دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش ساخت برنامه های وب به زبان Python Django

دانلود Udemy Django Ecommerce | Build Advanced Django Web Application

14,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با پایتون جانگو یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Django Ecommerce | Build Advanced Django Web Application

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 2 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 20 ساعت و 25 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Introduction
Full Project Overview

Getting Ready :
Installing Necessary Software's
How To Get The Help From Me To Solve The Errors [IMPORTANT]
Udemy's Playback Setting Announcement

Dive into the Virtual Environment & Setup the Project :
Setup Virtual Environment
Django Installation
Run HTTP Response
Configuring Template
Implement Bootstrap Template
Making Base Template
Full Project Code on GitHub
Download Practice Templates

Django Custom User Model, Category & Media Files :
Category Model
Brief about Custom User Model
Making Custom User Model
Making the Custom Password Field Read-only
Configuring Django Media Files
Pre-populate Category Slug
Install SQLite Studio

Working with Products :
Store App & Product Model
Add Products
Display Product in Homepage
Make Store Page
Display Products in Store Page
Display Products by Category

Context Processors & Product Details :
Make Context Processors for Displaying Categories on Navbar
Display Categories in the Store Page
Implement Product Detail Url and Design
Single Product View
Get URL for Product
Changed Cover Photo
Product Out of Stock Tag

Setup Git and Start Carts Functionality :
Setup Git for Project
Carts App & Cart Page Design
Cart & Cart Item Models

Add to Cart using Session Keys, Increment/decrement/remove Cart Items :
Add to Cart Functionality without Logging-in and with Session Key
Cart View for Getting Cart Items, Total & Quantity
Implement Data into Cart Page
Calculate Tax & Grand Total
Decrement & Remove Cart Items

Fixing Cart Bugs & Context Processor for Cart Item Counter :
Check for Empty Cart
Fix Add to Cart Links
Check If the Product Added to the Cart
Counter Context Processor for Cart Icon in Navbar

Paginator & Search :
View Details Button
Paginator Part 01
Paginator Part 02
Fixing Products Warning and Empty Cart Issue
Search Function

Starting Product Variations & Variation Manager :
Product Variation Preparation
Product Variation Model
Product Variation Fetch Dynamic Color
Variation Manager for Variation Model
Get the Instance of Variation Part 01
Get the Instance of Variation Part 02

Adding the Variation in Cart, Grouping Cart Item Variations :
Add Variation in Cart Item
Grouping Cart Item Variations
Cart Increment/Decrement/Remove with Variations
Push Code to GitHub

Registration, Login with Token Based Verification & Message Alerts :
Registration Preparation : Setting Up Urls & Design
Registration : Implementing Model Forms and Editing __init__ Method
Registration : Making View & Editing Model Form Clean Method to Check Passwords
Django Message Alerts
User Login Functionality

User Account Activation & Activation Link Expiry :
Account Activation - Encode User PK & Send Token Based Activation Link
Account Activation - Decode User PK & Activate the User | Expire Link
Dashboard

Forgot Password with Secure Validation Links :
Forgot Password
Reset Password Validation
Push Code to GitHub

Cart Checkout, automatically assign the Cart Items to Logged-in User :
Checkout Page Design
Assign the User to Cart Item
Modify Cart Counter & Cart View to Handle Logged-in Users
Variation Grouping for Logged-in Users Part1
Variation Grouping for Logged-in Users Part2
Fix Remove & Cart Decrement Functions
Dynamically Redirect the User to Next Page

Orders & Order Number Generation :
Order Flow Explained
Making Order Model, Order Product model and Payment Model
Place Order View and Generate Order Number Part 01
Place Order View and Generate Order Number Part 02
Review Order Page Setup
Review Order Payment Page

Payment Gateway Integration & Place Order :
Create PayPal Business Account
PayPal Payment Gateway with Sandbox Account & Place Order
Send Transaction Details to Backend

After Order Functionalities :
Move Cart Items to Order Product Table
Set Variations to Ordered Products
Reduce Quantity of Sold Products and Clear the Cart
Send Order Received Email
Redirect the User to Order Completed Page
Generate Invoice on Order Completion
Push Code

Review and Rating System :
Review & Rating Model
Making Rating Stars 01
Making Rating Stars Applying CSS 02
Store the Rating & Reviews

Two Factor Checks for Submitting Reviews (Login check & Product purchase check) :
Check if the User has purchased the Product before submitting Review
Displaying Rating Stars

Rating Average & Review Count Calculation :
Rating Average Calculation
Rating Average Stars & Review Counter
Anonymous User Error Fix
Push Code

My Account Functionalities :
Dashboard Edits
My Orders
User Profile Model
Edit Profile Setup
Edit Profile Functionality
Automatically Create User Profile
Change Password
Order Detail Page
Fix Profile Picture in Dashboard

Product Gallery with Unlimited Images :
Product Gallery Implementation - Unlimited Product Images
Show Rating Stars on Homepage

Django Security Measures :
Store Your Website’s Sensitive Information Securely
Secure your Admin panel & Record Hacking Attempts
Automatically logout after Inactivity

Deploying Application on AWS Elastic Beanstalk (EB) :
AWS Elastic Beanstalk Deployment Introduction
Amazon AWS Account Creation
Deploy your Application on AWS Elastic Beanstalk (AWS EB)
AWS RDS Postgres Configuration
Postgres Installation and Load data from Sqlite3 to Postgres
AWS S3 Bucket for Static & Media Files Storage
Deploying the Application again for S3 Changes
Connect Custom Domain
Installing SSL Certificate on AWS Elastic Beanstalk
Outro & Thank You!

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 2 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 20 ساعت و 25 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy