در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

فیلم آموزش ITIL Foundation

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

در این دوره آموزشی با مدرک بین المللی ITIL Foundation آشنا شده و مباحث مختلف مطرح در آن را یاد گرفته و بر مهارت های لازم برای آن مسلط خواهید شد.

عنوان اصلی : ITIL Foundation

سرفصل ها :

1 - معرفی دوره
2 - معرفی مربی
3 - معرفی دوره
4 - درس - تشکیل دوره
5 - به دوره خوش آمدید!
6 - معرفی کلاس درس
7 - معرفی انجمن راهنمایی
8 - چرا اینجایی؟
9 - استفاده از طبقه بندی بلوم
10 - چه انتظاری دارید
11 - خانه داری آنلاین
12 - درس - قراردادهای دوره
13 - کنوانسیون های مورد استفاده
14 - آزمون ها و تمرین ها
15 - درس - دستور کار دوره
16 - طرح صلاحیت ITIL
17 - آزمون گواهینامه بنیاد ITIL
18 - شروع کلاس آنلاین
19 - بررسی فصل 01
20 - مقدمه ای بر ITSM
21 - ITSM به عنوان یک عمل
22 - مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
23 - عوامل حیاتی موفقیت
24 - تاریخچه ITIL
25 - شرح ITIL
26 - نیاز به دانستن مفاهیم ITSM
27 - تمرین خوب
28 - مشتریان
29 - خدمات
30 - ارزش خدمات
31 - اثر سودمند
32 - اثر گارانتی
33 - کارکرد - فرآیند - نقش
34 - فرآیند چیست
35 - ویژگی های فرآیند
36 - مالک خدمات و مالک فرآیند
37 - مدل RACI
38 - ITSM به عنوان خلاصه تمرین
39 - چرخه حیات ITSM
40 - چرخه حیات مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
41 - ITIL چرخه گرا
42 - فرآیندهای چرخه عمر خدمات
43 - چرخه عمر مدیریت و خدمات فناوری اطلاعات
44 - چرخه عمر خدمات - ارزش برای کسب و کار
45 - خلاصه چرخه حیات ITSM
46 - خلاصه ITSM
47 - خلاصه مقدمه ITSM
48 - ایست بازرسی معرفی ITSM
49 - آزمون مقدماتی TSM قسمت 1
50 - آزمون مقدماتی ITSM قسمت 2
51 - آزمون مقدماتی ITSM قسمت 3
52 - آزمون مقدماتی ITSM قسمت 4
53 - آزمون مقدماتی ITSM قسمت 5
54 - آزمون مقدماتی ITSM قسمت 6
55 - آزمون مقدماتی ITSM قسمت 7
56 - آزمون مقدماتی ITSM قسمت 8
57 - آزمون مقدماتی ITSM قسمت 9
58 - آزمون مقدماتی ITSM قسمت 10
59 - بررسی فصل 02
60 - بهبود مستمر خدمات
61 - CSI مقدمه
62 - CSI و چرخه عمر خدمات
63 - مدیریت در سراسر چرخه حیات
64 - هدف، اهداف و اهداف CSI
65 - محدوده CSI
66 - ارزش CSI
67 - اصول CSI
68 - حکومت داری
69 - CSI و تغییرات سازمانی
70 - PDCA و بهبود مستمر
71 - رویکرد CSI
72 - خطوط پایه
