در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

آموزش تمرین 56 حرکت و وضعیت بدنی در تای چی

آموزش تمرین 56 حرکت و وضعیت بدنی در تای چی

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این دوره آموزشی تمرین 56 حرکت و وضعیت بدنی در Tai Chi را بخوبی یاد می گیرید. 

عنوان اصلی : Chen Style Tai Chi Competition Routine - 56 Postures

سرفصل ها :


مقدمه:
معرفی
CSTC56-S1 بخش 1- موقعیت 1 - 11:
CSTC56-01 起势 Qǐ Shrì شروع
CSTC56-02 右金 刚 捣碓 yòu jīnghng dǎo duì pould palm با مشت راست
CSTC56-03 揽 扎衣 Lǎn Zhā Yī Grand Warding Off Off
CSTC56-04 右 六 封 四 闭 Yòu Liù fēng Sì Bì دست ها را بر روی موضع سمت راست خالی فشار دهید
CSTC56-05 左单 鞭 Zuǒ Dān Bian چپ شلاق زدن
CSTC56-06 搬拦捶 Ban Lán Chuí سمت عقب پرتاب دو پانچ
CSTC56-07 护心捶 Hù Xīn Chuí Blocking Blocking Hit
CSTC56-08 白鹤 亮翅 Báihè liàng Chì جرثقیل سفید گسترش آن بال آن
CSTC56-09 斜行 拗步 Xié Xíng ǎo Bù Lumge Forward و Stance Stance
CSTC56-10 提收 Tí Shouu نگه داشتن زانو
CSTC56-11 前 趟 Qián Tàng گام به جلو پایان دادن به موضع خالی بالا
CSTC56-S2 بخش 2- وضعیت 12 - 21:
CSTC56-12 左掩 手 肱拳 zuǒ yǎn shǒu gōng quán چپ بلوک پالم با دست راست دست
CSTC56-13 披身捶 Pi Shēn Chuí ARM و FIST مسدود کردن
CSTC56-14 背折 靠 bèi zhé kào overbody پرتاب موقعیت
CSTC56-15 青龙 出水 Qīnglóng Chūshuǐ پنهان اژدها پانچ
CSTC56-16 斩手 Zhǎn Shǒu دست خرد کردن ضد قفل کردن
CSTC56-17 翻花舞袖 فان Huā Wǔ Xiù جهش و بازگشت به پانچ
CSTC56-18 海底 翻花 Hǎidǐ Fān Huā دست خرد کردن مسدود کردن
CSTC56-19 右掩手 肱拳 yòu yǎn shǒu gōng chuán بلوک پالم راست با پانچ دست چپ
CSTC56-20 左 六 封 四 闭 闭 zuǒ liù fēng sì bey فشار دست در موضع خالی خالی
CSTC56-21 右 单 鞭 Yòu Dān Bian راست شلاق
CSTC56-S3 بخش 3- وضعیت 22 - 27:
CSTC56-22 右云手 yòu yún shǒu موج دست به راست
CSTC56-23 左云手 zuǒ yún shǒu موج دست به سمت چپ
CSTC56-24 高 探马 Guo Tànmǎ موضع خالی بالا
CSTC56-25 右连 珠炮 Yòu Liánzhū Pào راست دستمزد دست نخورده
CSTC56-26 左连 珠炮 珠炮 zuǒ Liánzhū PàO چپ فشار کف دست
CSTC56-27 闪闪 臂 shǎn tōng دوج و چرخش به سرعت با فشار کف دست
CSTC56-S4 بخش 4- وضعیت 28 - 36:
CSTC56-28 指裆捶 zhǐ dāng chuí پایین پانچ دست پنهان
CSTC56-29 白猿 献果 Bái Yuán Xiàn Guǒ پانچ فوقانی با اعتصاب زانو جلو
CSTC56-30 双 推掌 Shuāng Tuizhǎng دو دست کشیدن دست
CSTC56-31 中盘 Zhōng Pán یک موضع خالی اژدها کویل
CSTC56-32 前招 Qián Zhao ترفند به جلو؛ تکنیک رو به جلو
CSTC56-33 后招 Hòu Zhāo ترفند عقب مانده تکنیک عقب مانده
CSTC56-34 右野 马分鬃 Yòu Yěmǎ Fēn Zōng راست با دست تقسیم
CSTC56-35 左野 马分鬃 马分鬃 马分鬃 马分鬃 马分鬃 马分鬃 马分鬃 马分鬃 fēn zōng چپ با دست چپ
CSTC56-36 摆莲 跌叉 跌叉 Bǎi لین دیē cha معکوس ضربه زدن به سرگردان بالا و سپس crouching stan
CSTC56-S5 بخش 5- موقعیت 37 - 45
CSTC56-37 左右 金鸡 金鸡 独立 zuǒyòu jīnjīdúlì Golden Rooster در یک پا قرار دارد
CSTC56-38 倒卷肱 Dào Juǎn Gōng عقب و دو بار فشار دادن
CSTC56-39 退步 压肘 Tuìbù Ya Zhǒu عقب و آرنج ضربه
CSTC56-40 擦脚 CA JIǎO High Roundhouse Kick
CSTC56-41 蹬 一 根 dēng yī gēn سمت راست ضربه
CSTC56-42 海底 翻花 Hǎidǐ Fān Huā دست خرد کردن مسدود کردن
CSTC56-43 击地捶 Ji de Chuí مشت زدن به سمت زمین
CSTC56-44 翻身 二 起 脚 fānshēn èr qǐ jiǎo پریدن دو ضربه
CSTC56-45 双 震脚 震脚 shuāng zhèn jiǎo دو مهر زنی پا
CSTC56-S6 بخش 6- وضعیت 46 - 56:
CSTC56-46 蹬 脚 Dēng Jiǎo Front Kick
CSTC56-47 玉女 穿梭 穿梭 穿梭ùnǚ Chuānsuō جهش در حالی که بدن را در هوا تبدیل می شود
CSTC56-48 顺莺肘 Shuùn Yīng Zhǒu دو آرنج عقب اعتصاب
CSTC56-49 裹 鞭炮 Guǒ Biānpào Sideway Punch
CSTC56-50 雀地龙 Què de Lóng Crouching Stance اژدها
CSTC56-51 上步 七 星 shàng bù qīxīng گام به جلو و مشت زدن متقابل
CSTC56-52 退步 跨虎 Tuìbù Kuà Hǔ گام به عقب و ببر سواری موضع
CSTC56-53 转身 摆莲 zhuǎnshēn Bǎi Lián High Roundhouse Kick با دو دست ضربه بزنید
CSTC56-54 当头炮 dāngtóu pào دو دست پانچ
CSTC56-55 左金 刚 捣碓 捣碓 捣碓ǒ jīngāng dǎo duì polm palm با مشت چپ
CSTC56-56 收势 Shōu Shrì پایان ایستاده ایستاده