در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Course Selling and Marketing That Works – Two Courses in One

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

The selling and marketing methods that get me the most sales


1 - Introduction
 • 1 - Introduction

 • 2 - The difference between marketing and sales
 • 2 - The difference between marketing and sales

 • 3 - The Big One This makes all the difference to results
 • 3 - The Big One This makes all the difference to results

 • 4 - How to make your curriculum really sell Makes a difference to sales
 • 4 - How to make your curriculum sell Makes a difference to sales
 • 5 - BenefitCuriosity powerful sales motivator
 • 6 - Special words to improve sales
 • 7 - Make it easier to write course descriptions

 • 5 - Course description formula that gets brilliant results
 • 8 - What is the effective formula
 • 9 - The very important first part The opener
 • 10 - Effective opener 1
 • 11 - Effective opener 2
 • 12 - Effective opener 3
 • 13 - Effective opener 4
 • 14 - Effective opener 5
 • 15 - Effective opener 6
 • 16 - Effective opener 7
 • 17 - Effective opener 8
 • 18 - The powerful story that sells
 • 19 - Important bullet point sellers and curiosity boosters
 • 20 - Reassure students youre there to help
 • 21 - Extras that really boost sales
 • 22 - Writing style that gets more sales
 • 23 - New lecture The secret that sells more courses

 • 6 - The title formula that grabs students
 • 24 - Simple way to get in top search results
 • 25 - Main reason that gets them to enroll
 • 26 - The magic words that sell

 • 7 - The promotional sales video formula that works
 • 27 - The promotional sales video formula that works
 • 28 - This makes sure you use the best words
 • 29 - Big seller Instantly gets interest
 • 30 - Proof you can give them what they want
 • 31 - The powerful sales getter
 • 32 - How theyll get what they want
 • 33 - Important step Gets more sales

 • 8 - The price that gets most sales High or low
 • 34 - The price that gets most sales High or low

 • 9 - Conclusion What to do to get best results
 • 35 - Conclusion What to do to get best results

 • 10 - COURSE 2 Online Course Marketing The Few Methods that Work
 • 36 - Introduction
 • 37 - Universal rule Why few methods get most results

 • 11 - Kindle books are great course sellers
 • 38 - Most effective way to sell courses using Kindle books
 • 39 - Easy and fast way to create books

 • 12 - Get other people to market your courses I dont mean affliliates
 • 40 - Be seen by many for free
 • 41 - Get sales by just talking

 • 13 - How to make your last lecture sell
 • 42 - What you can and cannot do
 • 43 - What courses to include to get sales Method one
 • 44 - What courses to include to get sales Method two
 • 45 - What to include to make this work

 • 14 - Promo message discoveries that give me amazing results
 • 46 - The real benefit
 • 47 - What you must have How to get it fast
 • 48 - Two ways and the one thats best
 • 49 - Great results strategy 1
 • 50 - Great results strategy 2
 • 51 - Great results strategy 3
 • 52 - Great results strategy 4
 • 53 - New The cliffhanger technique done the right way
 • 54 - Where I get new ideas that work
 • 55 - What I write that gives me best results
 • 56 - The length I discovered that gave far better results
 • 57 - The subject that got great results
 • 58 - How to create Demonstration
 • 59 - When to send for best results
 • 60 - Instantly create messages that will always sell

 • 15 - Conclusion
 • 61 - Conclusion

 • 16 - Bonus Lecture Four free courses for a limited time
 • 62 - Bonus Lecture Four free courses for a limited time.html