در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

نوشتن دستورات اوراکل SQL بوسیله Oracle Cloud Autonomous DB

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

به دست آوردن تخصص در اوراکل SQL با استفاده از Oracle Cloud Autonomous DB (OCI) - سطح آزاد. کاوش ابر اوراکل و یادگیری SQL، ML و غیره

عنوان اصلی : Oracle SQL essentials using Oracle Cloud Autonomous DB (OCI)

سرفصل های دوره :

Introduction - Topics of coverage :
Topics of coverage
What are common Business application? :
What are common Business application?
Relational Database Management System - An overview :
What is Relational Database Management System?
Business Flows & ER Diagrams
Structured Query Language (SQL) - An Overview
What is an Oracle DB instance? :
What is an Oracle DB instance?
Oracle DB environment to learn and practise Oracle SQL :
Oracle DB environment for SQL - learning and practise
Getting access to Oracle Cloud - Free tier :
Getting access to Oracle Cloud - Free tier - Part 1
Getting access to Oracle Cloud - Free tier - Part 2
Logging into Oracle Cloud
What's an Oracle Autonomous Cloud Database :
What's an Oracle Autonomous Cloud Database
Provisioning Oracle Autonomous Database on Oracle Cloud :
Creating Oracle Autonomous Database on Oracle Cloud(OCI) - Part 1
Creating Oracle Autonomous Database on Oracle Cloud(OCI) - Part 2
Accesing the Oracle Cloud Autonomous Database through SQL Developer :
Accesing the Oracle Cloud Autonomous Database through SQL Developer Web Tool
Using SQL Developer Client
Accesing the Oracle Cloud Autonomous Database through SQL Developer - Client
Oracle HR dataset intallation using Oracle APEX and access using SQL developer :
Oracle HR dataset installation using Oracle APEX
SQL developer client acess post HR dataset installlation
Data retrieval from table using SQL statements :
Simple SELECT statment for Data Retrival from Table - Part 1
Simple SELECT statment for Data Retrival from Table - Part 2
Simple SELECT statment for Data Retrival from Table - Handson Demo
Restriction data retrieval based on condition "Where" clause :
Restriction data retrieval based on condition "Where" clause
Using BETWEEN, LIKE and NULL operators in Where clause
Logical Operators in Where Clause
Handson or Demonstation on SQL statement restriction
Quiz
Using function in SQL statements :
Character Builit in Functions - LOWER,UPPER, INITCAP
Character Manipulation Built in Functions - SUBSTR, CONCAT etc
Character Manipulation Built in Function - Nesting Function, Numeric function et
Quiz
Coversion and Conditional Expression in SQL Select Statment :
Coversion and Conditional Expression in SQL Select Statment - An Overiew
NULL (NVL) Conditional Expression function
Other Conditionl Expression - NULLIF, CASE, DECODE
Agregate functions and group by Clause :
Aggregate functions and group by Clause - Part 1
Aggregate functions and group by Clause - Part 2
Quiz
Retrieve Information from Multiple table using Joins :
Joins : Natural - Inner & Self joins - Part 1
Joins : Natural - Inner & Self joins - Demonstration - Part 2
Joins : Outer Joins Part 1
Joins : Outer Joins - Demonstration - Part 2
SET operators in SQL
Using Subqueries in Data retrival :
Using Subqueries in Data retrival
Sunqueries - Demonstration- Handson
Data Definition Language (DDL) :
DDL - Creation of Tables and Constraints - Part 1
DDL - Creation of Tables and Constraints - Part 2
Primary and Foriegn key relationship in Table - Demonstration- Handson.
Quiz
Data Manipulation Language - SQL statement :
Data Manipulation Language - Overview
Data Manipulation Language - Handson: Demonstration
Introduction to Oracle DB - Data Dictionary. :
Introduction to Oracle DB - Data Dictionary.
Data Dictionary - Handson: Demonstation
Other DB objects - Sequence, Synonyms, Index :
Other DB objects - Sequence, Synonyms, Index - Part 1
Other DB objects - Sequence, Synonyms, Index - Part 2
Sequence & Index - Handson Approach
Database Objects - Views :
Database Object - Views An Overview
Data Base Objects - Views - Handson:Demonstation
Quiz
Database User Priviledge & Roles :
Database - User Priviledges An Overview
Database - User Priviledges - Handson: Demonstration
Correlated Subqueries in SQL statements :
Correlated Subqueries in SQL : Explanation
Correlated Subqueries in SQL - Handson: Demonstration
Quiz
An overview about SQL Tuning :
Overview about SQL tuning and Do's & Don't in tuning
Developer tools with Oracle Cloud Autonomous DB - An Overview :
Different Developer tools with Oracle Cloud Autonomous DB
Data analytics and Visualization with Oracle cloud DB: Machine learning - Part 1
Data analytics and Visualization with Oracle cloud DB: Machine learning - Part 2
Concluding remarks and more learning. :
Concluding remarks and more learning

نمایش سرفصل های انگلیسی

Oracle SQL essentials using Oracle Cloud Autonomous DB (OCI)