در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Drawing Webtoons: From Planning to Publishing

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Make your colorful dream story real!


1. Introduction
 • 1. About the instructor
 • 2.1 Resources & Links.pdf
 • 2. Course introduction
 • 3. Introduction to Clip Studio Paint

 • 2. Chapter planning, storyboarding & lettering
 • 1.1 1-1_different camera angles.zip
 • 1.2 1-1_panels pacing.zip
 • 1.3 1-1_storyboard file template.zip
 • 1. Storyboards
 • 2.1 1-2_canvas size guide.zip
 • 2. Setting up Work Files
 • 3.1 1-3_speech bubbles chunks.zip
 • 3.2 1-3_speech bubbles types.zip
 • 3. Lettering and Speech bubbles
 • 4. SFX (Sound Effects)

 • 3. Sketching
 • 1. Sketching Techniques
 • 2. Using 3D Figures
 • 3.1 2-3_creating 3d figure with oc proportion.zip
 • 3. Creating 3D Figure with OC Proportions
 • 4. Asset Sheets

 • 4. Coloring
 • 1. Lineart
 • 2.1 3-2_colors & color harmony.zip
 • 2. Colors & Color Harmony
 • 3. Flat Colors
 • 4. Coloring Hair & Eyes
 • 5. Shading Characters

 • 5. Backgrounds
 • 1. Perspective Principles
 • 2.1 4-2_techniques to add depth.zip
 • 2. Techniques to Add Depth
 • 3. Painting from Greyscale
 • 4. Natural Sceneries and foliage
 • 5. Buildings and Artificial Backgrounds
 • 6.1 Resources & Links.pdf
 • 6. Sources to Get Assets

 • 6. Setting up the mood
 • 1. Color Adjustments
 • 2. Lighting & Shading
 • 3. Delivering Emotions Through Text
 • 4. Expressing Motion
 • 5. Mood-expressing Backgrounds

 • 7. Finalizing & Publishing
 • 1. Exporting Webtoons
 • 2. Publishing Webtoons
 • 3. Saving Raws & Blanks

 • 8. Management & Finances
 • 1. Backing up your work
 • 2. Progress Documenting
 • 3. Promoting Webtoons
 • 4. Monetizing Webtoons

 • 9. Outro
 • 1. Final words