وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Bayesian Statistics: A Step-by-step Introduction

سرفصل های دوره

A former Google data scientist helps you master the basics of Bayesian statistics, with examples in R and Stan


1. Probability Basics
 • 1. Introduction Video
 • 2. Welcome.html
 • 3. Probability, Complements, Venn Diagrams
 • 4. Law of Total Probability
 • 5. Conditional Probability
 • 6. Multiplication Rule and Independence
 • 7. Probability Quiz.html
 • 8.1 Bayesian Homework 1.pdf
 • 8. Probability Extra Practice Problems.html

 • 2. Bayes Rule
 • 1. Bayes Rule Introduction
 • 2. Medical Testing Problem
 • 3. Predictive Distributions and Flow Charts
 • 4. Two Coins
 • 5. Multiple Observations
 • 6. Normalizing Constants and Proportionality
 • 7. Bayes Rule Quiz.html
 • 8.1 Bayes Rule Practice.pdf
 • 8. Bayes Rule Extra Practice Problems.html

 • 3. Continuous Priors and the Uniform Distribution
 • 1. Continuous Priors and the Uniform Distribution
 • 2. Likelihood and Random Variables
 • 3. Posterior Distribution One Observation
 • 4. Posterior Probability Calculation
 • 5. Posterior Distribution Two Observations
 • 6. CDFs and Inverse CDFs
 • 7. Credible Intervals
 • 8. Mean, Median, Mode
 • 9. Point Estimates
 • 10. Predictive Distribution
 • 11. Continuous Uniform Distribution Quiz.html

 • 4. Beta-Binomial Family
 • 1. Binomial Random Variables
 • 2. Prior The Beta Distribution
 • 3. Finding prior and posterior probabilities with the Beta CDF
 • 4. How do the hyperparameters change the prior
 • 5. Posterior Distribution What are Conjugate Priors
 • 6. Credible Intervals
 • 7. Point Estimates
 • 8. Predictive Distribution Beta-Binomial
 • 9. Beta Distribution Quiz.html
 • 10. Recap of Priors, Posteriors, Likelihoods, Predictive Distributions
 • 11.1 bayesianbeta-binomialrexercise.zip
 • 11.2 python betabinomial.zip
 • 11. Example Beta-Binomial Problem with R
 • 12.1 bayesianbeta-binomialrexercise.zip
 • 12.2 python betabinomial.zip
 • 12. Example Beta-Binomial Problem with Stan
 • 13. Drawbacks of Conjugate Priors

 • 5. Poisson - Gamma
 • 1. Likelihood Poisson Distribution
 • 2. Gamma Distribution and Choosing Hyperparameters
 • 3. Posterior Distribution
 • 4. Posterior Calculation Example 2
 • 5. Credible Interval and Point Estimates
 • 6. Predictive Distribution Negative Binomial
 • 7. Poisson - Gamma Quiz.html
 • 8.1 bayesianpoisson-gammarexample.zip
 • 8.2 poissongammapython.zip
 • 8. Example Poisson-Gamma Problem with R and Stan

 • 6. Normal - Normal
 • 1. Normal Distribution
 • 2. Prior Normal Distribution and choosing hyperparameters
 • 3.1 Normal Posterior Distribution Full Derivation.html
 • 3. Posterior Distribution and Example
 • 4. Credible Intervals and Point Estimates
 • 5. Normal-Normal Quiz.html
 • 6.1 bayesiannormalrexample.zip
 • 6.2 python-normalnormal.zip
 • 6. Example Normal-Normal Problem with R and Stan

 • 7. More advanced models
 • 1. Predictive distributions, unknown variance
 • 2. Simple Linear Regression
 • 3.1 bayesianregressionexample.zip
 • 3.2 bayesianregressionpython.zip
 • 3. Example Simple Linear Regression Problem with R and Stan
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 20529
  حجم: 3015 مگابایت
  مدت زمان: 333 دقیقه
  تاریخ انتشار: 15 مهر 1402
  دیگر آموزش های این مدرس

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید