وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

CompTIA Pentest+ PT0-002 ( Ethical Hacking & Pentest+ ) Lab

سرفصل های دوره

Develop your Ethical Hacking & Pentesting skills, get CompTIA Pentest+ certification and be a certified ethical hacker


1. Setting Up Virtual Lab Environment for CompTIA Pentest+ PT0-002- Ethical Hacking
 • 1. Requirements and Overview of Lab
 • 2. Installing VMware Workstation Player
 • 3. FAQ about CompTIA Pentest+, Penetration Testing, Ethical Hacking.html
 • 4. Virtualbox Download and Install
 • 5. Installing Kali using the ISO file for VMware - Step 1
 • 6. Installing Kali using the ISO file for VMware - Step 2
 • 7. Installing Kali using the ISO file for VMware - Step 3
 • 8. Installing Kali on VirtualBox using the OVA file - Step 1
 • 9. Installing Kali on VirtualBox using the OVA file - Step 2
 • 10. Installing Kali on VirtualBox using the OVA file - Step 3
 • 11. Installing Metasploitable 2
 • 12. Installing Metasploitable 3 VM Creation with Vagrant
 • 13. Downloading and Installing Free Windows 7 and Windows 10
 • 14. Installing Vulnerable Virtual Machine BeeBox
 • 15. Nat Network Create and Settings
 • 16. Connection Test

 • 2. Introduction to Penetration Testing (Pentest+)
 • 1. Content of the Penetration Testing
 • 2. Definition of Penetration Test
 • 3. Penetration Test Types
 • 4. Security Audits
 • 5. Vulnerability Scan
 • 6. Terms Asset, Threat, Vulnerability, Risk, Exploit
 • 7. Penetration Test Approaches
 • 8. Planning a Penetration Test
 • 9. Penetration Test Phases
 • 10. Legal Issues & Testing Standards

 • 3. Basic Networking
 • 1. What is Protocol
 • 2. Reference Models
 • 3. OSI Reference Model
 • 4. OSI vs TCPIP
 • 5. Demonstration using Wireshark
 • 6. Standards & Protocols
 • 7. Ethernet Principles, Frame & Headers
 • 8. ARP ( Address Resolution Protocol ) Mechanism, ARP Tables, ARP Packets
 • 9. ARP Hand-On Practices
 • 10. VLANs Virtual Local Area Networks
 • 11. WLANs Wireless Local Area Networks
 • 12. Introduction to Network Layer
 • 13. Internet Protocol - IP
 • 14. IPv4 Adressing System
 • 15. IPv4 Packet Header
 • 16. IPv4 Subnetting Classful Networks
 • 17. IPv4 Subnetting Subnet Mask
 • 18. IPv4 Subnetting Understanding
 • 19. IPv4 Shortage
 • 20. Private Networks
 • 21. Private Networks - Demonstration
 • 22. NAT Network Address Translation
 • 23. IPv6, Packet Header & Addressing
 • 24. DHCP - How the Mechanism Works
 • 25. ICMP Internet Control Message Protocol
 • 26. Traceroute
 • 27. Introduction to Transport Layer
 • 28. TCP Transmission Control Protocol
 • 29. TCP Header
 • 30. UDP User Datagram Protocol
 • 31. Introduction to Application Layer
 • 32. DNS Domain Name System
 • 33. HTTP ( Hyper Text Transfer Protocol )
 • 34. HTTPS

 • 4. Information Gathering
 • 1. Intro to Reconnaissance
 • 2. Extract Domain Registration Information Whois
 • 3. Identifying Hosts or Subdomains Using DNS Fierce & Theharvester
 • 4. Detect Applications on The Same Service
 • 5. Ports and Services on The Web Server
 • 6. Review TechnologyArchitecture Information
 • 7. Extracting Directory Structure Crawling
 • 8. Minimum Information Principle
 • 9. Using Search Engines Google Hacking
 • 10. Shodan
 • 11. Web Archives
 • 12. FOCA - Fingerprinting Organisations with Collected Archives
 • 13. Maltego - Visual Link Analysis Tool
 • 14. quiz.html

 • 5. Vulnerability Scan and Introduction to Nessus
 • 1. Introduction to Vulnerability Scan
 • 2. Introduction to Nessus
 • 3. Nessus Download
 • 4. Nessus Install & Setup
 • 5. Nessus Creating a Custom Policy
 • 6. Nessus First Scan
 • 7. An Aggressive Scan
 • 8. Results of an Aggressive Scan
 • 9. Results of an Aggressive Scan with Windows Systems
 • 10. Nessus Report Function
 • 11. quiz.html

 • 6. Network Scan & Network Attacks
 • 1. Passive Scan - Definition
 • 2. Passive Scan - ARP Tables
 • 3. Passive Scan - Wireshark
 • 4. Wireshark Following Stream
 • 5. Wireshark Summarise Network
 • 6. Active Scan
 • 7. MitM Listening to the traffic
 • 8. Sniffing
 • 9. TCPDump
 • 10. Router, Switch, Hub
 • 11. How to Expand Sniffing Space
 • 12. MAC Flood Switching
 • 13. MAC Flood Using Macof Tool
 • 14. MacFlood - Countermeasures
 • 15. ARP Spoof
 • 16. ARP Cache Poisoning using Ettercap
 • 17. DHCP Starvation & DHCP Spoofing
 • 18. DHCP Mechanism

 • 7. Network Scan & Network Attacks
 • 1. DHCP Starvation - Scenario
 • 2. DHCP Starvation Demonstration with Yersinia
 • 3. VLAN Hopping
 • 4. VLAN Hopping Switch Spoofing
 • 5. VLAN Hopping Double Tagging

 • 8. Nmap
 • 1. What is Nmap
 • 2. Nmap First Scan
 • 3. Interpretation of Nmap Results
 • 4. Scanning Specific IPs or Specific Targets With Nmap
 • 5. Nmap IP List Creation
 • 6. Nmap Random Scan and Exclude Ips
 • 7. Input-Output Management
 • 8. What is Port Nmap Port Scan
 • 9. Scanning Top 20, Top 100 Ports With Nmap
 • 10. Scanning Specific Ports With Nmap
 • 11. Nmap Syn Scannig
 • 12. Nmap TCP Scan
 • 13. Nmap UDP Scan
 • 14. Nmap FiN, Xmas, Null and ACK Scan in Ethical Hacking
 • 15. Discovering hosts with ARP ping scans
 • 16. Discovering hosts with ICMP ping scans
 • 17. Nmap Fast Scan
 • 18. Nmap Open Ports Scan
 • 19. Nmap No PORT Scan
 • 20. Nmap PING and noPING Scan
 • 21. Nmap Verbose Command
 • 22. Nmap Version Detection
 • 23. Nmap Operating System Detection
 • 24. Nmap Script Engine (NSE)
 • 25. Nmap Script Engine Example - 1
 • 26. Nmap Script Engine Example - 2
 • 27. NMAP Brute Force Attacks
 • 28. Nmap Timing Templates
 • 29. Bypass of IPS & IDS Systems With Nmap
 • 30. Quiz.html

 • 9. Using Metasploit Framework
 • 1. Why Metasploit Framework AKA MSF
 • 2. Importance of Penetration Testing
 • 3. Penetration Testing Execution Standard
 • 4. Requirements ( Like Storage. Processor )
 • 5. Lab Connectivity and Taking Snapshots
 • 6. Evolution of Metasploit
 • 7. Metasploit Filesystem and Libraries
 • 8. The Architecture of MSF
 • 9. Auxiliary Modules
 • 10. Payload Modules
 • 11. Exploit Modules
 • 12. Encoder Modules
 • 13. Post Modules
 • 14. Metasploit Editions
 • 15. Metasploit Community
 • 16. Metasploit Interfaces
 • 17. Armitage
 • 18. MSFconsole
 • 19. MSFConsole Basic Commands 1
 • 20. MSFConsole Basic Commands 2
 • 21. MSFConsole Basic Commands 3
 • 22. Using Databases in MSF 1
 • 23. Using Databases in MSF 2
 • 24. More on Exploits in MSF

 • 10. Enumeration
 • 1. What is Enumeration
 • 2. SMB and Samba Enumeration
 • 3. MySQL Enumeration
 • 4. FTP Enumeration
 • 5. SSH Enumeration
 • 6. HTTP Enumeration
 • 7. SNMP Enumeration
 • 8. SMTP Enumeration
 • 9. NMAP DNS Enumeration
 • 10. NMAP HTTP Enumeration
 • 11. NMAP MySQL Enumeration
 • 12. NMAP SMB Enumeration
 • 13. NMAP SNMP Enumeration

 • 11. Social Engineering
 • 1. Terminologies Part 1
 • 2. Terminologies Part 2
 • 3. Creating Malware and Terminologies
 • 4. MSFvenom Part 1
 • 5. MSFvenom Part 2
 • 6. Veil Installation
 • 7. Veil in Action
 • 8. TheFatRat Installation
 • 9. TheFatRat in Action
 • 10. TheFatRat Overcoming a Problem
 • 11. Embedding Malware in PDF
 • 12. Embedding Malware in WORD
 • 13. Embedding Malware in Firefox Add-on
 • 14. Empire Installation
 • 15. Empire in Action Part 1
 • 16. Empire in Action Part 2
 • 17. Exploiting Java Vulnerabilities
 • 18. Social Engineering Toolkit
 • 19. Sending Fake Emails - Phishing
 • 20. Vishing - Voice Phishing

 • 12. Wi-Fi Hacking And Tools
 • 1. Hardware and Software Requiments
 • 2. Wi-Fi Adapter Settings
 • 3. IEE-802.11
 • 4. Basic Terminologies and Concepts
 • 5. Wireless Operating Modes
 • 6. MAC Frame Structure
 • 7. Wireless Packet Types
 • 8. Wireshark Analysing Packet Types
 • 9. Wi-Fi Network Interaction
 • 10. Wireless Encryption Protocols WEP vs. WPA
 • 11. WPA 4-Way Handshake
 • 12. WPA2 Personal and Enterprise
 • 13. Wireshark WEP and WPA
 • 14. Wi-Fi Protected Setup (WPS)
 • 15. Wireless Recon with Bettercap
 • 16. Wardriving with Kismet Configuration
 • 17. Wardriving with Kismet Mapping
 • 18. Airbase-ng
 • 19. Evil Twin Attack
 • 20. Wifi Pumpkin 3
 • 21. Fluxion Installation
 • 22. Fluxion Handshake Snooper Attack
 • 23. Fluxion Captive Portal Attack
 • 24. WEP Cracking - Preparing Attacks
 • 25. WEP Cracking - Fake Authentication Attack
 • 26. WEP Cracking - Deauthentication Attack
 • 27. WEP Cracking - Deauthentication Attack with Bettercap
 • 28. WEP Cracking - ARP Request Replay Attack
 • 29. WEP Cracking - Fragmentation Attack
 • 30. WEP Cracking - ChopChop Attack
 • 31. WPAWPA2 Cracking - Introduction
 • 32. WPAWPA2 Cracking - Aircrack-ng
 • 33. WPAWPA2 Cracking - John The Ripper
 • 34. WPAWPA2 Cracking - CoWPAtty
 • 35. WPAWPA2 Cracking - Wifite 2
 • 36. WPAWPA2 Cracking with GPUs Hashcat
 • 37. WPAWPA2 Cracking - Key Reinstallation Attack (KRACK)
 • 38. WPS Cracking - Wifite 2 PIN Attack
 • 39. Quiz.html

 • 13. Web Application Pentesting
 • 1. Reflected Cross-Site Scripting Attacks
 • 2. Reflected Cross-Site Scripting over JSON
 • 3. Stored Cross-Site Scripting Attacks
 • 4. DOM Based Cross-Site Scripting Attacks
 • 5. Inband SQL Injection over a Search Form
 • 6. Inband SQL Injection over a Select Form
 • 7. Error-Based SQL Injection over a Login Form
 • 8. SQL Injection over Insert Statement
 • 9. Boolean Based Blind SQL Injection
 • 10. Time Based Blind SQL Injection
 • 11. Detecting and Exploiting SQL Injection with SQLmap
 • 12. Detecting and Exploiting Error Based SQL Injection with SQLmap
 • 13. Detecting and Exploiting Boolean and Time Based Blind SQL Injection with SQLmap
 • 14. Command Injection Introduction
 • 15. Automate Command Injection Attacks Commix
 • 16. XMLXPATH Injection
 • 17. SMTP Mail Header Injection
 • 18. PHP Code Injection
 • 19. Zed Attack Proxy (ZAP) A Web App Vulnerability Scanner
 • 20. Introduction to Burp Downloading, Installing and Running
 • 21. Intercepting HTTP Traffic with Burp Suite
 • 22. Intercepting HTTPS Traffic with Burp Suite
 • 23. quiz.html

 • 14. Authentication and Authorization Testing
 • 1. Definition
 • 2. Creating a Password List Crunch
 • 3. Differece Between HTTP and HTTPS Traffic Wireshark
 • 4. Attacking Insecure Login Mechanisms
 • 5. Attacking Insecure Logout Mechanisms
 • 6. Attacking Improper Password Recovery Mechanisms
 • 7. Attacking Insecure CAPTCHA Implementations
 • 8. Path Traversal Directory
 • 9. Path Traversal File
 • 10. Introduction to File Inclusion Vulnerabilities
 • 11. Local File Inclusion Vulnerabilities
 • 12. Remote File Inclusion Vulnerabilities

 • 15. Post Exploitation
 • 1. Post-Exploitation
 • 2. What is Persistence
 • 3. Meterpreters Persistence module
 • 4. Removing the Backdoor

 • 16. IoT & Mobile
 • 1. What is IoT
 • 2. Where does IoT Exist in Our Lives
 • 3. How does IoT work
 • 4. Connection Standarts
 • 5. IoT Security
 • 6. Mobile Security Threats

 • 17. Scripting Basics
 • 1. Bash Scripting 101

 • 18. Python Scripting
 • 1. Installing Anaconda Distribution For Windows in Python
 • 2. Installing Python 3.9.7 and PyCharm For Windows in Python
 • 3. Variables in python
 • 4. Numbers in Python
 • 5. String Operations and Useful String Methods in python examples
 • 6. Data Type Conversion in Python
 • 7. Exercise Company Email Generator in python
 • 8. Conditionals in python
 • 9. bool() Function in Python
 • 10. Comparison and Logical Operators in Python
 • 11. If Statements in Python
 • 12. Exercise Calculator
 • 13. Loops in Python
 • 14. While Loops in Python
 • 15. For Loops in python
 • 16. Range Function in Python
 • 17. Control Statements in python
 • 18. Functions in Python Programming
 • 19. Create A New Function and Function Calls in Python programming
 • 20. Return Statement in python
 • 21. Lambda Functions in Python
 • 22. Lists and List Operations in Python Programming
 • 23. List Methods in Python Programming
 • 24. Dictionaries in Python Hands-on
 • 25. Dictionary Comprehensions in Python Hands-on
 • 26. Logic of OOP in Object Oriented Programming (OOP)
 • 27. Constructor in Object Oriented Programming (OOP)
 • 28. Methods in Object Oriented Programming (OOP)
 • 29. Inheritance in Object Oriented Programming (OOP)
 • 30. Overriding and Overloading in Object Oriented Programming (OOP)

 • 19. Ruby Scripting
 • 1. Ruby Set Up - Installing Ruby on Windows
 • 2. Ruby Development Editor
 • 3. First Program
 • 4. Debugging
 • 5. Comments
 • 6. What is a variable
 • 7. Data Types
 • 8. Arithmetic Operators
 • 9. Assignment Operator
 • 10. Parallel Assignment
 • 11. Comparison Operators
 • 12. Logical Operators
 • 13. Special Operators
 • 14. Operation Ordering
 • 15. String Operations
 • 16. String Methods
 • 17. If Statements
 • 18. Unless Statements
 • 19. Case Statements
 • 20. Loops
 • 21. For Loops and Iterators
 • 22. Do While Loops
 • 23. Break and Next Keywords
 • 24. Method Calls
 • 25. Create A New Method
 • 26. Blocks
 • 27. Method Arguments
 • 28. Lambda Functions
 • 29. Global and Local Variables
 • 30. Recursive Functions
 • 31. Modules
 • 32. Arrays
 • 33. Traverse an Array
 • 34. Array Operations
 • 35. Array Methods
 • 36. Hashes
 • 37. Traverse a Hash
 • 38. Hash Operations
 • 39. Hash Methods
 • 40. Files and Directories
 • 41. File Operations
 • 42. Exceptions
 • 43. Throw-Catch Statements

 • 20. Extra
 • 1. CompTIA Pentest+ PT0-002 ( Ethical Hacking & Pentest+ ) Lab.html
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 7811
  حجم: 13211 مگابایت
  مدت زمان: 1684 دقیقه
  تاریخ انتشار: 18 اسفند 1401

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید