در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Customizing UI Settings Using the AndroidX Preference Library

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Android settings allow users to change the functionality and behavior of an application. This course will teach you to leverage the power of the AndroidX Preference library to build consistent settings UIs that conform to Android design guidelines.


01. Course Overview
 • 01. Course Overview

 • 02. Getting Started
 • 02. What Is the AndroidX Preference Library
 • 03. What Is a Preference
 • 04. SharedPreferences and PreferenceDataStore
 • 05. App Structure-GloboChat
 • 06. Project Setup with Navigation Component
 • 07. Exploring the Project Structure

 • 03. Building a Settings UI
 • 08. Steps Required to Build a Settings Screen
 • 09. PreferenceScreen PreferenceCategory and SwitchPreferenceCompat
 • 10. EditTextPreference ListPreference and PreferenceCategory
 • 11. Preference and CheckBoxPreference
 • 12. Summary and Up Next

 • 04. Working with Preference Objects
 • 13. Overview
 • 14. Accessing a Preference Object in a Fragment or Activity
 • 15. Opening a Fragment from the Settings Screen
 • 16. Opening an Activity from the Settings Screen
 • 17. Reading Preference Values
 • 18. Using the OnPreferenceChangeListener Interface
 • 19. Using the OnSharedPreferenceChangeListener Interface
 • 20. OnPreferenceChangeListener vs. OnSharedPreferenceChangeListener
 • 21. Summary and Up Next

 • 05. Creating a Settings UI in Code
 • 22. Overview
 • 23. Creating a Sub-settings Screen
 • 24. Exploring MultiSelectListPreference
 • 25. Building a Settings UI in Kotlin Code
 • 26. Summary and Up Next

 • 06. Exploring Miscellaneous Concepts
 • 27. Overview
 • 28. SummaryProvider-Dynamically Update Preference Summary
 • 29. Opening a Webpage Using the Intent from Settings Screen
 • 30. Controlling the Visibility of Preferences
 • 31. Using PreferenceDataStore
 • 32. When to Use PreferenceDataStore
 • 33. Assignment-Do It Yourself
 • 34. Course Summary and Wrap Up

 • Exercise Files
   02
  • getting-started-slides.pdf
    demos
     02
      after
       GloboChat
      • build.zip
      • gradle.zip
      • gradlew.zip
      • local.zip
      • settings.zip
        app
       • build.zip
       • proguard-rules.zip
         libs
         src
          androidTest
           java
            com
             sriyank
              globochat
             • exampleinstrumentedtest.zip
          main
         • androidmanifest.zip
           java
            com
             sriyank
              globochat
             • accountsettingsfragment.zip
             • chatlistfragment.zip
             • mainactivity.zip
             • settingsfragment.zip
           res
            drawable
           • chat_placeholder.zip
           • ic_launcher_background.zip
            drawable-v24
           • ic_launcher_foreground.zip
            layout
           • activity_main.zip
           • fragment_account_settings.zip
           • fragment_chat_list.zip
           • fragment_settings.zip
            menu
           • chat_list_menu.zip
            mipmap-anydpi-v26
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            mipmap-hdpi
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            mipmap-mdpi
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            mipmap-xhdpi
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            mipmap-xxhdpi
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            mipmap-xxxhdpi
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            navigation
           • nav_graph.zip
            values
           • colors.zip
           • pref_resources.zip
           • strings.zip
           • themes.zip
            values-night
           • themes.zip
          test
           java
            com
             sriyank
              globochat
             • exampleunittest.zip
        build
         kotlin
          sessions
        gradle
         wrapper
        • gradle-wrapper.zip
      before
     • no-files.zip
      helper-files-1
     • dependencies.zip
      helper-files-2
     • accountsettingsfragment.zip
     • chatlistfragment.zip
     • mainactivity.zip
     • settingsfragment.zip
       drawable
      • chat_placeholder.zip
       layout
      • activity_main.zip
      • fragment_account_settings.zip
      • fragment_chat_list.zip
      • fragment_settings.zip
       menu
      • chat_list_menu.zip
       navigation
      • nav_graph.zip
       values
      • pref_resources.zip
   03
  • building-a-settings-ui-slides.pdf
    demos
     03
      after
       GloboChat
      • build.zip
      • gradle.zip
      • gradlew.zip
      • local.zip
      • settings.zip
        app
       • build.zip
       • proguard-rules.zip
         libs
         src
          androidTest
           java
            com
             sriyank
              globochat
             • exampleinstrumentedtest.zip
          main
         • androidmanifest.zip
           java
            com
             sriyank
              globochat
             • accountsettingsfragment.zip
             • chatlistfragment.zip
             • mainactivity.zip
             • settingsfragment.zip
           res
            drawable
           • chat_placeholder.zip
           • ic_launcher_background.zip
            drawable-v24
           • ic_launcher_foreground.zip
            layout
           • activity_main.zip
           • fragment_account_settings.zip
           • fragment_chat_list.zip
            menu
           • chat_list_menu.zip
            mipmap-anydpi-v26
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            mipmap-hdpi
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            mipmap-mdpi
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            mipmap-xhdpi
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            mipmap-xxhdpi
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            mipmap-xxxhdpi
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            navigation
           • nav_graph.zip
            values
           • colors.zip
           • pref_resources.zip
           • strings.zip
           • themes.zip
            values-night
           • themes.zip
            xml
           • settings.zip
          test
           java
            com
             sriyank
              globochat
             • exampleunittest.zip
        gradle
         wrapper
        • gradle-wrapper.zip
      before
       GloboChat
      • build.zip
      • gradle.zip
      • gradlew.zip
      • local.zip
      • settings.zip
        app
       • build.zip
       • proguard-rules.zip
         libs
         src
          androidTest
           java
            com
             sriyank
              globochat
             • exampleinstrumentedtest.zip
          main
         • androidmanifest.zip
           java
            com
             sriyank
              globochat
             • accountsettingsfragment.zip
             • chatlistfragment.zip
             • mainactivity.zip
             • settingsfragment.zip
           res
            drawable
           • chat_placeholder.zip
           • ic_launcher_background.zip
            drawable-v24
           • ic_launcher_foreground.zip
            layout
           • activity_main.zip
           • fragment_account_settings.zip
           • fragment_chat_list.zip
           • fragment_settings.zip
            menu
           • chat_list_menu.zip
            mipmap-anydpi-v26
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            mipmap-hdpi
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            mipmap-mdpi
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            mipmap-xhdpi
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            mipmap-xxhdpi
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            mipmap-xxxhdpi
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            navigation
           • nav_graph.zip
            values
           • colors.zip
           • pref_resources.zip
           • strings.zip
           • themes.zip
            values-night
           • themes.zip
          test
           java
            com
             sriyank
              globochat
             • exampleunittest.zip
        build
         kotlin
          sessions
        gradle
         wrapper
        • gradle-wrapper.zip
      helper-files-1
     • dependencies.zip
      helper-files-2
     • code-snippet.zip
      helper-files-3
     • code-snippet.zip
   04
  • working-with-preference-objects-slides.pdf
    demos
     04
      after
       GloboChat
      • build.zip
      • gradle.zip
      • gradlew.zip
      • local.zip
      • settings.zip
        app
       • build.zip
       • proguard-rules.zip
         libs
         src
          androidTest
           java
            com
             sriyank
              globochat
             • exampleinstrumentedtest.zip
          main
         • androidmanifest.zip
           java
            com
             sriyank
              globochat
             • accountsettingsfragment.zip
             • chatlistfragment.zip
             • mainactivity.zip
             • settingsfragment.zip
           res
            drawable
           • chat_placeholder.zip
           • ic_launcher_background.zip
            drawable-v24
           • ic_launcher_foreground.zip
            layout
           • activity_main.zip
           • fragment_account_settings.zip
           • fragment_chat_list.zip
            menu
           • chat_list_menu.zip
            mipmap-anydpi-v26
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            mipmap-hdpi
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            mipmap-mdpi
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            mipmap-xhdpi
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            mipmap-xxhdpi
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            mipmap-xxxhdpi
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            navigation
           • nav_graph.zip
            values
           • colors.zip
           • pref_resources.zip
           • strings.zip
           • themes.zip
            values-night
           • themes.zip
            xml
           • settings.zip
          test
           java
            com
             sriyank
              globochat
             • exampleunittest.zip
        gradle
         wrapper
        • gradle-wrapper.zip
      before
       GloboChat
      • build.zip
      • gradle.zip
      • gradlew.zip
      • local.zip
      • settings.zip
        app
       • build.zip
       • proguard-rules.zip
         libs
         src
          androidTest
           java
            com
             sriyank
              globochat
             • exampleinstrumentedtest.zip
          main
         • androidmanifest.zip
           java
            com
             sriyank
              globochat
             • accountsettingsfragment.zip
             • chatlistfragment.zip
             • mainactivity.zip
             • settingsfragment.zip
           res
            drawable
           • chat_placeholder.zip
           • ic_launcher_background.zip
            drawable-v24
           • ic_launcher_foreground.zip
            layout
           • activity_main.zip
           • fragment_account_settings.zip
           • fragment_chat_list.zip
            menu
           • chat_list_menu.zip
            mipmap-anydpi-v26
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            mipmap-hdpi
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            mipmap-mdpi
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            mipmap-xhdpi
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            mipmap-xxhdpi
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            mipmap-xxxhdpi
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            navigation
           • nav_graph.zip
            values
           • colors.zip
           • pref_resources.zip
           • strings.zip
           • themes.zip
            values-night
           • themes.zip
            xml
           • settings.zip
          test
           java
            com
             sriyank
              globochat
             • exampleunittest.zip
        gradle
         wrapper
        • gradle-wrapper.zip
   05
  • creating-a-settings-ui-in-code-slides.pdf
    demos
     05
      after
       GloboChat
      • build.zip
      • gradle.zip
      • gradlew.zip
      • local.zip
      • settings.zip
        app
       • build.zip
       • proguard-rules.zip
         libs
         src
          androidTest
           java
            com
             sriyank
              globochat
             • exampleinstrumentedtest.zip
          main
         • androidmanifest.zip
           java
            com
             sriyank
              globochat
             • accountsettingsfragment.zip
             • chatlistfragment.zip
             • mainactivity.zip
             • settingsfragment.zip
           res
            drawable
           • chat_placeholder.zip
           • ic_launcher_background.zip
            drawable-v24
           • ic_launcher_foreground.zip
            layout
           • activity_main.zip
           • fragment_chat_list.zip
            menu
           • chat_list_menu.zip
            mipmap-anydpi-v26
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            mipmap-hdpi
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            mipmap-mdpi
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            mipmap-xhdpi
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            mipmap-xxhdpi
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            mipmap-xxxhdpi
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            navigation
           • nav_graph.zip
            values
           • colors.zip
           • pref_resources.zip
           • strings.zip
           • themes.zip
            values-night
           • themes.zip
            xml
           • account_settings.zip
           • settings.zip
          test
           java
            com
             sriyank
              globochat
             • exampleunittest.zip
        gradle
         wrapper
        • gradle-wrapper.zip
      before
       GloboChat
      • build.zip
      • gradle.zip
      • gradlew.zip
      • local.zip
      • settings.zip
        app
       • build.zip
       • proguard-rules.zip
         libs
         src
          androidTest
           java
            com
             sriyank
              globochat
             • exampleinstrumentedtest.zip
          main
         • androidmanifest.zip
           java
            com
             sriyank
              globochat
             • accountsettingsfragment.zip
             • chatlistfragment.zip
             • mainactivity.zip
             • settingsfragment.zip
           res
            drawable
           • chat_placeholder.zip
           • ic_launcher_background.zip
            drawable-v24
           • ic_launcher_foreground.zip
            layout
           • activity_main.zip
           • fragment_account_settings.zip
           • fragment_chat_list.zip
            menu
           • chat_list_menu.zip
            mipmap-anydpi-v26
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            mipmap-hdpi
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            mipmap-mdpi
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            mipmap-xhdpi
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            mipmap-xxhdpi
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            mipmap-xxxhdpi
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            navigation
           • nav_graph.zip
            values
           • colors.zip
           • pref_resources.zip
           • strings.zip
           • themes.zip
            values-night
           • themes.zip
            xml
           • settings.zip
          test
           java
            com
             sriyank
              globochat
             • exampleunittest.zip
        gradle
         wrapper
        • gradle-wrapper.zip
      helper-files-1
     • accountsettingsfragment.zip
     • account_settings.zip
      helper-files-2
     • accountsettingsfragment.zip
   06
  • exploring-miscellaneous-concepts-slides.pdf
    demos
     06
      after
       GloboChat
      • build.zip
      • gradle.zip
      • gradlew.zip
      • local.zip
      • settings.zip
        app
       • build.zip
       • proguard-rules.zip
         libs
         src
          androidTest
           java
            com
             sriyank
              globochat
             • exampleinstrumentedtest.zip
          main
         • androidmanifest.zip
           java
            com
             sriyank
              globochat
             • accountsettingsfragment.zip
             • chatlistfragment.zip
             • mainactivity.zip
             • settingsfragment.zip
           res
            drawable
           • chat_placeholder.zip
           • ic_launcher_background.zip
            drawable-v24
           • ic_launcher_foreground.zip
            layout
           • activity_main.zip
           • fragment_chat_list.zip
            menu
           • chat_list_menu.zip
            mipmap-anydpi-v26
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            mipmap-hdpi
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            mipmap-mdpi
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            mipmap-xhdpi
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            mipmap-xxhdpi
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            mipmap-xxxhdpi
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            navigation
           • nav_graph.zip
            values
           • colors.zip
           • pref_resources.zip
           • strings.zip
           • themes.zip
            values-night
           • themes.zip
            xml
           • account_settings.zip
           • settings.zip
          test
           java
            com
             sriyank
              globochat
             • exampleunittest.zip
        gradle
         wrapper
        • gradle-wrapper.zip
      before
       GloboChat
      • build.zip
      • gradle.zip
      • gradlew.zip
      • local.zip
      • settings.zip
        app
       • build.zip
       • proguard-rules.zip
         libs
         src
          androidTest
           java
            com
             sriyank
              globochat
             • exampleinstrumentedtest.zip
          main
         • androidmanifest.zip
           java
            com
             sriyank
              globochat
             • accountsettingsfragment.zip
             • chatlistfragment.zip
             • mainactivity.zip
             • settingsfragment.zip
           res
            drawable
           • chat_placeholder.zip
           • ic_launcher_background.zip
            drawable-v24
           • ic_launcher_foreground.zip
            layout
           • activity_main.zip
           • fragment_chat_list.zip
            menu
           • chat_list_menu.zip
            mipmap-anydpi-v26
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            mipmap-hdpi
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            mipmap-mdpi
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            mipmap-xhdpi
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            mipmap-xxhdpi
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            mipmap-xxxhdpi
           • ic_launcher.zip
           • ic_launcher_round.zip
            navigation
           • nav_graph.zip
            values
           • colors.zip
           • pref_resources.zip
           • strings.zip
           • themes.zip
            values-night
           • themes.zip
            xml
           • account_settings.zip
           • settings.zip
          test
           java
            com
             sriyank
              globochat
             • exampleunittest.zip
        gradle
         wrapper
        • gradle-wrapper.zip