دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

کورس یادگیری صفر تا صد Kubernetes

دانلود Udemy AmigosCode – Mastering Kubernetes

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با کوبرنیتز یاد می گیرید.

عنوان اصلی : AmigosCode - Mastering Kubernetes

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 8 ساعت و 27 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

Kubernetes چیست؟
Master and Control Plane
Nodes Worker
در حال اجرا خوشه های Kubernetes
نصب Docker
نصب Minikube
نصب Kubectl
Kubernetes سلام جهان
کشف خوشه
ssh به گره ها
خواندن و توقف خوشه
خوشه با 2 گره
سیاهههای مربوط به Minikube
pods
INSTRATIVE VS مدیریت اعلامیه
CREATE PODS COMMAND INSTRATIVE
ایجاد pods با استفاده از پیکربندی اعلامیه
پیکربندی پیکربندی POD YAML
ایجاد و حذف منابع
لیست منابع
Kubectl شرح دهید
خروجی فرمت
logs
دسترسی به پوسته به یک غلاف در حال اجرا
دسترسی به POD از طریق پورت به جلو
لیست تمام انواع منابع
Kubectl Cheatcheat
استفاده از pods به تنهایی
مرور اجمالی
ایجاد استقرار
مدیریت مدیریت
کلیه مجموعه ها
فهرست تکرار مجموعه ها
حمل و نقل پورت به جلو
Scaling Deployment Replicas
به روز رسانی نورد
به روز رسانی نورد در عمل
rollbacks
مدیریت خوشه خود را با استفاده از رویکرد اعلامیه
محدودیت تاریخچه مرور
پیکربندی استراتژی نورد راه اندازی
توقف و بازگرداندن Rollouts
خدمات Kubernetes
استقرار مایکروویو مشتری
ورزش
ورزش
ارتباط Mircoservice با استفاده از آدرس IP POD
خدمات CLUSTERIP
بازرسی خدمات Clustreip و نقطه پایانی با Kubectl
خدمات خوشه ای IP در عمل
Nodeport Service
Createting Nodeport Service
دسترسی به API با سرویس Nodeport
nodeport با پورت تصادفی
دسترسی به سرویس Nodeport با استفاده از آدرس IP خوشه ای
خدمات LoadBalancer
ورزش
برنامه کامل پشته در معرض خدمات LoadBalancer قرار دارد
خدمات پیش فرض Kuberenetes
برچسب ها
انتخاب کنندگان
برچسب ها و انتخابگرها با اشیاء
پرس و جو با در داخل و نه
حاشیه نویسی
خدمات کشف و DNS
رزولوشن Coredns و DNS
دسترسی به خدمات از فضاهای فضایی مختلف
نقطه پایان
Kube-Proxy
معرفی به حجم
EmptiredDir حجم قسمت 1
EmptiredDir حجم قسمت 2
Hostpath حجم
انواع دیگر حجم
persistentvolumes
Subsystem حجم مداوم
ایجاد persistentvolume و presistentvolumeclaim
persistentvolume و presistentvolumeclaim در عمل
Configmaps چیست؟
ایجاد پیکربندی اعلامیه
پیکربندی با استفاده از فرمان مستحکم
پیکربندی و متغیرهای محیطی
پیکربندی و حجم
Mount Multi Configmaps در همان پوشه
اسرار Kubernetes
Genericsecret
اسرار مصرف کننده با متغیرهای حجم و محیط زیست
اسرار اسرار در Kubernetes نیست
imagePullsecrets
نوع مخفی
نام مستعار
ایجاد فضای نام
استفاده از فضاهای نام
Kubens
NS Cross Cross Connections و Policies
چک های بهداشتی Kubernetes
پروب Lenving
Probe آمادگی
مدیریت منابع
درخواست منابع و محدودیت
به حداکثر خوشه ما اجازه می دهد
مشاغل
انجام وظایف در حال اجرا با kubernetes

What is Kubernetes
Master and Control Plane
Worker Nodes
Running Kubernetes Clusters
Installing Docker
Installing Minikube
Installing Kubectl
Kubernetes Hello World
Exploring Cluster
SSH Into Nodes
Startling and Stopping Cluster
Cluster with 2 nodes
Minikube Logs
Pods
Imperative vs Declarative Management
Create pods Imperative Command
Create pods Using Declarative Configuration
Pod yaml config Overview
Create and Delete Resources
List Resources
Kubectl Describe
Formatting Output
Logs
Shell Access To A Running Pod
Access Pod via Port Forward
List All Resource Types
Kubectl Cheatcheat
Dont use pods on its own
Deployments Overview
Creating Deployment
Managing Deployments
Replica Sets Overview
Listing Replicate Sets
Port Forward Deployments
Scaling Deployment Replicas
Rolling Updates
Rolling Updates In Action
Rollbacks
Manage Your Cluster Using Declarative Approach
Revision History Limit
Configure Deployment Rolling Strategy
Pausing and Resuming Rollouts
Kubernetes Service
Customer Microservice Deployment
Exercise
Exercise Sol
Mircoservice Communication using POD IP address
ClusterIP Service
Inspecting ClustreIP Service and Endpoints with Kubectl
Cluster IP Service In Action
NodePort Service
Createting NodePort Service
Accessing API with NodePort Service
NodePort with Random Port
Accessing NodePort Service Using Cluster IP Address
LoadBalancer Service
Exercise
Full Stack App exposed with LoadBalancer Service
Default Kuberenetes Service
Labels
Selectors
Labels and Selectors with Objects
Querying with In and NotIn
Annotations
Service Discovery and DNS
CoreDNS & DNS Resolution
Accessing services from Different namespaces
Endpoints
Kube-Proxy
Intro to Volumes
EmptyDir Volume Part 1
EmptyDir Volume Part 2
HostPath Volume
Other Volume Types
PersistentVolumes
Persistent Volume SubSystem
Create PersistentVolume and PresistentVolumeClaim
PersistentVolume and PresistentVolumeClaim in Action
What are ConfigMaps
Creating ConfigMap Declaratively
ConfigMaps Using Imperative Command
ConfigMaps and Environment Variables
ConfigMaps and Volumes
Mount Multiple ConfigMaps in same Folder
Kubernetes Secrets
GenericSecret
Consuming Secrets with Volumes and Environment Variables
Secrets are not Secrets in Kubernetes
ImagePullSecrets
Secret Types
Namesapaces
Creating Namespaces
Using Namespaces
Kubens
NS Cross Communication and Network Policies
Kubernetes Health Checks
Liveness Probe
Readiness Probe
Resource Management
Resource Requests and Limits
Lets max out our cluster
Jobs
Running Tasks with Kubernetes