وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Building Energy Simulation: Showcase with Ladybug & Honeybee

سرفصل های دوره

Master the Art of Building Energy Optimization: Real-Life Showcase for Sustainable and High-Performing Buildings


1. Energy Efficiency in Buildings - Theoretical Overview
 • 1. EEB - Introduction to the section
 • 2. EEB - 01 Energy Use in Buildings
 • 3. EEB - 02 Heat Transfer in Buildings
 • 4. EEB - 03 Climate Zones
 • 5. EEB - 04 Energy Efficient Form Design
 • 6. EEB - 05 Building Orientation
 • 7. EEB - 06 Window to Wall Ratio
 • 8. EEB - 07 Building Envelope & Isolation Materials
 • 9. EEB - 08 Building Energy Performance
 • 10. EEB - 09 HVAC Systems
 • 11. EEB - 10 Interior Heat Sources & Building Program

 • 2. Basics of Rhino 3D & Grasshopper
 • 1. RH - 01 - Introduction to Rhino Interface
 • 2. RH - 02 - Creating Basic Shapes
 • 3. RH - 03 - Object Intersections
 • 4. GH - 04 - Grasshopper Interface and Logic
 • 5. GH - 05 - Types f Data in Grasshopper
 • 6. GH - 06 - Linking Objects between Rhino & Grasshopper
 • 7. GH - 07 - Types of Data in GH - Curves
 • 8. GH - 08 - Types of Data in GH - Surfaces
 • 9. GH - 09 - Object Intersections in GH
 • 10. GH - 10 - Types of Data in GH - Meshes
 • 11. GH - 11 - Lists and Data Logic in GH
 • 12. GH - 12 - Data Trees
 • 13. GH - 13 - Extra List Operations
 • 14. GH - 14 - Attractor Point Application

 • 3. Ladybug Tools
 • 1. LB - 01 - Ladybug tools Installation
 • 2. LB - 02 - Ladybug Overview & Weather Data
 • 3. LB - 03 - Visualizing Ladybug Data
 • 4. LB - 04 - Radiation and Skydome
 • 5. LB - 05 - Sun Shade Analysis
 • 6. LB - 06 - Radiation Gain Analysis
 • 7. LB - 07 - UTCI Comfort Analysis
 • 8. LB - 08 - Ladybug Review

 • 4. HoneyBee Tools
 • 1. HB - 01 - HoneyBee Overview
 • 2. HB - 02 - Interior Comfort Analysis HB
 • 3. HB - 03 - Creating HB Objects 1
 • 4. HB - 04 - Creating HB Objects 2
 • 5. HB - 05 - Creating HB Objects 3
 • 6. HB - 06 - HB Workflow Overview
 • 7. HB - 07 - HB Construction & Material
 • 8. HB - 08 - HB Building Schedules
 • 9. HB - 09 - HB Building Programs

 • 5. The Practical Application
 • 1. App - 01 - Application Overview
 • 2. App - 01 B - Project Brief from Client
 • 3. App - 01 C - Delivered Output Report
 • 4. App - 02 - Importing from Revit to Rhino
 • 5. App - 02 B - Creating Room Volumes in Rhino
 • 6. App - 03 - Adjusting Room Volumes
 • 7. App - 04 - Identifying HB Rooms
 • 8. App - 05 - Identifying HB Openings
 • 9. App - 06 - Identifying HB Roof
 • 10. App - 07 - Identifying HB Shades
 • 11. App - 08 - Assigning Building Program
 • 12. App - 09 - Assigning Construction & Materials
 • 13. App - 10 - Defining Setpoints
 • 14. App - 11 - Running Energy Simulation
 • 15. App - 12 - Running Comfort Analysis
 • 16. App - 13 - Running Comfort Mapping Analysis
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 16987
  حجم: 8387 مگابایت
  مدت زمان: 535 دقیقه
  تاریخ انتشار: 8 مرداد 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید