دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

فیلم یادگیری AZ-301 Microsoft Azure Architect Design 2019

دانلود A Cloud Guru AZ-301 Microsoft Azure Architect Design 2019

7,700 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی با مدرک بین المللی AZ-301 Microsoft Azure Architect Design 2019 آشنا شده و همه مطالب لازم برای شرکت و قبولی در آن را بخوبی یاد می گیرید.

عنوان اصلی : AZ-301 Microsoft Azure Architect Design 2019

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی A Cloud Guru است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 9 ساعت و 3 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

CHAPTER 1
Course Introduction02:55
Introduction
CHAPTER 2
Gather Information and Requirements21:04
Exam Basics
Identifying Requirements
Compliance and Security Requirements
Service Level Agreements
CHAPTER 3
Design Identity Management01:02:01
Domain Services
Azure AD Overview
Azure AD Pricing
AD Connect Overview
Authentication Options
Role Based Access Control
RBAC Demonstration
Privileged Identity Management (PIM)
PIM Setup Demonstration
PIM RBAC Demonstration
PIM Role Activation Demonstration
CHAPTER 4
Data Services58:27
Azure Data Services Overview
Azure SQL Services
Azure SQL Pricing
Azure SQL
SQL Auditing
SQL Caching
SQL Long Term Retention
CosmosDB
Cosmos Consistency Levels
IoT
Big Data
SQL DW Architecture
Azure Data Factory and Analysis
Database Choices
CHAPTER 5
Design a Platform Solution30:19
Azure Storage Services
Storage Account Overview
Storage Account Portal Demonstration
Azure Storage Explorer Demonstration
Manage Permissions
SAS Demonstration
Storage Keys
Custom Domains
CHAPTER 6
Establish Business Continuity01:06:57
Business Continuity and Recovery Overview
Azure Site Recovery
Prepare Azure for ASR Demonstration
Prepare VMware Demonstration
Azure Backup Overview
Recovery Options Review
Azure Backup Demonstration
Azure MARS Backup Demonstration
CHAPTER 7
Design Deployments and Migrations01:18:35
Deployment and Automation Architecture
ARM Templates Overview
ARM Templates Demonstration
Linking ARM Templates Plus Functions
ARM Count Loops Demonstration
Save Deployment as ARM Template Demonstration
Powershell DSC Overview
Azure Automation Demonstration
Azure Automation DSC Demonstration
Migration Strategies
Azure Migrate Assessment
Azure Migrate Demonstration
Import/Export Service
Design Compute01:43:59
VM Overview 1
VM Overview 2
VM Overview 3
VM Overview 4
VM Storage
VM Availability
Availability Zones
VMs Availability Demonstration
VMs Scaling Overview
VM Scale Sets Demonstration
Containers
Install Docker
Prepare App for AKS
Create Azure Container Registry
AKS Run App and Scale
Create Kubernetes Cluster
App Services Overview
App Service Plan
App Service Monitoring Overview
App Services Settings Overview
Design Networking33:30
Network Overview
Routing and Peering
Network Security Groups
Load Balancers
Hybrid Connectivity Options
CHAPTER 10
Design Monitoring01:18:17
Monitoring Overview
Azure Monitoring and Alerts
Log Analytics
Log Analytics 2
Billing Alerts
Network Watcher Demonstration
Quotas Cost Tagging Demonstration
AZ Policy
Subscription Policies
Resource Locks
Resource Locks Demonstration
CHAPTER 11
Example Designs18:19
Design Examples
Cost Optimization
CHAPTER 12
Course Conclusion00:40
Conclusion

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 9 ساعت و 3 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی A Cloud Guru