در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

English Grammar Launch: Upgrade your speaking and listening

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Learn English grammar through lectures and listening and speaking practice, so you can confidently speak English.


01 - Introduction
 • 001 Introduction

 • 02 - Had better
 • 001 Had better (Learn)
 • 001 Had-better.mp3
 • 001 Had-better-MP3-transcript.pdf
 • 002 Had better (Things to Note)
 • 003 Had better speaking practice (Master)
 • 004 Had better listening practice (Master)

 • 03 - Enough and too
 • 001 Enough and too (Learn)
 • 001 Enough-and-too.mp3
 • 001 Enough-and-too-MP3-transcript.pdf
 • 002 Enough and too (Things to Note)
 • 003 Enough and too speaking practice (Master)
 • 004 Enough and too listening practice (Master)

 • 04 - So and such
 • 001 So and such (Learn)
 • 001 So-and-such.mp3
 • 001 So-and-such-MP3-transcript.pdf
 • 002 So and such (Things to Note)
 • 003 So and such speaking practice (Master)
 • 004 So and such listening practice (Master)

 • 05 - Used to
 • 001 Used to (Learn)
 • 001 Used-to.mp3
 • 001 Used-to-MP3-transcript.pdf
 • 002 Used to (Things to Note)
 • 003 Used to speaking practice (Master)
 • 004 Used to listening practice (Master)

 • 06 - Present continuous
 • 001 Present continuous (Learn)
 • 001 Present-continuous.mp3
 • 001 Present-continuous-MP3-transcript.pdf
 • 002 Present continuous (Things to Note)
 • 003 Present continuous speaking practice (Master)
 • 004 Present continuous listening practice (Master)

 • 07 - Present simple
 • 001 Present simple (Learn)
 • 001 Present-simple.mp3
 • 001 Present-simple-MP3-transcript.pdf
 • 002 Present simple (Things to Note)
 • 003 Present simple speaking practice (Master)
 • 004 Present simple listening practice (Master)

 • 08 - Past simple
 • 001 Past simple (Learn)
 • 001 Past-simple.mp3
 • 001 Past-simple-MP3-transcript.pdf
 • 002 Past simple (Things to Note)
 • 003 Past simple speaking practice (Master)
 • 004 Past simple listening practice (Master)

 • 09 - Present perfect
 • 001 Present perfect (Learn)
 • 001 Present-perfect.mp3
 • 001 Present-perfect-MP3-transcript.pdf
 • 002 Present perfect (Things to Note)
 • 003 Present perfect speaking practice (Master)
 • 004 Present perfect listening practice (Master)

 • 10 - Going to
 • 001 Going to (Learn)
 • 001 Going-to.mp3
 • 001 Going-to-MP3-transcript.pdf
 • 002 Going to (Things to Note)
 • 004 Going to listening practice (Master)

 • 11 - Will
 • 001 Will.mp3
 • 001 Will (Learn)
 • 001 Will-MP3-transcript.pdf
 • 002 Will (Things to Note)
 • 003 Will speaking practice (Master)
 • 004 Will listening practice (Master)

 • 12 - Relative clauses
 • 001 Relative clauses (Learn)
 • 001 Relative-clauses.mp3
 • 001 Relative-clauses-MP3-transcript.pdf
 • 002 Relative clauses (Things to Note)
 • 003 Relative clauses speaking practice (Master)
 • 004 Relative clauses listening practice (Master)

 • 13 - Verb + -ing
 • 001 Verb + -ing (Learn)
 • 001 Verb-ing.mp3
 • 001 Verb-ing-MP3-transcript.pdf
 • 002 Verb + -ing (Things to Note)
 • 003 Verb + -ing speaking practice (Master)
 • 004 Verb + -ing listening practice (Master)

 • 14 - Both, neither and either
 • 001 Both, neither and either (Learn)
 • 001 Both-Neither-and-Either.mp3
 • 001 Both-neither-and-either-MP3-transcript.pdf
 • 002 Both, neither and either (Things to Note)
 • 003 Both, neither and either speaking practice (Master)
 • 004 Both, neither and either listening practice (Master)

 • 15 - Even
 • 001 Even.mp3
 • 001 Even (Learn)
 • 001 Even-MP3-transcript.pdf
 • 002 Even (Things to Note)
 • 003 Even speaking practice (Master)
 • 004 Even listening practice (Master)

 • 16 - Phrasal verbs with 'in' and 'out'
 • 001 Phrasal verbs with 'in' and 'out' (Learn)
 • 001 Phrasal-Verbs.mp3
 • 001 Phrasal-verbs-using-in-and-out-example-sentences.pdf
 • 002 Phrasal verbs with 'in' and 'out' (Things to Note)
 • 003 Phrasal verbs with 'in' and 'out' speaking practice (Master)
 • 004 Phrasal verbs with 'in' and 'out' listening practice (Master)

 • 17 - Must
 • 001 Must.mp3
 • 001 Must (Learn)
 • 001 Must-MP3-transcript.pdf
 • 002 Must (Things to Note)
 • 003 Must speaking practice (Master)
 • 004 Must listening practice (Master)

 • 18 - Present Perfect 1
 • 001 Present Perfect 1 (Learn)
 • 001 Present-perfect-1.mp3
 • 001 Present-perfect-1-example-sentences.pdf
 • 002 Present Perfect 1 (Things to Note)
 • 003 Present Perfect 1 Speaking Practice (Master)
 • 004 Present Perfect 1 Listening Practice (Master)

 • 19 - Present Perfect 2
 • 001 Present Perfect 2 (Learn)
 • 001 Present-perfect-2.mp3
 • 001 Present-perfect-2-example-sentences.pdf
 • 002 Present Perfect 2 (Things to Note)
 • 003 Present Perfect 2 Speaking Practice (Master)
 • 004 Present Perfect 2 Listening Practice (Master)

 • 20 - Present Perfect 3
 • 001 Present Perfect 3 (Learn)
 • 001 Present-perfect-3.mp3
 • 001 Present-perfect-3-example-sentences.pdf
 • 002 Present Perfect 3 (Things to Note)
 • 003 Present Perfect 3 Speaking Practice (Master)
 • 004 Present Perfect 3 Listening Practice (Master)

 • 21 - Bonus Lecture
 • 001 Bonus Lecture.html