دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

فیلم یادگیری کامل AWS Certified Cloud Practitioner 2021

دانلود Udemy AWS Certified Cloud Practitioner 2021 – NEW

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با آمازون وب سرویسز یاد می گیرید.

عنوان اصلی : AWS Certified Cloud Practitioner 2021 - NEW

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 4 ساعت و 9 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Getting Started :
Welcome!
1.2-Intro
1.3 Intro
Exam Guide Overview
How to Access the Exam Guide Overview?
What Does the Exam Cover?
Exam Domains In Details
Response Type
Passing Score
Intro: Free Tier Service
Free Tiers Services
Support Plans
AWS Signup
Intro: Video Studio Code
Visual Studio Code
Intro: MAC CLI
Locate MAC CLI
Intro: How to Download Putty?
How to Download Putty?
Alternative for Mac/Windows Users
How to Download and Use Gitbash?

Cloud Concepts :
Intro: Cloud Concepts
Cloud Concepts
What is Cloud Computing?
Cloud Services
Services to Know
Advantages of Cloud Computing
Types of Cloud Computing
Cloud Computing Deployment Model
Total Cost to Ownership
Cloud Economics 2:13
Edge Locations
Intro: Network Latency
Latency Activity
AWS Infrastructure 2:16
Exam Tips
Exam Tips 2
Domain 1 Pop Quiz 1
Domain 1 Pop Quiz 2
Domain 1 Quiz 1 Answer
Domain 1 Quiz 2 Answer

Security and Compliance :
Security and Compliance
Overview: Security and Compliance
Security in the Cloud
Shared Responsibility Model
Shared Responsibility Model 2
AWS Artifact
Locating AWS Artifact
Lab: AWS Artifact
AWS Compliance Programs
Lab: AWS Compliance Overview
What is AWS WAF and AWS Shield?
What is AWS WAF?
What is AWS Shield?
Summary: AWS WAF and AWS Shield
What is AWS Inspector?
Intro: AWS Inspector Lab
AWS Inspector Lab
AWS Trusted Advisor
Summary: AWS Inspector and Trusted Advisor
AWS Cloud Trail
Difference between AWS CloudTrail and CloudWatch
Difference between AWS CloudTrail and CloudWatch 2
Intro: CloudTrail and CloudWatch Lab
Summary: Cloudtrail
CloudWatch vs. AWS Config
What is AWS CloudWatch?
What is AWS Config?
Summary: CloudWatch and Config
What is the difference between AWS Athena and Macie?
What is AWS Athena?
What is AWS Macie?
Summary: Athena and Macie
Access Management Capabilities
Intro: Access Management Capabilities Lab
AWS IAM Lab
Resources For Security Support
Cloud Trail VS Cloud Watch Lab
Domain 2 Quiz - Question 1
Domain 2 Quiz - Question 1 Answer
Domain 2 Quiz - Question 2
Domain 2 Quiz - Question 2 Answer

Technology :
Intro: Technology
AWS Technologies
What is S3?
S3 Benefits
S3 Features
S3 Feature 2
S3: Objects Overview
Intro: Technology
S3: Buckets
S3: Region Replication
S3: Data Consistency
S3: Performance
S3: Transfer Acceleration
S3: Storage Class
S3 Standard: Key Features
S3 Standard: Infrequent Access Key Features
S3 One Zone: Infrequent Access Key Features
S3 Intelligent-Tiering Key Features
S3 Glacier Key Features
S3 Glacier Deep Archive Key Features
S3 Outposts Key Features
S3: Billing
Intro Lab: S3
Lab: S3
S3: Summary
S3: Summary 2
What is CloudFront?
CloudFront: Edge Locations & Origin Files
CloudFront: Distribution
CloudFront: Web Distribution
How Does CloudFront Works?
More on How Does CloudFront Works
Lab: CloudFront
CloudFront: Recap
What is EC2?
EC2: Pricing Models
EC2: On-Demand Pricing Model
EC2: Reserved Instance Pricing Model
EC2: Types of Reserved Instances
EC2: Spot Instances
EC2: Dedicated Host
EC2: Instance Types
EC2: Storage Features
EC2: Exam Tips
Into Lab: EC2
Lab: EC2
EC2: Summary
Inro Lab: S3 CLI
Lab: S3 CLI
Exam Tips: CLI & S3
Exam Tips: CLI
What is Route 53?
What is DNS?
Intro Lab: Route 53
Lab: Route 53
Summary: Route 53
Lab: Let's Build Some Web-Servers
Intro Lab: Load Balancer
Lab: How to use an Application Load Balancer?
Summary: Load Balancers
Intro: Databases on AWS
Relational VS Non Relational DB
What is a Relational Database?
Types of Databases on AWS
Types of Databases
What is Amazon RDS?
RDS Important Features
Non-Relational DB: DynamoDB
OLTP vs. OLAP
What is Data Warehousing?
ElastiCache: Memcached + Redis
Lab: RDS
Exam Tip 1: Databases
Exam Tip 2: Databases
Exam Tip 3: Databases
What Is Autoscaling?
Intro Lab: Autoscaling
Lab: Autoscaling
What is Elastic Beanstalk?
Lab: Elastic Beanstalk
What Is Cloud Formation?
Intro Lab: Cloud Formation
Lab: Cloud Formation
Exam Tip 1: Cloud Formation
Exam Tip 2: Cloud Formation
Exam Tip 3: Cloud Formation
Best Practices in the Cloud
5 Pillars of the Well Architected Framework
How to Architect Your AWS Cloud Environment?
5 Pillars of the Well Architected Framework Explained
Operational Excellence Pillar
Security Pillar
Design Pillar
Best Practice Areas for the Design Pillar
Performance Pillar
Best Practice Areas for the Performance Efficiency Pillar
Cost Optimization Pillar
Best Practice Areas for Cost Optimization
AWS Global Services
What is the AWS Global Infrastructure?
AWS Regions and Availability Zones
Services that are Global
Intro: AWS Services That Can Be Deployed On Premise
AWS Services That Can Be Deployed On Premise
What is AWS Snowball?
What is AWS Snowball Edge?
What is AWS Storage Gateway?
What is AWS CodeDeploy?
What is AWS OpsWork?
What is AWS IoT Greengrass?
AWS CloudWatch
CloudWatch Features
CloudWatch + EC2
Exam Tips: CloudWatch
What is AWS System Manager?
Exam Tips: AWS System Manager
Domain 3: Quiz 1
Domain 3: Quiz 2
Domain 3: Quiz 1 Answer
Domain 1 Quiz 2 Answer

Billing and Pricing :
Intro: Billing & Pricing
Billing & Pricing Overview
AWS Pricing Principles
Fundamental Drivers of Cost: Compute
Fundamental Drivers of Cost: Storage
Fundamental Drivers of Cost: Outbound Data Transfer
Cost Optimization
AWS Pricing Model Structure
Cost Benefits of the AWS Cloud
Pricing Models 2
CAPEX vs. OPEX
AWS Services That are Free
EC2: Pricing Factors
Estimating E2 Costs
EC2: Reserved Instance Pricing
EC2: Reserved Instance Term Options
EC2: Pricing Models Summary
Lambda Pricing Factors
Lambda Duration & Request Pricing
Lambda Memory Allocation
Lambda Example Scenario
Lambda Example Scenario Continued...
Lambda: Additional Charges
AWS EBS Princing Factors
S3 Pricing Overview
S3 Pricing Factors
S3: Glacier Pricing Factors
AWS Snowball
RDS Pricing Models
DynamoDB Pricing Factors
CloudFront Pricing Factors
Exam Tip 1: Capex vs. Opex
Exam Tip 2: EC2 Pricing
Exam Tip 3: Free Services
Exam Tip 4: Pricing White-paper
Intro: AWS Budget & Cost Explorer
Difference between AWS Budget and Cost Explorer
Exam Tip: AWS Budget and Cost Explorer
Resources Available for Billing
AWS Support Plans
AWS Support Plans: Basic + Developer
AWS Support Plans: Business + Enterprise
Exam Tip: Support Plan
Intro: Tagging & Resource Groups
What are AWS Tags?
What are Resource Groups?
What is AWS Tag Editor?
Summary: Tagging and Group Resources
Exam Tips: Tagging and Group Resources
Intro: AWS Organization + Consolidated Billing
What are AWS Organizations?
AWS Organization and Consolidated Billing
AWS Consolidated Billing
AWS Consolidated Billing Example
Best Practices For AWS Organization
What is AWS CloudTrail?
CloudWatch + CloudTrail
Summary: AWS Organization, Consolidated Billing and CloudTrail
Intro: AWS Quick Starts and Landing Zones
What is AWS Landing Zones?
What is AWS Quick Starts?
Summary: What is AWS Landing Zones?
Summary: AWS Quick Starts
Intro: AWS Calculators
What is AWS Calculators?
More on AWS Calculators
AWS Calculators Cost Estimates
Summary: AWS Calculators
Summary: Billing and Pricing
Summary: AWS Pricing Principles
Summary: AWS Services that are Free
Summary: Compare and Contrast Pricing Models
Summary: AWS Budgets and Cost Explorer
AWS Support Plans: Basic + Developer
AWS Support Plans: Business + Enterprise
Summary: Tag Editor
Summary: AWS Organization
Summary: AWS Organization Features
Summary: AWS Calculators
Domain 4: Quiz 1
Domain 4: Quiz 2
Domain 4 Quiz 1 Answer
Domain 4 Quiz 2 Answer

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 4 ساعت و 9 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy