وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Accelerated Introduction to Intelligence

سرفصل های دوره

1. Preamble
 • 1. Hello and Welcome
 • 2.1 Link to Practical Social Engineering on Amazon.html
 • 2.2 Link to Practical Social Engineering on No Starch Press.html
 • 2.3 My LinkedIn.html
 • 2.4 My Twitter.html
 • 2. About Me
 • 3. Prerequisites
 • 4.1 Discord.html
 • 4.2 The OSINTion Store.html
 • 4.3 The OSINTion Tidbit (Blog).html
 • 4.4 The OSINTion Web.html
 • 4.5 The OSINTion Wiki.html
 • 4. About The OSINTion Ecosystem
 • 5. Course Flow and Learning Objectives

 • 2. Wisdom for Intelligence Work
 • 1.1 Link to Browsers and Extensions blog post.html
 • 1.2 The OSINTion Discord.html
 • 1. Wisdom for Intelligence Work

 • 3. Definitions and What is (and is NOT) Intelligence
 • 1. Section 3 Intro
 • 2.1 Archive.org capture of CIA OSINT Definition.html
 • 2.2 Google Earth (Web).html
 • 2.3 Google Earth Pro (Free Download).html
 • 2.5 Wikipedia OSINT Definition.html
 • 2. Definitions
 • 3. Intelligence Context
 • 4. OSINT vs OSINF
 • 5.1 DECEPTICON Bot (Github).html
 • 5.2 Georgia Tech Online Masters in Computer Science with a focus in Machine Learning Degree.html
 • 5.3 Georgia Tech Ph.D. in Machine Learning Degree.html
 • 5.4 Grabify.html
 • 5.5 Harvard online Data Science Masters Degree.html
 • 5.6 Video from NoName Con (Kyiv) about DECEPTICON Bot.html
 • 5. Key Concepts
 • 6.1 Hot Topic is Not Punk Rock.html
 • 6.2 YouTube-DL on GitHub.html
 • 6. What is and is NOT OSINT
 • 7.1 Bellingcat.html
 • 7.2 Justin Seitz's Python Course.html
 • 7.3 NGA GitHub.html
 • 7.4 NGA Tearline.html
 • 7. OSINT Use Cases

 • 4. Section 2 Lifecycles, Analytic Structures, and Intelligence Enablement
 • 1. Data vs Information vs Intelligence
 • 2.1 Intelligence Cycle.html
 • 2.2 RAND Corporation OSINT Lifecycle.html
 • 2. Lifecycles and Equations
 • 3.1 FIRST Traffic Light Protocol (TLP).html
 • 3.2 Rae Baker on LinkedIn.html
 • 3.3 Rae Baker on Twitter.html
 • 3.4 Rae's upcoming OSINT book preorder.html
 • 3.5 US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) Traffic Light Protocol (TLP).html
 • 3. TLP and OSINT Philosophy
 • 4.1 Bellingcat Coverage of MH-17.html
 • 4.2 Rae Baker's Twitter.html
 • 4. Forms of Intelligence
 • 5. Enablement of Intelligence

 • 5. OSINT Heartbeat and Tradecraft
 • 1. The OSINT Heartbeat
 • 2.1 Sinwindie's Flowcharts.html
 • 2. Processes and Cycles
 • 3. OODA Loops
 • 4. OSINT and Intelligence Considerations
 • 5. Legal & Ethical Implications Concerns
 • 6.1 FEC.gov.html
 • 6. Tradecraft

 • 6. Adjacent Frameworks
 • 1.1 Cyber Kill Chain.html
 • 1.2 FIRST F3EAD.html
 • 1.3 Mitre ATT&CK.html
 • 1.4 Pyramid of Pain.html
 • 1.5 Recorded Future explanation of Diamond Model.html
 • 1. Overview of Adjacent Frameworks
 • 2.1 Mitre ATT&CK.html
 • 2. Mitre ATT&CK
 • 3.1 Recorded Future explanation of Diamond Model.html
 • 3. Diamond Model
 • 4.1 Pyramid of Pain.html
 • 4. Pyramid of Pain
 • 5.1 Cyber Kill Chain.html
 • 5. Lockheed Martin Cyber Kill Chain
 • 6.1 FIRST F3EAD.html
 • 6. FIRST F3EAD

 • 7. Conclusion
 • 1. Conclusion
 • 2.1 Anti-Trafficking Intelligence Initiative (ATII) LinkedIn.html
 • 2.2 Anti-Trafficking Intelligence Initiative (ATII) Twitter.html
 • 2.3 Anti-Trafficking Intelligence Initiative (ATII) Web.html
 • 2.4 Layer 8 Conference LinkedIn.html
 • 2.5 Layer 8 Conference Podcast.html
 • 2.6 Layer 8 Conference Twitter.html
 • 2.7 Layer 8 Conference Web.html
 • 2.8 Operation Safe Escape LinkedIn.html
 • 2.9 Operation Safe Escape Twitter.html
 • 2.10 Operation Safe Escape Website.html
 • 2.11 Polaris LinkedIn.html
 • 2.12 Polaris Twitter.html
 • 2.13 Polaris Twitter.html
 • 2.14 Polaris Web.html
 • 2.15 Trace Labs Breadcrumbs Podcast.html
 • 2.16 Trace Labs Discord.html
 • 2.17 Trace Labs LinkedIn.html
 • 2.18 Trace Labs Twitter.html
 • 2.19 Trace Labs Web.html
 • 2. OSINT and Intelligence Adjacent Non-Profits
 • 3.1 Badges Form.html
 • 3.2 Badgr, a 3rd party that The OSINTion uses for badge issuance.html
 • 3. Badges
 • 4.1 Link to The OSINTion Course Descriptions.html
 • 4.2 Link to The OSINTion Store.html
 • 4. Other courses
 • 24,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 8003
  حجم: 1619 مگابایت
  مدت زمان: 193 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 اسفند 1401

  24,900 تومان
  افزودن به سبد خرید