73 - متریک و اندازه گیری
74 - عوامل حیاتی موفقیت
75 - فرآیند بهبود 7 مرحله ای
76 - هدف، اهداف و اهداف
77 - دامنه
78 - ارزش تجاری
79 - خط مشی ها، اصول و مفاهیم
80 - فرآیند بهبود 7 مرحله ای
81 - خلاصه CSI
82 - خلاصه بهبود مستمر خدمات
83 - ایست بازرسی CSI
84 - CSI Quiz قسمت 1
85 - CSI Quiz قسمت 2
86 - CSI Quiz قسمت 3
87 - CSI Quiz قسمت 4
88 - CSI Quiz قسمت 5
89 - CSI Quiz قسمت 6
90 - CSI Quiz قسمت 7
91 - CSI Quiz قسمت 8
92 - آزمون CSI قسمت 9
93 - CSI Quiz قسمت 10
94 - بررسی فصل 03
95 - عملیات خدماتی
96 - مقدمه ای بر عملیات سرویس
97 - عملیات خدمات و چرخه عمر سرویس
98 - مدیریت در سراسر چرخه حیات
99 - هدف، اهداف و اهداف عملیات خدمات
100 - محدوده عملیات خدمات
101 - ارزش عملیات خدمات
102 - اصول عملیات سرویس
103 - سازماندهی عملیات خدماتی
104 - ایجاد تعادل بین نماهای خارجی و داخلی
105 - متعادل کردن ثبات و پاسخگویی
106 - ایجاد تعادل بین کیفیت و هزینه خدمات
107 - متعادل سازی واکنشی و پیشگیرانه
108 - ارائه خدمات
109 - یکپارچه سازی عملیات خدمات، انتقال و طراحی
110 - نقش ارتباطات در عملیات خدمات
111 - اسناد عملیات خدمات
112 - فرآیندهای عملیات خدمات
113 - مدل عملیات سرویس
114 - فرآیندهای عملیات خدمات
115 - مقدمه مدیریت حوادث
116 - هدف، اهداف و اهداف مدیریت حوادث
117 - حوزه مدیریت حوادث
118 - ارزش مدیریت حوادث
119 - مفاهیم مدیریت حوادث
120 - فعالیت های مدیریت حوادث
121 - ثبت حوادث
122 - طبقه بندی حوادث
123 - طبقه بندی
124 - اولویت
125 - تشخیص حادثه
126 - تشدید
127 - حل و فصل حادثه و بازیابی
128 - تعطیلی حادثه
129 - چرخه حیات حادثه گسترده
130 - روابط مدیریت حوادث
131 - خلاصه مدیریت حوادث
132 - مدیریت رویداد
133 - اقدامات و نتایج مدیریت رویداد
134 - برآورده شدن درخواست
135 - اقدامات و نتایج تحقق درخواست
136 - مقدمه مدیریت مسئله
137 - هدف، اهداف و اهداف مدیریت مشکل
138 - دامنه مدیریت مسئله
139 - ارزش مدیریت مشکل
140 - مفاهیم مدیریت مسئله
141 - فعالیتهای مدیریت حوادث
142 - روابط مدیریت مشکل
143 - خلاصه مدیریت مشکل
144 - مدیریت دسترسی
145 - اقدامات مدیریت دسترسی و نتایج
146 - توابع عملیات سرویس
147 - مقدمه ای بر توابع عملیات خدمات
148 - مقدمه ای بر میز خدمات
149 - عملکرد میز خدمات
150 - نقش میز خدمات
151 - ساختارهای سازمانی میز خدمت
152 - پرسنل میز خدمات
153 - کارمندان میز خدمات ادامه.
154 - معیارهای میز خدمات
155 - مقدمه ای بر مدیریت فنی
156 - نقش مدیریت فنی
157 - مقدمه ای بر مدیریت برنامه ها
158 - نقش مدیریت برنامه
159 - مقدمه ای بر مدیریت عملیات خدمات فناوری اطلاعات
160 - نقش مدیریت عملیات فناوری اطلاعات
161 - خلاصه توابع عملیات خدمات
162 - خلاصه سریع
163 - خلاصه عملیات سرویس
164 - ایست بازرسی عملیات سرویس
165 - آزمون عملیات خدمات بخش 1
166 - آزمون عملیات خدماتی قسمت 2
167 - آزمون عملیات خدماتی قسمت 3
168 - آزمون عملیات سرویس قسمت 4
169 - آزمون عملیات خدماتی قسمت 5
170 - آزمون عملیات خدماتی قسمت 6
171 - آزمون عملیات خدماتی قسمت 7
172 - آزمون عملیات سرویس قسمت 8
173 - آزمون عملیات خدماتی قسمت 9
174 - آزمون عملیات خدمات بخش 10
175 - بررسی فصل 04
176 - انتقال خدمات
177 - مقدمه ای بر انتقال خدمات
178 - انتقال خدمات و چرخه عمر خدمات
179 - مدیریت در سراسر چرخه حیات
180 - هدف، اهداف و اهداف انتقال خدمات
181 - انتقال محدوده خدمات
182 - انتقال ارزش خدمات
183 - اصول انتقال خدمات
184 - فرآیندهای انتقال خدمات
185 - مدل انتقال خدمات
186 - برنامه ریزی و پشتیبانی انتقال
187 - برنامه ریزی انتقال و اقدامات و نتایج پشتیبانی
188 - مقدمه ای بر مدیریت تغییر
189 - هدف، اهداف و اهداف مدیریت تغییر
190 - حوزه مدیریت تغییر
191 - مدیریت ارزش تغییر
192 - مفاهیم مدیریت تغییر
193 - فعالیت های مدیریت تغییر
194 - هیئت مشورتی تغییر (CAB)
195 - تغییر انواع
196 - تغییر مدل
197 - پیشنهاد تغییر
198 - تغییر جریان فرآیند
199 - ایجاد و بررسی درخواست تغییر
200 - درخواست تغییر را ارزیابی و ارزیابی کنید
201 - اجازه تغییر
202 - تغییر مختصات
203 - بررسی و بستن تغییر
204 - تغییر استاندارد
205 - روابط
206 - خلاصه مدیریت تغییر
207 - مدیریت دارایی و پیکربندی خدمات
208 - سیستم مدیریت پیکربندی
209 - اقدامات و نتایج SACM
210 - زمینه مدیریت انتشار و استقرار
211 - کتابخانه رسانه قطعی
212 - انتشار و استقرار اقدامات و نتایج
213 - مدیریت دانش
214 - اقدامات و نتایج مدیریت دانش
215 - خلاصه انتقال خدمات
216 - خلاصه انتقال خدمات
217 - ایست بازرسی انتقال خدمات
218 - آزمون انتقال خدمات قسمت 1
219 - آزمون انتقال خدمات قسمت 2
220 - آزمون انتقال خدمات قسمت 3
221 - آزمون انتقال خدمات قسمت 4
222 - آزمون انتقال خدمات قسمت 5
223 - آزمون انتقال خدمات قسمت 6
224 - آزمون انتقال خدمات قسمت 7
225 - آزمون انتقال خدمات قسمت 8
226 - آزمون انتقال خدمات قسمت 9
227 - آزمون انتقال خدمات قسمت 10
228 - بررسی فصل 05
229 - طراحی خدمات
230 - معرفی طراحی خدمات
231 - طراحی خدمات و چرخه عمر خدمات
232 - مدیریت در سراسر چرخه حیات
233 - هدف، اهداف و اهداف طراحی خدمات
234 - طراحی محدوده خدمات
235 - ارزش طراحی خدمات
236 - اصول طراحی خدمات
237 - فرآیندهای طراحی خدمات
238 - مقدمه ای بر هماهنگی طراحی
239 - بررسی اجمالی هماهنگی طراحی
240 - هدف، اهداف و اهداف
241 - محدوده
242 - ارزش برای تجارت
243 - مقدمه ای بر مدیریت سطح خدمات
244 - هدف، اهداف و اهداف مدیریت سطح خدمات
245 - حوزه مدیریت سطح خدمات
246 - ارزش مدیریت سطح خدمات
247 - مفاهیم مدیریت سطح خدمات
248 - فعالیتهای فرآیند مدیریت سطح خدمات
249 - مروری بر فرآیند مدیریت سطح خدمات
250 - چارچوب های SLA
251 - دوربین های SLR و SLA
252 - نظارت SLA
253 - نمودار نظارت بر قرارداد سطح خدمات
254 - بهبود رضایت مشتری
255 - مدیریت قراردادهای زیربنایی
256 - گزارش خدمات
257 - طرح بهبود خدمات (SIP)
258 - مدیریت و بازنگری SLAها و UCها
259 - مخاطبین و روابط
260 - بازخورد
261 - روابط مدیریت سطح خدمات
262 - خلاصه مدیریت سطح خدمات
263 - زمینه مدیریت کاتالوگ خدمات
264 - مشاهده کاتالوگ خدمات
265 - اقدامات مدیریت کاتالوگ خدمات
266 - مدیریت ظرفیت
267 - مفاهیم مدیریت ظرفیت
268 - اقدامات و نتایج مدیریت ظرفیت
269 - مدیریت در دسترس بودن
270 - مفاهیم مدیریت در دسترس بودن
271 - سطوح و جنبه های در دسترس بودن
272 - اقدامات و نتایج مدیریت در دسترس بودن
273 - مدیریت تداوم خدمات فناوری اطلاعات
274 - ارزش ITSCM
275 - مفاهیم ITSCM
276 - اقدامات و نتایج مدیریت تداوم خدمات
277 - مدیریت امنیت اطلاعات
278 - مفاهیم مدیریت امنیت اطلاعات
279 - اقدامات و نتایج مدیریت امنیت اطلاعات
280 - مدیریت تامین کننده
281 - فعالیت های مدیریت تامین کنندگان
282 - ماتریس طبقه بندی تامین کننده
283 - اقدامات و نتایج مدیریت تامین کننده
284 - خلاصه طراحی خدمات
285 - خلاصه طراحی خدمات
286 - ایست بازرسی طراحی خدمات
287 - آزمون طراحی خدمات قسمت 1
288 - آزمون طراحی خدمات قسمت 2
289 - آزمون طراحی خدمات قسمت 3
290 - آزمون طراحی خدمات قسمت 4
291 - آزمون طراحی خدمات قسمت 5
292 - آزمون طراحی خدمات قسمت 6
293 - آزمون طراحی خدمات قسمت 7
294 - آزمون طراحی خدمات قسمت 8
295 - آزمون طراحی خدمات قسمت 9
296 - آزمون طراحی خدمات قسمت 10
297 - بررسی فصل 06
298 - استراتژی خدمات
299 - معرفی استراتژی خدمات
300 - استراتژی خدمات و چرخه عمر خدمات
301 - مدیریت در سراسر چرخه حیات
302 - هدف، اهداف و اهداف استراتژی خدمات
303 - محدوده خدمات استراتژی
304 - ارزش استراتژی خدمات
305 - اصول استراتژی خدمات
306 - خلق ارزش
307 - ابزار و گارانتی ترکیبی
308 - دارایی خدمات
309 - طرز فکر بازاریابی
310 - انواع ارائه دهنده خدمات
311 - ساختارهای خدماتی
312 - مبانی استراتژی خدمات
313 - نمونه کار خدمات
314 - اتوماسیون خدمات
315 - فعالیت های استراتژی خدمات
316 - مقدمه ای بر مدیریت پورتفولیو خدمات
317 - نمای کلی نمونه کارها خدمات
318 - اهداف و مقاصد هدف
319 - محدوده
320 - ارزش برای تجارت
321 - مقدمه ای بر مدیریت مالی
322 - هدف، اهداف و اهداف مدیریت مالی
323 - حوزه مدیریت مالی
324 - ارزش مدیریت مالی
325 - مقدمه مدیریت روابط تجاری
326 - هدف، اهداف و اهداف مدیریت روابط تجاری
327 - حوزه مدیریت روابط تجاری
328 - ارزش تجاری
329 - خلاصه استراتژی کل نگر
330 - خلاصه استراتژی خدمات
331 - ایست بازرسی استراتژی خدمات
332 - آزمون استراتژی خدمات بخش 1
333 - آزمون استراتژی خدمات بخش 2
334 - آزمون استراتژی خدمات قسمت 3
335 - آزمون استراتژی خدمات قسمت 4
336 - آزمون استراتژی خدمات قسمت 5
337 - آزمون استراتژی خدمات قسمت 6
338 - آزمون استراتژی خدمات قسمت 7
339 - آزمون استراتژی خدمات قسمت 8
340 - آزمون استراتژی خدمات قسمت 9
341 - آزمون استراتژی خدمات قسمت 10
342 - بررسی فصل 07
343 - تعطیلی دوره