وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Create Jewellery E-commerce Web App Using Laravel

سرفصل های دوره
 • 1. Introduction
 • 2. 2_tools_you_need_
 • 3. 3_installing_xampp_mac
 • 4. 4_xampp_tour
 • 5. 5_install_composer_mac
 • 6. 6_Install_xampp_windows
 • 7. 7_Install_Composer_windows
 • 8. 8_create_project_
 • 9. 9_project_folder_
 • 10. 10_run_project_
 • 11. 11_route_explained_
 • 12. 12_blade_templates_
 • 13. 13_importing_template_
 • 14. 14_other_pages_
 • 15. 15_testing_pages_
 • 16. 16_database_
 • 17. 17_products_table_
 • 18. 18_tables_
 • 19. 19_controller_
 • 20. 20_adding_products_
 • 21. 21_foreach
 • 22. 22_other_urls_
 • 23. 23_single_product_
 • 24. 24_single_route_
 • 25. 25_cart_
 • 26. 26_cart_route_
 • 27. 27_cart_function_
 • 28. 28_cart_view_
 • 29. 29_cart_id_
 • 30. 30_testing_cart_
 • 31. 31_total_
 • 32. 32_remove_cart_
 • 33. 33_edit_quantity_
 • 34. 34_checkout_route_
 • 35. 35_checkout_view_
 • 36. 36_order_route_
 • 37. 37_place_order_
 • 38. 38_order_id_
 • 39. 39_orders_database_
 • 40. 40_order_items_
 • 41. 41_payment_route_
 • 42. 42_testing_orders_
 • 43. 43_payment_design_
 • 44. 44_payment_page_
 • 45. 45_paypal_
 • 46. 46_paypal_app_1_
 • 47. 47_paypal_app_2_
 • 48. 48_paypal_credentials_
 • 49. 49_paypal_button1
 • 50. 50_paypal_button2
 • 51. 51_paypal_amount_
 • 52. 52_testing_paypal_
 • 53. 53_payment_table1_
 • 54. 54_payment_table2_
 • 55. 55_thank_you_
 • 56. 56_testing_payment_
 • 57. 57_time_
 • 58. 58_paypal_live_
 • 59. 59_nav_urls
 • 39,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 8030
  حجم: 18004 مگابایت
  مدت زمان: 247 دقیقه
  تاریخ انتشار: 21 اسفند 1401

  39,900 تومان
  افزودن به سبد خرید