Pivot Tables
 • 1. Introduction to Conditional formatting in Pivot Tables
 • 2. Highlight cells rules
 • 3. Top Bottom rules
 • 4. Data bars, Color Scales and Icon Sets
 • 5. New rule, clear rules and manage rules
 • 6.1 sampledatafoodsales homework section 4.xlsx
 • 6. End of Section Practice Exercise.html
 • 7. Solution video to the review exercise

 • 5. Practice Exercise HR Dataset
 • 1. Introduction to the exercise
 • 2. Exercise Video 1
 • 3. Exercise Video 2
 • 4. Exercise Video 3

 • 6. Creating Dashboards in Pivot Tables
 • 1. Introduction to Excel pivot table dashboards
 • 2. Dashboard exercise video 2
 • 3. Dashboard exercise video 3
 • 4. Dashboard exercise video 4
 • 5. Dashboard exercise (putting it all together)

 • 7. Pivot Charts
 • 1. Introduction to Pivot Charts
 • 2. Inserting Pivot Charts
 • 3. Combining pivot charts
 • 4. Changing chart types in pivot charts
 • 5. Basic data filtering in pivot charts
 • 6. Formatting in pivot charts
 • 7.1 sales dataset homework section 7.xlsx
 • 7. End of Section Practice Exercise.html
 • 8. Solution video to the review exercise

 • 8. Case Study Exercises
 • 1. Case Study 1 US Mass Shootings Dataset
 • 2. Case Study 2 Olympics Athletes Dataset
 • 3. Case Study 3 US Police Officer Deaths Dataset
 • 4. Case Study 4 Work Safety Dataset