دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

فیلم یادگیری کامل Exam MS-203 Microsoft 365 Messaging

دانلود Udemy Exam MS-203: Microsoft 365 Messaging

14,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با Microsoft 365 یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Exam MS-203: Microsoft 365 Messaging

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 2 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 18 ساعت و 38 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


دوره مقدمه:
معرفی
مدیریت زیرساخت های پیام رسانی:
طراحی یک راه حل پیامرسانی مدرن
Exchange 2019 معماری
Exchange Online Architecture
معماری هیبریدی تبادل
برنامه ریزی استقرار سرور Exchange
پیام های زیرساخت های پیام رسانی
ملاحظات مجازی سازی
پیش نیازهای استقرار
فرآیند راه اندازی
نسخه ی نمایشی - نصب سرور مبادله 2019
Exchange Exchange Online Deployment
نسخه ی نمایشی - مبادله آنلاین استقرار
کار با ابزارهای اداری
Exchange Center
نسخه ی نمایشی - با استفاده از EAC
پوسته مدیریت تبادل
نسخه ی نمایشی - کار با EMS
به روز رسانی تبادل
Quiz1
مدیریت گیرندگان:
نوع دریافت کننده
صندوق های پستی کاربر
صندوق های پستی منابع
صندوق های پستی مشترک
گروه ها
ایجاد صندوق های پستی کاربر
نسخه ی نمایشی - ایجاد و مدیریت صندوق های پستی کاربر
ایجاد صندوق های پستی منابع
نسخه ی نمایشی - کار با صندوق های پستی منابع
ایجاد صندوق پستی به اشتراک گذاشته شده
نسخه ی نمایشی - ایجاد صندوق پستی به اشتراک گذاشته شده
نسخه ی نمایشی - ایجاد مخاطبین ایمیل و کاربران ایمیل
مجوز های صندوق پستی
نسخه ی نمایشی - مدیریت مجوز صندوق پستی
ایجاد گروه های تبادل
نسخه ی نمایشی - ایجاد و مدیریت گروه ها
لیست آدرس
سیاست های کتاب آدرس
کتاب های آدرس آفلاین
سیاست های آدرس ایمیل
نسخه ی نمایشی - ایمیل های آدرس ایمیل و لیست آدرس
مرور پوشه های عمومی
برنامه ریزی سلسله مراتب پوشه عمومی
صندوق های پستی برنامه ریزی و Quotas
پوشه های پوشه عمومی
اجرای پوشه های عمومی
نصب صندوق های پوشه عمومی
ایجاد پوشه های عمومی
مجوزهای پوشه عمومی
نسخه ی نمایشی - ایجاد و مدیریت پوشه های عمومی
ایمیل فعال کردن پوشه های عمومی
نظارت بر پوشه های عمومی
عیب یابی پوشه های عمومی
عیب یابی دسترسی
Quiz 2


Course Introduction :
Introduction

Managing Messaging Infrastructures :
Designing a Modern Messaging Solution
Exchange 2019 Architecture
Exchange Online Architecture
Exchange Hybrid Architecture
Planning Exchange Server Deployment
Messaging Infrastructure Requirements
Virtualization Considerations
Deployment Prerequisites
Setup Process
Demo - Installing Exchange Server 2019
Exchange Online Deployment
Demo - Exchange Online Deployment
Working with Administrative Tools
Exchange Admin Center
Demo - Using the EAC
Exchange Management Shell
Demo - Working with EMS
Updating Exchange
Quiz1

Managing Recipients :
Recipient Types
User Mailboxes
Resource Mailboxes
Shared Mailboxes
Groups
Creating User Mailboxes
Demo - Creating and Managing User Mailboxes
Creating Resource Mailboxes
Demo - Working with Resource Mailboxes
Creating Shared Mailboxes
Demo - Creating Shared Mailboxes
Demo - Creating Mail Contacts and Mail Users
Mailbox Permissions
Demo - Managing Mailbox Permissions
Creating Exchange Groups
Demo - Creating and Managing Groups
Address Lists
Address Book Policies
Offline Address Books
Email Address Policies
Demo - Email Address Policies and Address Lists
Public Folders Overview
Planning the Public Folder Hierarchy
Planning Mailboxes and Quotas
Public Folder Alternatives
Implementing Public Folders
Deploying Public Folder Mailboxes
Creating Public Folders
Public Folder Permissions
Demo - Creating and Managing Public Folders
Mail Enabling Public Folders
Monitoring Public Folders
Troubleshooting Public Folders
Troubleshooting Access
Quiz 2

Managing Mailbox Databases :
Mailbox Servers
Mailbox Databases
Understanding Database Changes
Demo - Examining Database Files
Storage Options for Databases
Exchange Preferred Architecture
Planning Deployment Stages
Exchange Server Role Requirements Calculator
Evaluating Database Performance
Creating Databases
Demo - Configuring Storage and Creating Databases
Troubleshooting Database Issues
Troubleshooting Performance
Troubleshooting Database Failures
Recovery Options
Quiz 3

Understanding Messaging Authentication :
Password Policies
Self-Service Password Management
Demo - Configuring Password Policies and SSPR
Multi-Factor Authentication
MFA in Office 365
Demo - Enabling MFA for Users
Planning Password Policies
Introduction to RBAC
Management Role Groups
Default Role Groups
Management Roles
Demo - RBAC Fundamentals
Advanced Role Management
Creating Custom Roles
Demo - Advanced Role Management
RBAC Best Practices
Troubleshooting RBAC
Workload Policies
Configuring Workload Policies
Configuring Quotas
Office 365 Add-ins
Deploying Add-Ins
Demo - Working with Office Add-ins
Federated Delegations
Federation Sharing Components
Organization Relationships
Demo - Working with Organization Relationships and Sharing Policies
Quiz 4

Managing Client Access :
Introduction to Client Access Services
Client Access Service Configuration
Demo - Configuring Client Access Services
Understanding Autodiscover
Autodiscover Process
Demo - Working with Autodiscover Settings
Availability Service
MailTips
Demo - Configuring MailTips
Working with Outlook
Outlook Mobile
Outlook on the Web
Connecting Non-Outlook Clients
Security Considerations
Configuration Options
Configure Redirection
Office Online Server
Demo - Configuring Outlook on the Web
Troubleshooting Authentication
Troubleshooting Outlook Connectivity
Troubleshooting Outlook on the Web
Exchange ActiveSync
Mobile Device Mailbox Policies
Microsoft 365 MDM
Configuring Microsoft 365 MDM
Configuring Access for Mobile Devices
Demo - Managing Mobile Devices
Quiz 5

Managing Transport Services :
Introduction to Message Transport
Introduction to Message Transport
Message Routing
Configuring Message Transport
Transport Agents
Configuring Message Transport Options
Configuring SMTP Domains
Configuring Connectors
Default Connectors
Demo - Working with Connectors
Message Moderation
Introducing Transport Rules
Transport Rule Components
Planning for Transport Rules
Demo - Working with Transport Rules
Understanding Mail Flow
Exchange On Premises
Demo - Managing On-Premises Mail Flow
Exchange Online Mail Flow
Hybrid Exchange Mail Flow
Troubleshooting Tools
Shared Namespaces
Troubleshooting TLS Issues
Troubleshooting Network Based Issues
Troubleshooting Mail Flow
Troubleshooting Logs
Demo - Troubleshooting Tools
Quiz 6

Implementing High Availability and Disaster Recovery :
High Availability Components
Database Availability Groups
DAG Characteristics
DAG Life Cycle
Understanding Quorum
Lagged Database Copies
Creating and Configuring DAGs
Demo - Creating a Database Availability Group
Understanding Failover
Maintaining Database Availability Groups
Troubleshooting DAGs
Understanding High Availability for CAS
Namespace Planning and Load Balancing
Managed Availability
Considerations for Highly Available CAS
Transport Availability
Shadow Redundancy
Safety Net
Considerations for Site Resilience
Site Resilience Scenarios
Namespace Planning
Site Resilience DAG Quorums
Configuring a Witness in Azure
Failover and Switchover Process
Data Loss Scenarios
Data Loss Mitigation Features
Backup and Restore Scenarios
Planning Considerations
Exchange Native Data Protection
Evaluating Backup Options
Exchange Backup Considerations
Supported Backup Technologies
Demo - Using Windows Server Backup
Restore Scenarios
Restoring Database Corruption
Quiz 7

Threat Protection :
Exchange Online Protection
EOP Features
Message Routing with EOP
Demo - Examining EOP
Message Headers
Spam Confidence Levels
Overview of Anti-Spam and Anti-Malware
Managing Anti-spam
Managing Anti-malware
Anti-malware Policies
Outbound Spam
Quarantine
Demo - Examining Anti-malware Policies
Sender Policy Framework
DomainKeys Identified Mail (DKIM)
DMARC
Demo - Configuring Advanced Anti-spam Settings
ATP Overview
Safe Attachments
Safe Links
Spoofing Intelligence
Demo - Examining Advanced Threat Protection
Quiz 8

Compliance :
Message Policy and Compliance
Microsoft 365 Encryption
RBAC Roles
Demo - Examining RBAC Roles and SCC
Retention Policies
Retention Policies in Action
Principles of Retention
Demo - Configuring Retention Policies in SCC
Configuring DLP Policies
Demo - Configuring DLP Policies
Message Trace
Demo - Performing a Message Trace
In-Place and Litigation Holds
Hold Goals and Features
Recoverable Items Folder
Demo - Working with Holds
Messaging Records Management
Retention Strategies
Managed Folder Assistant
Demo - Configuring Retention Policies
Message Tracking
Demo - Searching Message Tracking Logs
In-Place Archives
Archive Considerations
Managing Archiving
Demo - Using In-Place Archiving
Journaling Overview
Considerations for Journaling
Exchange Auditing
Demo - Working with Exchange Auditing
Introduction to Content Searches
Designing Content Searches
Managing Content Searches
eDiscovery
eDiscovery Permissions
Demo - Working with eDiscovery
Quiz 9

Deploying Exchange Hybrid Environment :
Connection Options
Hybrid Deployment Components
Azure AD Connect
AD Connect Fundamentals
Source of Authority
Hybrid Environments
Identity Options
Federation Methods
Demo - Install and Configure Azure AD Connect
Planning for Exchange Hybrid
Minimal Hybrid Configuration
Full Hybrid Configuration
Organization Configuration Transfer
Exchange Modern Hybrid
Installing the Hybrid Agent
Mail Flow Options
Demo - Using Hybrid Configuration Wizard
Migration Options
Choosing a Migration Option
DNS Record Changes
IMAP Migrations
IMAP Requirements and Limitations
Cutover Migrations
Cutover Migration Process
PST Migrations
PST Migration Process
Public Folder Migrations
Migrating Legacy Public Folders
Migrating Modern Public Folders
Demo - Migrating Mailboxes
Overview of Edge Transport
Infrastructure Requirements
EdgeSync
Message Flow
Quiz 10