دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش مصور سازی داده ها با کتابخانه های زبان Python

دانلود Skillshare Data Visualisation Profits Top 6 Python Data Visualisation Libraries You Must Learn in 2021

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با مصور سازی داده ها در زبان Python یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Data Visualisation Profits Top 6 Python Data Visualisation Libraries You Must Learn in 2021

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Skillshare است که بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 2 ساعت و 20 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

تغییر مسیر تصادف 01
مزایای دوره 02
روش 03 دوره
04-ابزار و الزامات
05-MatplotLib روش دوره
06-matplotlib مقدمه
07-MATPLOTLIB BASICS
08-matplotlib طرح طرح و گزینه های
09-Matplotlib پایه API Overview Code Walk Thru

01-visualization crash course introduction
02-course benefits
03-course methodology
04-tools and requirements
05-matplotlib course method
06-matplotlib course intro
07-matplotlib plotting basics
08-matplotlib plot styles and options
09-matplotlib basic api overview code walk thru
10-matplotlib line plot
11-matplotlib line plot code walk thru
12-matplotlib scatter plot
13-matplotlib scatter plot code walk thru
14-matplotlib customization
15-matplotlib plot customizations
16-matplotlib exercise 1
17-matplotlib exercise 1 solution
18-matplotlib exercise 2
19-matplotlib exercise 2 solution
20-geopandas intro
21-geopandas data structures
22-geo pandas data structure code walk thru
23-geopandas geometrical objects
24-geo pandas map overlay cities and continent
25-geopandas read write file
26-geopandas read write files code walk thru
27-geopandas geometric manipulation
28-geopandas geometrical manipulations code walk thru
29-geopandas quiz
30-geopandas exercise1
31-geo pandas exercise1 solution code walk thru
32-geopandas exercise2
33-geopandas exercise2 solution code walk thru
34-geopandas module summary
35-seaborn introduction
36-seaborn intro api overview code walk thru
37-seaborn plotting types
38-seaborn plot customization
39-seaborn plot customization code walk thru
40-seaborn relational plots
41-seaborn relational plot code walk thru
42-seaborn distribution plot
43-seaborn distribution plots code walk thru
44-seaborn categorical plots
45-seaborn categorical plot code walk thru
46-seaborn reg matrix plot
47-seaborn matrix plot code walk thru
48-seaborn quiz
49-seaborn exercise1
50-seaborn exercise1 solution code walk thru
51-seaborn exercise 2
52-seaborn exercise 2 solution code walk thru
53-seaborn module summary
54-bokeh introduction
55-bokeh building blocks glyph model
56-bokeh api glyph model overview walk thru
57-bokeh plotting steps
58-bokeh plot output methods
59-bokeh line plot and output format code walk thru
60-bokeh scatter plot code walk thru
61-bokeh quiz
62-bokeh exercise 1
63-bokeh exercise 1 solution code walk thru
64-bokeh exercise 2
65-bokeh exercise 2 solution code walk thru
66-bokeh module summary
67-cufflinks introduction
68-cufflinks overview api
69-cufflinks iplot api
70-cufflink api overview code walk thru
71-cufflinks customization options
72-cufflink various ploting types and customizations code walk thru
73-cufflink scatter plot and iplot code walk thru
74-cufflinks-quiz
75-cufflinks exercise
76-cufflinks exercise1 solution code walk thru
77-cufflinks exercise2
78-cufflink exercise2 solution code walk thru
79-cufflinks module summary
80-altair introduction
81-altair declarative visualization overview
82-altair technical background
83-altair components and api
84-altair plotting steps overview
85-atlair plotting categorical code walk thru
86-altair quiz
87-altair exercise 1
88-altair exercise1 solution code walk thru
89-altair exercise 2
90-altair exercise2 solution code walk thru
91-altair summary
92-secret 1
93-secret 2
94-faq visualization