دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش مباحث ساختمان داده و الگوریتم ها

دانلود Udemy Data Structures & Algorithms, Level-up Course(2021)

20,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با الگوریتم و دیتا استراکچر یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Data Structures & Algorithms, Level-up Course(2021)

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 4 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 28 ساعت و 3 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Welcome to Course! :
Course Orientation!
How to do this course?
Course Update Log
C++/Java Code Repository!
TA Hours/ Doubt Support Guidelines
Sharing feedback!

Arrays & Vectors :
Introduction
Vector STL - Demo
Vector of Vector - Demo
How to submit coding exercises?
FizzBuzz Test
A Note on Sorting!
Helpful Webinars [Optional]
Pairs
Pairs Code
Triplets
Triplets Code
Mountain
Mountain Code
Longest Band
Longest Band Code
Rains
Rains Code
Subarray Sort
Subarray Sort Code
Minimum Swaps
Minimum Swaps Code
Maximum Subarray Sum
Minimum Difference
Array Products
Busy Life
Arrays & Vectors Quiz!

String Problems :
Strings Introduction
Searching Inside String!
Warm Up - Search All!
Solution : Search All!
Space20
Space20 Implementation
Tokenisation (using sstream)
Tokenisation (using strtok)
Designing our own String Tokeniser!
String Key Sort
String Key Sort Implementation
Check Subsets
Check Subsets Implementation
Sort Subsequences
Sort Subsequences Code
Digital Clock
Biggest Number String
Run Length Encoding
Palindrome Break
String Normalisation
Solution : String Normalisation
Strings Quiz!

Sliding Window Problems :
Sliding Window Introduction
Housing (Two Pointer)
Housing Implementation
Unique Substring (Hashing)
Unique Substring Implementation
String Window
String Window Implementation
Smallest Distinct Window
Sliding Window Maximum
Count Subarrays with Target Sum
Sliding Window Quiz

Sorting & Searching :
Merge Sort
Merge Sort Code
Inversion Count
Inversion Count Code
Quick Sort
Quick Sort Code
Quick Select
Quick Select Code
Smallest String
Smallest String Code
Sparse Search
Sparse Search Code
Staircase Search
ICPC Standings
Juggling Balls
Sorting Subarray
Sorting & Searching Quiz

Binary Search :
Binary Search - Recap!
Frequency Count
Frequency Count Code-I
Frequency Count Code-II
Rotated Search
Rotated Search Code
Finding Roots
Square Roots Code
Angry Birds
Angry Birds Code
Min Pairs
Min Pairs Code
Game of Greed
Solution : Game of Greed
Reading Books
Binary Search Quiz

Recursion Problems :
Recursion Recap
Ladders Concept
Ladders Code
Subsequence Based Problems
Subset Sum to X
Subset Sum to X Code
Generate Brackets
Generate Brackets Code
Smart Keypad
Smart Keypad Code
Permutations
Sorted Permutations
Sudoku
Sudoku Code
Modulo Exponentiation
Sudoku Solver
N-Queen
Game of Coins
Game of coins - Advanced
Rat in a Maze
Longest Possible Route
Recursion Quiz!

Linked Lists Problems :
Linked List Section Introduction
Warm Up - Search!
Warm Up - Creating a Linked List
Practice - Insertion in the Middle
Recursive Reverse a Linked List
Recursively Reverse a Linked List Code
Iterative Reverse
Iteratively Reverse a Linked List Code
K-Reverse a Linked List
K-Reverse Code
Merge Two Sorted Linked Lists
Merge Two Sorted Linked Lists Code
Runner Technique
Middle Element
K-th Last
Merge Sort on Linked List
Merge Sort Linked List Code
Detect Cycle in a Linked List

Stacks & Queue Problems :
Stacks, Queue, Deque Recap
Balanced Paranthesis
Balanced Paranthesis Code
Redundant Paranthesis
Redundant Paranthesis Code
First Non-Repeating Letter
First Non-Repeating Character
First Non-Repeating Code
Max Subarray (Sliding Window + Deque)
Simplify Path
Simplify Path
Simplify Path Code
Stock Span Problem
Solution : Stock Span

Binary Trees Problems :
Binary Trees Recap
Build Tree - Boilerplate Code
Level Order Print
Level Order Print Code
Level Order Build
Level Order Build Code
Tree Diameter Concept
Tree Diameter Code
Tree Diameter Optimised Code
Replace with Descendant Sum
Replace with Descendant Sum Code
Height of Tree
Height Balanced Tree Concept
Height Balanced Tree Code
Max Subset Sum Tree
Max Subset Sum Tree Code
Print At LevelK
Nodes at Distance K
Sorted Nodes at Distance K
Nodes at Distance K Code
Vertical Order Print
Vertical Order Print Code
Left View
Siblings Swap!

BST Problems :
BST Introduction
BST Creation Recap
Warm Up - BST Search!
Minimum Height BST
Minmum Height BST Code
Closest in BST
Closest in BST Code
Tree to Linked List
Tree 2 Linked List Code
Inorder Successor in BST
Inorder Successor in BST Code
IsBST
Special BST!
LCA
Shortest Tree Path

Priority Queue Problems :
Heaps - Recap!
Sorting using Heap!
Finding Cabs
Finding Cabs Implementation
Merging Ropes
Merging Ropes Implementation
Running Median
Running Median Implementation
Running Median Class
Merging K-Arrays
Merge K-Sorted Arrays
Merge K-Sorted Arrays Code
Heaps Quiz

Hashing Problems :
Introduction to Hashing
Warm Up-Common Elements
Warm Up - First Repeating Letter!
Triplets in GP | Hashing with Slider
Triplets in GP Implementation
Counting Rectangles | Sets
Counting Rectangles Implementation
Counting Triangles | Unordered Maps
Counting Triangles Implementation
Anagrams in Substrings | Maps
Anagrams in Substrings Implementation
Quick Brown Fox | Hashing with DP
Quick Brown Fox Implementation
Break the chain!
Minimum Bars
Group Anagrams
Longest k-sum Subarray
Hashing Quiz

Tries & Pattern Matching Problems :
Tries Introduction
Prefix Trie Implementation
Suffix Trie
Suffix Trie Implementation
Cute Little Cat (Trie + Hashing)
Cute Little Cat Implementation
Biggest XOR (Trie + Bitmasks)
Biggest XOR Implementation
Maximum XOR Pair
Prateek Bhaiya & Googly Strings!
Phone Numbers Search
Tries MCQ Quiz

Graphs Problem Solving :
Graphs Section Introduction
Graphs 10 Cool Applications
Graph Key Terms
Adjacency List Representation
Adjacency List Representation with Node Class
Storing Weighted Graphs
Breadth First Search (BFS)
BFS Code
Shortest Path using BFS
Shortest Path using BFS Code
Snakes & Ladders Game
Solution - Snakes & Ladders
Depth First Search (DFS)
DFS Code
Cycle Detection in Undirected Graphs
Cycle Detection I - Undirected Graph
Solution - Cycle Detection in Undirected Graph
Backedge Detection
Cycle Detection II - Directed Graph
Solution - Cycle Detection in Directed Graph
Dijkshtra's Algorithm
Dijkshtra's Algorithm Code
Board Game (Trie+Backtracking+Graph)
Board Game Implementation
Shortest Grid Path
Solution - Shortest Grid Path
Largest Island
Solution - Largest Island
Astronaut Pairs
Graph Sequence (Graph + DP)
Solution - Graph Sequence

Dynamic Programming (1D) :
Introduction to Dynamic Programming
A Note about DP
N-K Ladders (3 Approaches)
N-K Ladders Code (Top Down)
N-K Ladders Code (Bottom Up)
Coin Change
Coin Change Code
Cutting Rods Solved!
Min Array Jumps
Min Array Jumps Code
Frog's Min Cost-I
Frog's Min Cost-I Code
Maximum Non Adjacent Sum
Maximum Non Adjacent Sum Code
Longest Increasing Sequence
Longest Increasing Subsequence Code
Box Stacking Problem
Box Stacking Code
Counting Trees
Counting Trees Code
Counting Trees Bottom Up Code
Frog Jump 2 (AtCoder)

Dynamic Programming (2D) :
Longest Common Subsequence
LCS Top Down
LCS Bottom Up & Print
Selling Wines
Selling Wines - Top Down DP Code
Note about Selling Wines
Selling Wines - Diagonal Table Filling
Selling Wines - Bottom Up DP Code
Counting Subsequences
Counting Subsequences Recursive
Counting Subsequences - Table Filling
Counting Subsequences - Bottom Up
Knapsack Problem
Knapsack Problem Recursive
Knapsack Problem Bottom Up
Coin Change 2
Game of Wits
Mixtures-SPOJ
Edit Distance
Wildcard Pattern Matching
Palindromic Partitioning

DSA Project - LRU Cache :
LRU Cache Introduction
LRU Data Structure
LRU Code-I
LRU Code - II
LRU Code - III
LRU Code - IV

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 4 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 28 ساعت و 3 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy