در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

دوره یادگیری انجام کارهای آماری با Excel

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این مجموعه آموزش با مبانی کارهای آماری آشنا شده و انجام اینگونه کارها را در نرم افزار Excel یاد می گیرید. 

عنوان اصلی : Excel Statistics Essential Training: 1

سرفصل ها :


معرفی
خوش آمدی
استفاده از فایل های تمرینی
1. Excel Statistics Essentials
توابع اکسل
توابع آماری اکسل
گرافیک اکسل
Excel Analysis ToolPak
2. درک داده ها
انواع داده ها
متغیرهای مستقل و وابسته
3. احتمال
تعاریف احتمال
محاسبه احتمال
قواعد شمارش و احتمال
احتمال مشروط
احتمال بیزی
4. گرایش مرکزی
میانگین و خواص آن
میانه
حالت
5. تغییرپذیری
واریانس
انحراف معیار
6. توزیع ها
توزیع چیست؟
یک توزیع را سازماندهی و نمودار کنید
چند ضلعی های فرکانس نمودار
خواص توزیع ها
توزیع های احتمال
7. توزیع های عادی
خانواده توزیع نرمال
توزیع نرمال استاندارد
احتمال توزیع نرمال استاندارد
نمودار توزیع نرمال
8. نمونه برداری توزیع
بررسی اجمالی توزیع نمونه
تئوری حد مرکزی
با توزیع t آشنا شوید
9. برآورد
اطمینان در برآورد
محاسبه فواصل اطمینان
10. آزمون فرضیه
منطق آزمون فرضیه
خطاهای نوع اول و خطاهای نوع دوم
11. آزمون فرضیه میانگین
بکارگیری قضیه حد مرکزی
آزمون z و آزمون t
12. آزمون فرضیه واریانس
توزیع Chi-square
13. آزمون فرضیه Z و T
درک نمونه های مستقل
توزیع برای نمونه های مستقل
آزمون z برای نمونه های مستقل
آزمون t برای نمونه های مستقل
14. آزمون فرضیه نمونه همسان
نمونه های همسان
توزیع برای نمونه های همسان
آزمون t برای نمونه های همسان
15. آزمون فرضیه F-Test
بررسی اجمالی آزمون F
16. تجزیه و تحلیل واریانس
بیش از دو پارامتر
ANOVA
اعمال ANOVA
17. پس از تحلیل واریانس
انواع تست پس از آنووا
مقایسه های برنامه ریزی شده پس از ANOVA
18. تست اقدامات مکرر
اقدامات مکرر چیست؟
انجام اندازه گیری های مکرر ANOVA
19. آزمون فرضیه با دو عامل
تعاملات آماری
ANOVA دو عاملی
ANOVA دو عاملی را انجام دهید
20. پسرفت
نمای کلی خط رگرسیون
تغییرات حول خط رگرسیون
تجزیه و تحلیل واریانس برای رگرسیون
تحلیل رگرسیون چندگانه
21. همبستگی
نمای کلی همبستگی
ضریب همبستگی
همبستگی و رگرسیون
آزمون فرضیه با همبستگی
نتیجه
تا بعدی

نمایش سرفصل های انگلیسی

Excel Statistics Essential Training: 1