دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

راهنمای برنامه نویسی به زبان Dart

دانلود Udemy Dart The Complete Developer’s Guide

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با دارت یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Dart The Complete Developer's Guide

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 9 ساعت و 48 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

Dart: The Complete Developer's Guide
Making the most of this course
Introduction to Dart
Introduction to Dartpad
Section Intro
The 'main' method
Hello world
Variable declaration and initialization
Basic types
Exercise: printing variables
String Concatenation & Interpolation
Exercise: String interpolation
String Escaping
Multi-line strings
Basic String operations: uppercase and lowercase
Initialization vs Assignment
Exercise: Lowercase and uppercase strings
Finding and replacing strings
Conversations between types
Arithmetic operators
Exercise: temperature conversion
Increment & decrement operators
Logical & Relational operators
Ternary conditional operator
Hex format, bitwise & shifting operators
Comments
Expressions & statements
Section Intro
Static vs Dynamic Languages
Type inference with 'var'
The 'final' keyword
The 'const' keyword
Exercise: 'var', 'final' and 'const'
The 'dynamic' keyword
Section Intro
If/else statements
Exercise: if/else statements
while loops
for loops
Exercise: fizz buzz
'break' and 'continue'
switch statements
enumerations
Exercise: simple calculator
Section Intro
Installing the Dart SDK
Installing and configuring VS Code
Project Brief: Rock, Paper & Scissors
Creating a command line app
Pseudocode for the game logic
Getting use input with stdin from dart:io
Implementing the game loop
Implementing the game logic
Section Intro
Lists
Exercise: Sum of the items in a list
List methods
Type annotations with lists
Using 'var', 'final', 'const' with lists
Sets
Exercise: Sets
Maps
The 'as' operator
The 'null' value
Iterating on maps
Exercise: Pizza Ordering
Nested Collections
Exercise: Restaurant ratings
Collection-if
Collection-for
Spreads
Exercise: Shopping List
Copying collections
Section Intro
Parsing command line arguments
Reading files line by line
Pseudocode for the processing logic
Implementing the processing logic
Introduction to Null Safety
Nullable and non-nullable variables
Flow Analysis: Promotion and Definite Assignment
The assertion operator
The if-null operator
Null Safety with type inference
Null Safety with collections
The conditional access operator & the billion dollar mistake
Section Intro
Intro to functions
Function arguments
Return values
Exercise: Sum of a list of numbers
Named and positional arguments
Required and default values
Default positional arguments
Exercise: Pizza ordering with functions
Fat arrow notations
The global and local scope
Inner Functions
Global mutable state and functions with side effects
Section Intro
Anonymous functions
Functions as first class objects
Function types
Closures
The 'forEach' method
The 'map' method
'Iterable' and 'toList()'
Code reuse with anonymous functions and generics
The 'where' and 'firstWhere' methods
Exercise: Implement the 'where' function
Ecercise: Implement the 'firstWhere' function
The 'reduce' method
Combining functional operators
Section Intro
Introduction to classes
Instance methods
Class constructors and the 'this' keyword
Initializer lists and the shorthand syntax
Classes with immutable members
Exercise: Creating a 'Person' class
Type safety with classes
'const' constructors
Named constructors
Named constructors: temperature example
Getters and setters
Exercise: Restaurant ratings with classes
Static methods and variables
Private variables and methods
Wrap up
Section Intro
VS Code Dart Setup with Null Safety
Introduction to inheritance/subclassing
The 'super' constructor
Overriding methods
Abstract classes
Exercise: Area and Perimeter
Interfaces and the difference between 'implements' and 'extends'
The base 'Object' class
The 'toString()' method
The equality operator and the 'covariant' keyword
Exercise: Implement the + and * operators
Overriding 'hashCode' and the Equatable package
Using classes with generics
Composition vs inheritance: Flutter widget hierarchy example
Factory constructors and reading JSON data
Exercise: JSON Serialization
Copying objects with 'copyWiith'
The cascade operator
Simple eCommerce store: Overview
Creating the Product, Item, Cart classes
Adding the interactive prompt
Adding items to the cart
Checkout functionality
Project structure and wrap-up
Section Intro
Creating and using mixins
Mixins: Drawbacks
Extensions
Extensions with generic type constraints
Exercise: Range extension
Section Intr
Errors vs Exceptions
Assertions
Exceptions: 'throw', 'try', 'catch', 'finally', 'rethrow'
Exercise: Email validation
Section Intro
Futures, 'then', 'catchError', 'whenComplete'
'async' and 'await'
'Future.value' and 'Future.error'
Exercise: Countdown with Futures
Streams
Stream generators: 'async*' and 'yield'
Exercise: fizz-buzz with streams
Stream constructors
Stream methods
Single/multiple subscription streams
Weather App Overview
REST API Basics
Creating the command-line app
Creating a Weather API Client with the Dart http package
Reading the response status code and data
Completing the Weather API Client
Parsing JSON Data
Error Handling and Wrap up
Free Dart / Flutter eBook ($40 value) & Next Steps

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی
مدت زمان آموزش 9 ساعت و 48 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy