دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش تست اتومات برنامه های موبایل در پایتون بوسیله Appium

دانلود Udemy Appium – Mobile App Automation in Python (Basics + Advance)

20,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با اپیوم یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Appium - Mobile App Automation in Python (Basics + Advance)

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 3 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی و اسلایدهای مدرس ارائه شده و به مدت زمان 21 ساعت و 8 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Introduction to the course
FIXING THE BLURRED VIDEO SCREEN
Introduction to Appium
How Appium works and it's Architecture
Pre requisite

Basic Installation on Windows :
Introduction to Python Core
Installing Python on Windows
Install PyCharm IDE
Watch Core Python lectures before starting with Appium
Installing JDK and setting up environment variables
Installing Node JS
Installing Android Studio
Configuring Android virtual device
Configuring Real Device
Installing Appium desktop application

Basic Installation on MAC :
Installing Python on MAC
Install PyCharm IDE
Installing JDK on MAC OSX and setting up environment variables
Installing Node JS
Installing Android Studio
Installing Appium desktop application

Download the entire code used in Python Core lectures :
Download the entire code used in Python Core lectures

PYTHON CORE - BASICS :
Python variables
Datatypes in Python
Python String
Operators - Arithmetic and Relational
Operators - Relational and Logical operators
Operators - Bitwise operators
Operators - Shift operators
Operators - Assignment and ternary operators
Operators - Identity and Membership operators
If Elif Else and Nested If
For Loop
While Loop
Break and Continue statement
Else block within For loop
Pass statement
Python List
Python list operations
Python Dictionary
Python Tuples
Python Set
Functions in Python
OOPS - Classes and Objects
OOPS - Constructors
OOPS - Inheritance
OOPS - Polymorphism - Operator Overloading
OOPS - Polymorphism - Method and constructor overloading
OOPS - Polymorphism - Method and Constructor overriding and Super keyword
OOPS - Variables - Class and Instance
OOPS - Methods - Class, Static and Instance
OOPS - Abstract methods and class
OOPS - Access specifiers in Python
Exception handling in Python
Types of Python Exceptions

APPIUM - Running the very first test :
Running the very first test on a Web browser
Locating Elements on a WebApp
Automating More web applications
Running the test on an Emulator (Virtual Device)

Different ways of starting appium server :
Installing Appium via NPM Node package
Starting server programatically
Kill already running appium service on port 4723

Automating Native Apps :
Automating Dialer App - Making a phone call
Contacts App - Adding a new contact
Appium Inspector - Recording test via Inspector
Automating Calculator Native App

Installing APKs :
Backup and Install APK files
Automating the Amazon application
Adding ExplicitWait and handling Keyboard events
Code from Above Lectures

Software for screen mirroring :
Another great software for screen mirroring

Selector Strategies - UI Automator API :
Selector Strategies and using the UI Automator API classes
UI Scrollable - Scrolling to a particular text in the Contacts app
UI Scrollable - Scrolling to a particular text in the Contacts app - Code
Automating Gestures - Scroll Up and Down
Automating Gestures - Scroll Up and Down - Code
Creating a Scroll Utility
Scroll Utility - Code
Flipboard app - Swipe Right and Left
Flipboard app - Swipe Right and Left - Code
TouchActions - Tap and Long Press
TouchActions - Tap and Long Press - Code
Touch Actions - Drag and Drop
Touch Actions - Drag and Drop - Code

Android Hybrid Application :
Switching to Webview in Hybrid Application
Switching to Webview in Hybrid Application - Code

Switching Apps :
Switching Apps to get OTP on runtime
Switching to Messaging App
Code

Reset Strategies :
Launching the App from the Login state - No Reset

PYTEST Framework :
PyTest - Creating Test cases
PyTest - Defining Test fixtures
PyTest - Defining test fixtures with decorators
PyTest - Markers
PyTest - Parameterize Marker
PyTest - Assertions, SoftAssertions and reporting multiple failures in a test
Appium Integration with PyTest
Executing parameterized test with Appium
Code from Above 2 Lectures
Generating HTML Reports
Generating AllureReport
Capturing Screenshot and attaching it to the reports
Capturing Screenshot in case of a failure and understanding conftest.py file
Adding more Global configuration to conftest.py file

Utilities :
Generating Logs
Reading Configuration files
Reading Excel files
Writing in Excel files
Creating ExcelReader utility
Database Connectivity
Python MAIL API

Data Driven Testing :
Appium DataDriven Test - Integration with Excel and Pytest Parameterization
Creating a common DataProvider

Parallel Test Execution for Android :
Executing parallel test on multiple devices
Running Appium parallel test via cmd or terminal
Appium Grid configuration for remote execution of test cases
Download Appium Grid configuration files

LIVE PROJECT - Page Object Model Framework :
Download the framework code
Introduction to Page Object Model and Designing Architecture
Automating the Travel app
Creating a Base class and Adding Keyword driven approach
Designing the first page class
Creating the first test case
Fixing the logging issue
Creating the second test case
Generating Allure Reports
ReRun failed test cases

LIVE PROJECT: Jenkins CI - Detailed Configuration, Framework and Allure Reports :
Configuring Jenkins and integrating our framework and allure reports
Pushing the code to GitHub repository
GitHub Integration with Jenkins CI
Performing Continuous Integration

IOS LECTURES - Major Installation for IOS :
Installing Appium via NPM on MAC OSX for Real IOS Devices and Simulators
Appium Installation Guide
Troubleshooting: If Appium is not installed successfully through NPM
Installation Guide By Appium Developers

Starting with the Application configuration on Simulators and Real IOS Devices :
Configuring the Application on a Simulator
Configuring the Application on a Simulator - CODE
Configuring the Application on a Real IOS Device
Configuring the Application on a Real IOS Device - CODE
Installing the Application without XCODE
Setting the Application RESET Property
Appium Inspector for Inspecting IOS Elements

Handing Native IOS Apps :
Handling Elements on the Native App
Handling Elements on the Native App - CODE
Installing the UICatalog App
Handling Switches
Handling Switches - CODE
Handling Steppers
Handling Steppers - CODE
Handling Sliders
Handling Sliders - CODE
Handling Date Picker Wheel
Handling Date Picker Wheel - CODE

Touch Action - Handling Gestures :
Tapping
Tapping - CODE
Swipe / Scroll - Up and Down
Swipe / Scroll - Up and Down - CODE
Swipe / Scroll - Right and Left, Running app in Background, Toggle Wifi
Swipe / Scroll - Right and Left, Running app in Background, Toggle Wifi - CODE

Safari - Web Automation :
Executing Web based test on a Simulator
Executing Web based test on a Real Device
Code

Parallel Test Execution for IOS :
Executing parallel test on multiple devices (IOS and Simulator)
Executing parallel test on multiple devices (IOS and Simulator) - CODE
BONUS LECTURE
BONUS LECTURE

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 3 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی و اسلایدهای مدرس
مدت زمان آموزش 21 ساعت و 8 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy