دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش هوش تجاری و تحلیل داده ها

دانلود Udemy Business Intelligence & Data Analysis Masterclass – 5 courses

30,000 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با هوش تجاری و تحلیل داده ها یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Business Intelligence & Data Analysis Masterclass -5 courses

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 7 حلقه دیسک به همراه اسلایدهای مدرس ارائه شده و به مدت زمان 30 ساعت و 43 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


01 Excel Fundamentals:
001 How is Excel important to businesses
002 Understanding the excel interface
003 Basic Formatting in Excel
004 Insertion and Deletion in Excel
005 Data Types in Excel
006 Q and A
007 Thanks for your Support
008 Quiz Solution
009 Applying the sort function
010 Applying the filter function
011 Applying the advanced filter function
012 Quiz Solution
013 Using the UPPER, LOWER and PROPER functions
014 Using the LEFT, RIGHT and SEARCH functions
015 Using the TRIM, CONCAT and LEN functions
016 Quiz Solution
017 Using the MIN, MAX AVERAGE functions
018 Finding the Standard deviations
019 Find the percentiles of data
020 Finding the Outliers present in data
021 Finding the Missing values in data
022 Quiz Solution
023 Using the IF function
024 Using the IF ERROR function
025 Applying the COUNTIF function
026 Applying the SUNIF function
027 Applying the AVERAGEIF function
028 Quiz Solution
029 Using Colorbars for formatting
030 Using Colorscales for formatting
031 Quiz Solution

02 Excel for Data Analysis:
001 Applying VLOOKUP function
002 Applying HLOOKUP function
003 Quiz Solution
004 Why to use Index and Match_
005 Applying Index and Match
006 Quiz Solution
007 Making Pivot Tables
008 Making Pivot Charts
009 Quiz Solution
010 Basics of Data Visualizations
011 Making Charts in Excel
012 Making Dashboards
013 Adding Slicers in Dashboards
014 Formatting dashboards
015 Quiz Solution
016 Goal Seek Analysis
017 Data Tables
018 Scenario Management
019 Quiz Solution
020 Understanding Regression
021 Performing Linear Regression
022 Quiz Solution

03 SQL Introduction:
001 Introduction to SQL
002 Build your first SQL query
003 Basic SQL queries Part - 1
004 Basic SQL queries Part - 2
005 Brain Buster Exercise
006 Brain Buster Solution
007 Quiz Solution
008 Installation
009 Interface walkthrough
010 Creating Required Databases
011 Quiz Solution
012 Type of SQL Commands
013 The SELECT Command
014 Numerical Functions
015 String Functions
016 Exercises on String Functions
017 The Having Clause
018 Filtering using the Like Operator
019 Quiz Solution

04 SQL Deep Dive:
001 Numerical Datatypes
002 String Datatypes
003 Constraints
004 Quiz Solution
005 Creating Databases and Tables
006 Alter, Drop, and Truncate
007 Insert, Update, and Delete
008 Quiz Solution
009 Foreign Key
010 Joins
011 Left, Right, and Outer Join
012 Compound Joins, and Multiple Joins
013 Star Schema
014 Sub Queries Part 1
015 Sub Queries Part 2
016 Quiz Solution
017 Connecting MySQL through Python
018 Loading Tables into a Pandas DataFrame
019 Quiz Solution

05 Big Query:
001 What is Big query
002 How Big query works
003 Getting started with GCP and Big query
004 Importing Dataset and Executing your first Big query
005 Visualizing using Data Studio
006 BI Engine
007 SQL exercise on Big query
008 Quiz Solution
009 Use of Big query in Data Analysis
010 Exploring Big query dataset on kaggle kernel
011 Connecting Big query to Tableau Desktop for Visualizations
012 Data Analysis project - Part 1 (Introduction and Setting up Problem statement)
013 Data Analysis project - Part 2 (Exercises and Solutions)
014 Quiz Solution
015 What is Data warehouse
016 Properties of modern Data warehouse
017 Alternatives to Big query
018 Quiz Solution

06 Tableau Bootcamp:
001 Getting Started with Tableau
002 Navigating Tableau
003 Creating Your First Visualization
004 Building Your First Dashboard
005 Introduction
006 Dimensions and Measures
007 Green & Blue Pills
008 Measures Names & Values
009 Working with Time Series Data
010 Aggregation and Granularity
011 Aggregation Options
012 Show Me Toolbar
013 Marks cards & Level of Detail
014 Custom Shapes
015 Filtering Data
016 Pages Shelf
017 Exercise on Building Blocks of Data Visualization
018 Solution on Building Blocks of Data Visualization
019 Exercise Answer
020 Highlight Table
021 Highlight Table Bar Charts & Sorting
022 Bar-in-Bar
023 Histogram
024 Pie Charts
025 Pie Chart Exercise Solution
026 Tree Map
027 Bubble Chart
028 Line Charts
029 Area Chart
030 Heat Map
031 Exercise on Tableau Basic Visualization (Vietnam War Dataset)
032 Solution on Tableau Basic Visualization
033 Exercise Answer
034 Overview
035 Theme & Workbook Level Formatting
036 Axis Lines and Formatting
037 Parts of the View
038 Formatting Pane - Part 1
039 Formatting Pane - Part 2 (Fonts, Alignment & Shading)
040 Formatting Pane - Part 3 (Borders & Lines)
041 Number Format
042 Titles & Captions
043 Mark Labels
044 Styling and Customizing a Tooltip
045 Visualization in Tooltip
046 Editing Axis
047 Annotating the Viz
048 Section Exercise - Data Ink Ratio
049 Section Exercise Solution - Data Ink Ratio

07 Tableau Visualization:
001 Managing Metadata and Data Types
002 Data Extraction
003 Data Preparation and Cleaning
004 Wide and Long Formats
005 Filtering of Rows using Data Source Filters
006 Joins
007 Joining Multiple Fields
008 Complex Joins
009 Why Blending_
010 How to do Blending in Tableau_
011 Data Blending (Additional)
012 Data Union
013 Sorting
014 Hierarchy
015 Groups
016 Sets
017 Data Filters
018 Advanced Filtering

08 Tableau Advanced:
001 Section Overview
002 Getting Started with Calculations
003 Types of Calculations
004 The Number Functions
005 The String Functions
006 Searching for Text
007 Type Conversions
008 The Date Functions
009 Datetrunc and datepart
010 Gantt Charts using Date Functions
011 The Logical Functions
012 Calculations using Sets
013 Aggregate Functions
014 Attribute Function
015 Section Overview
016 Table Calculation - Part 1
017 Table Calculations - Part 2
018 Table Functions
019 Window Functions
020 Conditional Highlighting using Windows Functions
021 Moving Calculations
022 Rank Functions
023 Running Functions
024 Secondary Calculations with Pareto Chart
025 Introduction to Level of Details
026 FIXED - Level of Detail Expression
027 Customer Order Loyalty
028 Customer Retention Analysis
029 Fixing Duplicate Records in Tableau using FIXED
030 INCLUDE - Level of Detail Expression
031 EXCLUDE - Level of Detail Expression
032 Table Scoped Level of Detail Expression
033 Nested LOD
034 Finding a Dimension at Lower Level
035 Sparklines with Min Max Indicator
036 Final Words
037 Parameters
038 Parameter Basics
039 Advanced Parameters Part - 1
040 Advanced Parameters Part - 2

09 Python Fundamentals:
001 Why should you learn Python_
002 Installing Python and Jupyter Notebook
003 Understanding the Interface of Jupyter Notebook
004 Naming Convention for variables
005 Built in Data Types and Type Casting
006 Scope of Variables
007 Quiz Solution
008 Exercise on Variables and Data Types
009 Solution on Variables and Data Types
010 Exercise on Scope of Variables
011 Solution on Scope of Variables
012 Arithmetic and Assignment Operators
013 Comparison, Logical, and Bitwise Operators
014 Identity and Membership Operators
015 Quiz Solution
016 Exercise on Arithmetic and Assignment Operators
017 Solution on Arithmetic and Assignment Operators
018 Exercise on Comparison, Logical, and Bitwise Operators
019 Solution on Comparison, Logical, and Bitwise Operators
020 Exercise on Identity and Membership Operators
021 Solution on Identity and Membership Operators
022 String Formatting
023 String Methods
024 User Input
025 Quiz Solution
026 Exercise on Strings
027 Solution on Strings
028 If, elif, and else
029 For and While
030 Break and Continue
031 Quiz Solution
032 Exercise on Loops and Conditionals
033 Solution on Loops and Conditionals

10 Python for Data Science:
001 Introduction to datetime
002 The date and time class
003 The datetime class
004 The timedelta class
005 Quiz Solution
006 Exercise on Date and Time
007 Solution on Date and Time
008 Meta Characters for Regular Expressions
009 Built-in Functions for Regular Expressions
010 Special Characters for Regular Expressions
011 Sets for Regular Expressions
012 Quiz Solution
013 Exercise on Regular Expressions
014 Solution on Regular Expressions
015 Array Creation using Numpy
016 Mathematical Operations using Numpy
017 Built-in Functions in Numpy
018 Quiz Solution
019 Exercise on Built-in Functions in Numpy
020 Solution on Built-in Functions in Numpy
021 Reading Datasets using Pandas
022 Plotting Data in Pandas
023 Indexing, Selecting, and Filtering Data using Pandas
024 Merging and Concatenating DataFrames
025 Lambda, Map, and Apply Functions
026 Quiz Solution
027 Exercise on Pandas Plotting
028 Solution on Pandas Plotting
029 Exercise on Indexing and Selecting
030 Solution on Indexing and Selecting
031 Exercise on Apply Functions
032 Solution on Apply Functions

11 Data Exploration:
001 Why EDA and how it is useful
002 Course curriculum walkthrough
003 Data Profiling
004 Analyzing Target Data
005 Summarizing data
006 Quiz Solution
007 Exploring the Dabl Library
008 Exploring the Sweetviz Library
009 Using Color Gradients for better analysis
010 Best Practices for Data Exploration
011 Quiz Solution

12 Data Visualization:
001 Univariate Analysis
002 Bivariate Analysis
003 Multivariate Analysis
004 Quiz Solution
005 Scatter Plots
006 Charts with Colorscale
007 Bar, Line, and Area Charts
008 Facet Grids
009 Statistical Charts
010 Polar Charts
011 Subplots
012 3D Charts
013 Waffle Charts
014 Maps
015 Quiz Solution
016 Animation with Bubbleplot
017 Animation with Facets
018 Animation with Scatter Maps
019 Animation with Choropleth Maps
020 Quiz Solution
021 Introduction to Ipywidgets
022 Interactive Univariate Analysis
023 Interactive Bivariate Analysis
024 Interactive Multivariate Analysis
025 Quiz Solution
026 Sunburst Charts
027 Parallel Co-ordinate Charts
028 Funnel Charts
029 Gantt Charts
030 Ternary Charts
031 Tree Maps
032 Network Charts
033 Quiz Solution

13 Query Analysis:
001 Aggregate functions used for Grouping
002 Using Groupby for Grouping Operations
003 Groupby with Idxmax and Idxmin functions
004 Using Color scales for better visualization
005 Visualizing the Groupby Operations
006 Using Pivot Tables for Grouping Operations
007 Difference between Groupby and Pivot tables
008 Performing Cross Tabulation
009 Visualizing Cross tabulated Data
010 Interactive Grouping Operations
011 Quiz Solution
012 When to perform Filtering Operations
013 Introduction to Simple Filtering Operations
014 Advanced Filtering Operations
015 Filtering and Grouping Operations
016 Interactive Filtering Operations
017 Quiz Solution

14 Linear Regression:
001 Introduction to Linear Regression
002 Implementing Linear Regression using Sklearn
003 Feature Selection using RFECV
004 Data Transformation with Linear Regression
005 Applying Cross Validation
006 Analyzing the performance of Regression models
007 R2 score and adjuted R2 score intuition
008 MAE, RMSE, R2 and Adjusted R2 in code
009 Applying real time prediction on our model
010 Industry relevance of linear regression
011 Quiz Solution

15 Structured Problem Solving:
001 Understanding a Business Problem
002 Important Factors to Consider in a Business Problem
003 The Process of Interviewing
004 Do's and Dont's of Interviewing
005 Introduction to 5W Framework
006 Introduction to 5Why Framework
007 Case Study on 5W and 5Why Framework
008 Introduction to Spin Framework
009 Case Study on Spin Framework
010 Introduction to Business Model Canvas
011 Introduction to Issue Tree Frameworks
012 Case Study on Issue Tree Frameworks
013 Introduction to 7P Framework
014 Introduction to 3P Framework
015 Introduction to 5C Framework
016 Introduction to Specialized Business Frameworks

16 Mastering Communication Skills:
001 Why is Communication so Important_
002 Tips for Better Communication
003 Do's and Dont's for Communication
004 How to Deal with Large no. of People
005 How to Manage Stress and Anxiety
006 How to develop Communication Skills
007 How to Develop Negotiation Skills
008 How to Handle Negative People
009 How to say _No_ at Workplace
010 How to use Empathy in Communication

17 Business Presentation Skills:
001 Why Presentation Skills are Important
002 How to Use Google Slides
003 Tips and Tricks to make an Effective Presentation
004 Adding Graphics to your Presentation
005 Adding Animations to your Presentation

18 Github Ninja Skills:
001 Introduction to Github_
002 Introduction to Version Control
003 Introduction to Git
004 How to Upload Projects using Github
005 Using Github Pages to make your Portfolio
006 How to Clone, Fork and Search for Projects in Github
007 Maintaining Github Repositories
008 Mastering Github Issues
009 Getting Insight about Github Repositories

19 Essential Business Grooming:
001 Benefits of Grooming
002 How to Dress for Different Occasions
003 Eating and Talking Habits
004 How to be More Presentable
005 How to Improve Interpersonal Skills
006 How to be professional at work place

20 Outro Section:
001 Conclusion
002 How to Get Your Certificate of Completion

21 Bonus Section:
001 Bonus Lecture

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 7 حلقه دیسک به همراه اسلایدهای مدرس
مدت زمان آموزش 30 ساعت و 43 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy