دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش ساخت یک App اندروید نمایشگاهی

دانلود Udemy Android App Development Bootcamp 2021 – Build a portfolio!

14,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با اندروید یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Android App Development Bootcamp 2021 - Build a portfolio!

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 3 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 24 ساعت و 3 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Getting Started :
Android Studio Setup - Windows & Mac
Create a new project / Android Studio tour
Run project on an Android Virtual Device (Emulator)
Run project on a real Android device
Make some changes to the app
Closing a project / Creating a new one

*Challenge* - Creating New Projects :
*Challenge* - The Motivational Quote App
Challenge Details
Challenge Solution

Android Foundations - Part 1: XML & Layouts :
Layout Files & XML
The Android 'res' folder & layout file location
Understanding XML Syntax
Working with XML
Planning the BMI Calculator Layout (and some final bits and bobs!)
Building the layout
Importing images
Useful layout attributes: src, padding, margin, inputType

Android Foundations - Part 2: Java :
Java Files & Programming Languages
Starting to program: making the app do something
*Programming Concept* - Variables
Find your views: how the java files know what's in the layout file
Click listeners: make the buttons do something
*Programming Concept* - Methods
Organising the code into methods & Variable Scope
Capturing values from layout Views
Using mathematical operators to calculate BMI & String/int conversions
*Programming Concept* - Conditional Logic ("IF" statements)
Finishing the BMI Calculator

*Challenge* - Junior Developer Tech Test - Make A Calculation App :
Put It All Together: Create your own simple calculation app
Inches Converter Solution / Codealong

Activities, Intents, & The Android Manifest :
Understanding Android Activities
Building the home screen layout, introducing RelativeLayout
App Dependencies & build.gradle first look
CardView
ScrollView
Creating a new Activity
The Android Manifest
Intents - Moving to a new Activity
ListView
*Programming Concept* - Arrays
*Programming Concept* - For Loops
Creating the array for the Starter DIshes
ArrayAdapter - Adapting our Array into Views
*Programming Concept* - Classes & Objects
Creating the 'Dish' class
Working with a 'Dish' Array
Creating a new Activity class from scratch - Main Courses screen
*Review* - Intents, ListViews, Arrays, ArrayAdapters
Implicit Intents - Moving to another app

*Challenge* - Creating New Activities, Intents, & Lists :
*Challenge* - Add The Desserts Screen
Challenge Details
Deserts Section Solution / Codealong

RecyclerViews: Super-powered Lists :
Introduction to RecyclerViews
Portfolio App: Project setup and adding dependencies
Adding the RecyclerView to the layout
Creating the RecyclerView item layout
Make the 'Project' class
Creating the 'Project' array
Add the Drawables and use the IDs in java code
*Programming Concept* - Inheritance
*Programming Concept* - Override Methods
Intro to Abstract & the 'toString()' method
*Programming Concept* - Abstract classes and methods
*Bonus Concept* - Polymorphism
The RecyclerView Adapter and ViewHolder
Completing the ProjectsAdapter and ProjectsViewHolder
Finishing Touches Part 1 - Item margin, Image 'scaleType'
Finishing Touches Part 2 - Card Corner Radius, Elevation, Text Styling
The 'tools' namespace in the layout files

*Challenge* - Beautiful List Showcase App - Make Your Own Bucket List :
*Challenge* - The Bucket List App
Challenge Details
Solution part 1: LinearLayout 'weight', 'View' widget, gradient drawable
Solution part 2: RatingBar, 'style' first look, 'float' decimal variable type
Solution part 3: 'float' vs 'double', @DrawableRes annotation, final bits

Kotlin Part 1: Kotlin Overview, Variables, Null Safety, Debugging :
Kotlin - Section Overview
Creating a new Kotlin Project / First look at Kotlin code
Why Kotlin?
*Kotlin Foundations* - Variables
Self-Promo App - Building the form layout
TextInputLayout & TextInputEditText
View references in Kotlin & Easier Button ClickListeners
*Programming Concept* - Null
*Kotlin Foundations* - Null Safety
Declaring Class Variables/Properties in Kotlin
Logcat
Debugging

Kotlin Part 2: More Goodies, Functions, Classes, Passing Data To Activities :
Kotlinx - No more findViewById()
Kotlin String Templates
*Kotlin Foundations* - Functions
*Programming Concept* - Access Level Modifiers
Why access level modifiers are important
Passing data to a new Activity
Spinners & Kotlin Arrays
*Kotlin Foundations* - Classes, Objects & Constructors
*Kotlin Foundations* - Data Classes
Creating the Message class
*Programming Concept* - Serialization
Retrieving a Serialized Object in a new Activity & Intro to 'Type Casting'
Displaying our Message - Kotlin Raw Strings and One-Liner If Statements
'lateinit' variables
Implicit Intent - Send a Text Message
String Resources
Localization - Handling Different Languages
Style & Color Resources - Changing the app theme colors
*Challenge* - Building Forms
Building Forms - Challenge Overview
Building Forms - Challenge Details
Building Forms Solution 1: Project Setup, Registration Form Layout
Building Forms Solution 2: Registration Activity Code
Building Forms Solution 3: Summary Screen
Building Forms Styling 1: Remove the Toolbar, Backgrounds, Dark vs Light
Building Forms Styling 2: Registration screen, app-wide font, 'Outlined Box'
Building Forms Styling 3: Summary screen, finishing touches, extracting Strings

Fragments & Bottom Navigation Bar :
Fragments & Bottom Navigation Bar - Section Overview
Exploring the Bottom Navigation App Template
Record Keeper - Project Setup
ConstraintLayout 1 - Adding Constraints
ConstraintLayout 2 - Opposing Constraints
ConstraintLayout 3 - Match Constraints & Percentage Height/Width
Adding a BottomNavigationView and Fragment Container in the layout
Vector Assets - Adding icons to our app
Menu Resource Files - Adding items to a BottomNavigationView
Kotlinx Synthetic Deprecated! (And a brief history of finding Views on Android)
ViewBinding - The current best way to find Views
Introduction to Fragments
Setting our project up for Fragments, & the project build.gradle file explained
Adding our first fragment
Switching Fragments
*Programming Concept* - Interfaces
*Programming Concept* - Implementing Interfaces
Different ways of implementing an interface, & Anonymous Classes
Implementing the OnNavigationItemSelectedListener
Fragment Layout 1 - Header section & the 'contentDescription' attribute
Fragment Layout 2 - The 'Record' fields & using theme attributes in layout files
Copying layout files
Viewbinding in Fragments
Setting up the click listeners, and 'context' in Fragments
'Dynamic' Toolbar Titles

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 3 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 24 ساعت و 3 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy