دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش ساخت برنامه دفترچه خاطرات بوسیله Flutter

دانلود Skillshare Build a Diary Web App with Flutter – Master Cloud Firebase & Firestore

14,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با فلاتر یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Build a Diary Web App with Flutter - Master Cloud Firebase & Firestore

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Skillshare است که بر روی 2 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 9 ساعت و 30 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

1. Lesson 1 Introduction and Prerequisites
2. Lesson 2 What You'll be Building
3. Lesson 3 Windows Flutter VSCode Setup SS
4. Lesson 4 Mac Machine Setup SS
5. Lesson 5 Set up Diary Project
6. Lesson 6 Adding AppBar and DiaryBook Logo
7. Lesson 7 Refactoring MainPage
8. Lesson 8 Adding a DropDownMenu
9. Lesson 9 Changing the State of the DropDownButton
10. Lesson 10 Setup AppBar Circular Avatar and Signout
11. Lesson 11 Setting up the Main Page Body Left Side
12. Lesson 12 Adding a DatePicker Package
13. Lesson 13 Adding Card Button and FloatingActionButton
14. Lesson 14 Setting Up Place Holder Listview Right Side
15. Lesson 15 Setup Firebase Firestore Project
16. Lesson 16 Reading Items from Firestore audio fix
17. Lesson 17 Setting Up Getting Started Page
18. Lesson 18 Navigating to Login Page
19. Lesson 19 Setting up LoginForm Part 1
20. Lesson 20 Login Form Create the buildInputDecoration
21. Lesson 21 Adding the Password Field and Refactoring the Form
22. Lesson 22 Login form Adding Validation
23. Lesson 23 Login a User FirebaseAuth
24. Lesson 24 Toggling Create Account Form and Login Form
25. Lesson 25 Login User and Taking them to MainPage
26. Lesson 26 User Creation Structure
27. Lesson 27 Creating a User and Adding to Users Collection
28. Lesson 28 Creating a User Data Class
29. Lesson 29 Create a Service Class and Refactor Code Login Created Users and Show MainPage
30. Lesson 30 Filtering Users and Showing Names on AppBar
31. Lesson 31 Showing User Avatar & Changing the HtmlRenderer
32. Lesson 32 Creating the CreateUserProfile
33. Lesson 33 Constructing the CreateProfile Creating the Dialog and Fields
34. Lesson 34 Updating a User Profile
35. Lesson 35 Refactor the Update User Profile Dialog
36. Lesson 36 Signing Users Out
37. Lesson 37 Introduction Creating Diary Entries
38. Lesson 38 Diary Entry Alert Dialog Adding two buttons
39. Lesson 39 Diary Entry Dialog Adding the Image Container
40. Lesson 40 Diary Entry Dialog Adding TextFields
41. Lesson 41 Diary Entry dialog Refactor Code
42. Lesson 42 Diary Dialog Saving a dummy Entry and Adding Saving Animation
43. Lesson 43 Diary Dialog Creating the Diary Model Class and Saving a Diary with all the Fields
44. Lesson 44 Adding and Showing Filtered Diary entered by UserID
45. Lesson 45 Passing the Date to the Dialog
46. Lesson 46 Showing and Saving the Date along with the Diary Entry
47. Lesson 47 Refactoring our DiaryListView code
48. Lesson 48 Refactoring and Setting up the Diary Listview Card
49. Lesson 49 Fixing the Expanding Issues and Adding Description and Dummy Image to the Listview Card
50. Lesson 50 Date Format Show full date and Time
51. Lesson 51 Adding an ImagePicker and Showing the Picked Image
52. Lesson 52 Setting up Firebase Storage & the Infrastructure to save images to storage
53. Lesson 53 Saving and showing Images from Cloud Storage
54. Lesson 54 Deleting an Entry
55. Lesson 55 Refactor our Delete Entry Dialog
56. Lesson 56 Creating the Edit Update Dialog Delete Functionality setup
57. Lesson 57 Setting up the update details dialog
58. Lesson 58 Fixing Overflow Issues & Adding FutureDelay when Saving Images Potential Bug fix
59. Lesson 59 Refactoring the List Card
60. Lesson 60 Setting Up the Update Entry Dialog
61. Lesson 61 Update Dialog Adding icons and Image
62. Lesson 62 Update Dialog Creating the TextFormFields and Pulling in the Diary Data
63. Lesson 63 Update Dialo Refactoring Code
64. Lesson 64 Update Dialog Setting up the ImagePicker and Delete Button
65. Lesson 65 Update Dialog Setting up the Update Code
66. Lesson 66 Fixing some null Issues Updating Working now
67. Lesson 67 Passing a Widget as a Parameter
68. Lesson 68 Intro Filtering entries by date
69. Lesson 69 Setting up the GetSameDayDiaries method
70. Lesson 70 Indexing Firestore Database and Check that We are Filtering Entries
71. Lesson 71 Setting up List Of Diaries
72. Lesson 72 Showing Filtered diaries by date picked Part 1
73. Lesson 73 Restructuring the Filtered Diaries to be Shown & Showing the Empty Diary Card
74. Lesson 74 Adding all Of the Diaries into a Provider Object
75. Lesson 75 Filtering DiaryList by Current User & Adding a User Provider
76. Lesson 76 Intro Filtering Diary Further Earliest & Latest
77. Lesson 77 Filtering by Latest and Earliest Added Diaries
78. Lesson 78 Adding onPress to FAB
79. Lesson 79 Adding a Delayed Animation to the ListView
80. Lesson 80 Advanced Routing
81. Lesson 81 Page Not Found & Restructuring Routing
82. Lesson 82 Final Remarks
83. Lesson 83 CLI Setup Instructions
84. Lesson 84 Deploying Web App to Firebase Hosting

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 2 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 9 ساعت و 30 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Skillshare