وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Cisco Identity Services Engine (ISE) 2.7 Training Part-2/2

سرفصل های دوره

Learn Cisco Identity Services Engine (ISE) 2.7 with Step by Step Lab Workbook


01 - Device Administration
 • 001 Part-2 of Cisco ISE
 • 002 Lecture-65Configure & Verify Cisco Nexus Switch Device Administration
 • 003 Lecture-66Configure & Verify Cisco Virtual WLC Device Administration
 • 004 Lecture-67Configure & Verify Cisco IOS Switch Device Admin Part-1
 • 005 Lecture-68Configure & Verify Cisco IOS Switch Device Admin Part-2
 • 006 Lecture-69Configure & Verify Fortigate Firewall Device Admin Part-1
 • 007 Lecture-70Configure & Verify Fortigate Firewall Device Admin Part-2
 • 008 Lecture-71Configure & Verify PaloAlto Firewall Device Admin Part-1
 • 009 Lecture-72Configure & Verify PaloAlto Firewall Device Admin Part-2
 • 38746752-65-NX-OS-TACACS.pdf
 • 38747516-66-WLC-TACACS.pdf
 • 38747526-67-IOS-Switch-TACACS.pdf
 • 38747534-68-IOS-Switch-TACACS.pdf
 • 38747542-69-Fortigate-Device-Admin-P1.pdf
 • 38747548-70-Fortigate-Firewall-Configuration-P2.pdf
 • 38747554-71-PaltoFirewall-Device-Admin-P1.pdf
 • 38747562-72-PaloAlto-Firewall-Device-Admin-P2.pdf

 • 02 - Wireless and Guest
 • 001 Lecture-73Introduction and Theory of Guest Access in Cisco ISE
 • 002 Lecture-74Introduction and Theory of Hotspot Access in Cisco ISE
 • 003 Lecture-75Introduction and Theory of Sponsored-Guest Access in ISE
 • 004 Lecture-76Introduction & Theory of Self-Registered Access in ISE
 • 005 Lecture-77Introduction and Theory of Guest Portals in Cisco ISE
 • 006 Lecture-78Introduction and Theory of Account Types in Cisco ISE
 • 007 Lecture-79Configure and Verify Cisco Wireless LAN Controller (WLC)
 • 008 Lecture-80Add and Activate License on Wireless LAN Controller WLC
 • 009 Lecture-81Configure RADIUS Authentication on Wireless LAN Controller
 • 010 Lecture-82Configure and Verify WLAN SSID in Wireless LAN Controller
 • 011 Lecture-83Add Wireless LAN Controller in Cisco ISE Network Devices
 • 012 Lecture-84Configure and Verify Policy Set for Wireless IEEE 802.1x
 • 013 Lecture-85Add Physical Wireless Access Point (AP) to EVE-NG Lab
 • 014 Lecture-86Configure and Verify Wireless Access Point AP in EVE-NG
 • 015 Lecture-87Configure Native Wireless IEEE 802.1x Client in Windows
 • 016 Lecture-88Configure and Verify USB-Debugging option on Android Phone
 • 017 Lecture-89Configure & Verify Hotspot Guest Access Lab Part-1
 • 018 Lecture-90Configure & Verify Hotspot Guest Access Lab Part-2
 • 019 Lecture-91Introduction & Theory of Web Authentication in ISE
 • 020 Lecture-92Configure & Verify Web Authentication in ISE Lab
 • 38747564-73-Guest-Access.pdf
 • 38747570-74-Hotspot-Guest-Access.pdf
 • 38747574-75-Sponsored-Guest-Access.pdf
 • 38747580-76-Self-Registered-Guest-Access.pdf
 • 38747584-77-Guest-Portals.pdf
 • 38747588-78-Account-Types.pdf
 • 38840664-79-Wireless-LAN-Controller.pdf
 • 38840666-80-Activate-License-WLC.pdf
 • 38840678-81-RADIUS-WLC.pdf
 • 38840684-82-WLC-WLAN-Setup.pdf
 • 38840692-83-Add-Network-Device.pdf
 • 38840696-84-Policy-Set.pdf
 • 38840698-85-Wireless-Access-Point.pdf
 • 38840702-86-Access-Point-Connectivity-to-EVE-NG.pdf
 • 38840710-87-Configure-Native-Wireless-802.pdf
 • 38840712-88-Enabling-USB.pdf
 • 38840718-89-Hotspot-Guest-Access-Lab.pdf
 • 38840722-90-Hotspot-Guest-Access-Lab.pdf
 • 38840724-91-Web-Authentication.pdf
 • 38840726-92-CWA-Lab.pdf

 • 03 - Cisco ISE Profiling
 • 001 Lecture-93Introduction, Overview and Theory of Profiling in ISE
 • 002 Lecture-94Introduction, Overview and Theory of Profiling Probes
 • 003 Lecture-95Configure and Verify of Profiling Feed Services
 • 004 Lecture-96Configure and Enable of Profiling Service in ISE
 • 005 Lecture-97Configure and Verify RADIUS Probe in Cisco ISE
 • 006 Lecture-98Configure and Verify DHCP Probe in Cisco ISE
 • 007 Lecture-99Configure and Verify SNMP Probe in Cisco ISE
 • 008 Lecture-100Introduction and Theory of Logical Profile
 • 009 Lecture-101Introduction and Theory of Probes Attributes
 • 38848176-93-Cisco-ISE-Profiling.pdf
 • 38848186-94-Probes-Overview.pdf
 • 38848206-95-Profiler-Feed-Service.pdf
 • 38848210-96-Profile-Services.pdf
 • 38848216-97-RADIUS-Profile-Lab.pdf
 • 38848220-98-DHCP-Profile-Lab.pdf
 • 38848230-99-SNMP-Profile-Lab.pdf
 • 38848238-100-Logical-Profile.pdf
 • 38848244-101-Profile-Attributes.pdf

 • 04 - Cisco ISE Posture
 • 001 Lecture-102Introduction, Overview and Theory of Posture
 • 002 Lecture-103Introduction and Theory of Posture Conditions
 • 003 Lecture-104Introduction and Theory of Posture Remediations
 • 004 Lecture-105Introduction and Theory of Posture Requirements
 • 005 Lecture-106Introduction and Theory of Posture Policy
 • 006 Lecture-107Introduction and Theory of Posture Provisioning
 • 007 Lecture-108Introduction and Theory of Access Policy
 • 008 Lecture-109Introduction and Theory of Endpoint Compliance
 • 009 Lecture-110Introduction and Theory of Cisco AnyConnect
 • 010 Lecture-111Configure and Verify Cisco AnyConnect Profile
 • 38848254-102-Posture.pdf
 • 38848260-103-Posture-Conditions.pdf
 • 38848268-104-Posture-Remediations.pdf
 • 38848278-105-Posture-Requirements.pdf
 • 38848280-106-Posture-Policy.pdf
 • 38848288-107-Client-Provisioning.pdf
 • 38848296-108-Access-Policy.pdf
 • 38848298-109-Endpoint-Compliance.pdf
 • 38848310-110-Cisco-AnyConnect.pdf
 • 38848318-111-Cisco-AnyConnect-Profile.pdf
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 7799
  حجم: 4789 مگابایت
  مدت زمان: 526 دقیقه
  تاریخ انتشار: 18 اسفند 1401

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید