در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Azure Solutions Architect Expert (AZ-305) Cert Prep: Design Identity, Governance, and Monitoring Solutions

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

If you’re on the hunt for a new role or career change, or just looking to give your IT skills a boost, a professional certification from a trusted enterprise like Microsoft can help set you up for your next big play. In this course, instructor Tiago Costa shows you how to tackle the Design Identity, Governance, and Monitoring Solutions section of the Microsoft AZ-305 Azure Solutions Architect Expert certification exam. Explore study strategies with sample questions and prep materials to test out your know-how along the way. Get tips on how to follow Microsoft best practices and sharpen the skills you need for each section of the exam, focusing on how to design governance, design authentication and authorization solutions, and design a solution to log and monitor Azure resources. Why wait when you can start studying today to become a leading cloud professional?


01-Introduction
 • 01-Refine and optimize your Azure environment
 • 02-What you should know

 • 02-Design Governance in Azure
 • 01-Azure Governance overview
 • 02-Design Azure Subscriptions
 • 03-Planning Azure Management Group strategy
 • 04-Planning Resource Groups
 • 05-Planning Azure Tags
 • 06-Design access control with RBAC
 • 07-What is Azure governance
 • 08-Azure Blueprints design
 • 09-Challenge Design governance in Azure
 • 10-Solution Design governance in Azure

 • 03-Designing Authentication and Authorization Solutions in Azure
 • 01-Authentication and authorization in the Microsoft identity platform
 • 02-Planning Azure Active Directory Azure AD implementation
 • 03-Azure AD authentication options
 • 04-Access control using RBAC
 • 05-Challenge Authentication and authorization solutions
 • 06-Solution Authentication and authorization solutions

 • 04-Design Identities and Access for Applications in Azure
 • 01-Design for Azure AD guests
 • 02-Designing Azure AD B2C directories
 • 03-Building a conditional access strategy
 • 04-Planning for Identity Protection
 • 05-Access reviews strategy
 • 06-Design application authentication with Managed Identities
 • 07-Design Azure Key Vault infrastructure
 • 08-Challenge Design identities and access for applications
 • 09-Solution Design identities and access for applications

 • 05-Designing a Solution in Azure for Logging and Monitoring
 • 01-Azure Monitoring overview
 • 02-Design Log Analytics workspaces
 • 03-Data source planning
 • 04-Azure Insights
 • 05-Comparing monitoring solutions
 • 06-Challenge Designing a solution for logging and monitoring
 • 07-Solution Designing solution for logging and monitoring

 • 06-Conclusion
 • 01-Next steps with design identity governance and monitoring