وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش انیمیشن سازی در پایتون ویژه مهندسان

سرفصل های دوره

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با پایتون برای مهندسی یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Python engineering animations: Bring math & data to life

سرفصل ها :


مقدمه ساختار دوره و نصب محیط پایتون:
خوش آمدی!
ساختار دوره
معرفی (ترمینال لینوکس و macOS) و (خط فرمان ویندوز)
مقدمه ای بر نصب محیط پایتون
نصب پایتون - اوبونتو
نصب پایتون - ویندوز 10
نصب پایتون - macOS
یک فایل تست برای تست محیط پایتون
انیمیشن هایی که 1 بعد را کنترل می کنند: حرکت هواپیما به جلو:
ریاضیات پایه برای انیمیشن ها 1
ریاضیات پایه برای انیمیشن ها 2
معرفی توابع Matplotlib: pyplot، gridspec، انیمیشن
ایجاد آرایه برای زمان، بعد X و Y
اولین انیمیشن را ایجاد کنید: خط 1 متحرک
اولین انیمیشن را ایجاد کنید: متحرک خط 2
اولین انیمیشن را ایجاد کنید: متحرک خط 3
اولین انیمیشن را ایجاد کنید: خط 4 متحرک
توضیح انیمیشن ها بر حسب اشیا 1
توضیح انیمیشن ها بر حسب اشیا 2
توضیح انیمیشن ها بر حسب اشیا 3
ایجاد یک خط سریعتر
خطای شاخص
حرکت یک خط با طول ثابت 1
حرکت یک خط با طول ثابت 2
حرکت یک خط با طول ثابت 3
ساخت آسمان‌خراش‌ها و ساخت هواپیمای پرنده از خط ۱
ساخت هواپیمای پرنده از خط 2
ساخت هواپیمای پرنده از خط 3
ساخت هواپیمای پرنده از خط 4
توابع xticks و yticks
برچسب‌ها، عناوین و شبکه‌ها
اضافه کردن متن در حال تغییر به انیمیشن های پایتون
اصلاح خطوط متحرک و اجتناب از تله‌ها در انیمیشن
سریعتر ساختن هواپیما - ورزش
سریعتر ساختن هواپیما - راه حل
ایجاد خصوصیات طرح فرعی برای قطعه فرعی دوم
چند دام دیگر
متحرک سازی خط تابع در طرح فرعی دوم
افزودن یک خط متحرک عمودی در طرح فرعی اول
ایجاد طرح فرعی سوم
ایجاد خطوط متحرک در طرح فرعی سوم + هشدار تغییر وضوح
ایجاد اشیاء متنی در حال تغییر در طرح فرعی سوم
حرکت درجه دوم و مکعبی هواپیما
معرفی سریع مشتقات
استفاده از مشتقات در تابع سرعت
تجسم سرعت در هواپیمای XY
متحرک سازی 3 هواپیما به طور همزمان 1
متحرک سازی 3 هواپیما به طور همزمان 2
اضافه کردن تابع ریشه مربع
پیگیری!
کدهای پایتون برای انیمیشن هواپیما
انیمیشن هایی که 1 بعد را کنترل می کنند: حرکت سقوط آزاد:
مقدمه ای بر فیزیک سقوط آزاد 1
مقدمه ای بر فیزیک سقوط آزاد 2
ایجاد دایره در انیمیشن های پایتون 1
ایجاد دایره در انیمیشن های پایتون 2
ایجاد یک تابع برای دایره
تعریف متغیرهای اولیه برای انیمیشن
کاری کنید که دایره بیفتد
دایره را روی زمین متوقف کنید
ایجاد انیمیشن تابع موقعیت
ایجاد انیمیشن تابع سرعت
ایجاد انیمیشن تابع شتاب
افزودن انیمیشن‌های مریخ و ماه به تمام داستان‌های فرعی
آزمایش با دستورات شرطی در تابع update_plot
شعاع های مختلف را برای دایره های مختلف ایجاد کنید
کد پایتون برای انیمیشن سقوط آزاد
بخش 4: انیمیشن های کنترل کننده 1 بعد: تاخیر و نوسان - ماشین ها:
معرفی انیمیشن ماشین و قطار
معرفی تاخیر در انیمیشن 1 - ریاضی
معرفی تاخیر در انیمیشن 2 - ریاضی
معرفی تاخیر در انیمیشن 3 - ریاضی
استفاده از توابع مثلثاتی در انیمیشن - ریاضی
استفاده از توابع مثلثاتی در انیمیشن: دامنه - ریاضی
استفاده از توابع مثلثاتی در انیمیشن: فرکانس ها - ریاضی
استفاده از توابع مثلثاتی در انیمیشن: فرکانس ها - ریاضی: اضافی
استفاده از توابع مثلثاتی در انیمیشن: دامنه و فرکانس - ریاضی
ساخت کد انیمیشن 1
ساخت کد انیمیشن 2
ساخت کد انیمیشن 3
ساخت کد انیمیشن 4
ساخت کد انیمیشن 5
ساخت کد انیمیشن 6
ساخت کد انیمیشن 7
ساخت کد انیمیشن 8
ساخت کد انیمیشن 9
ساخت کد انیمیشن 10
کد پایتون برای این بخش
انیمیشن های کنترل 1 بعد: تاخیر و نوسان - مخزن آب:
انیمیشن مخزن آب - ریاضی
کد انیمیشن مخزن آب ساختمان 1
کد انیمیشن مخزن آب ساختمان ۲
کد انیمیشن مخزن آب ساختمان 3
کد انیمیشن مخزن آب ساختمان 4
کد انیمیشن مخزن آب ساختمان 5
انیمیشن مخزن آب ساختمان کد 6
کد انیمیشن مخزن آب ساختمان 7
انیمیشن مخزن آب ساختمان کد ۸
کد و معادلات پایتون برای این بخش
انیمیشن هایی که 2 بعد را کنترل می کنند: حرکت مستقیم و دایره ای:
انیمیشن های دو بعدی - مقدمه
بردارها - ریاضی
ایجاد کد انیمیشن دو بعدی 1
ایجاد کد انیمیشن دو بعدی 2
ایجاد کد انیمیشن دو بعدی 3
ایجاد فلش های بردار متحرک در پایتون 1
ایجاد فلش های بردار متحرک در پایتون 2
ایجاد فلش های بردار متحرک در پایتون 3
ایجاد یک حرکت سینوسی رو به جلو 1
ایجاد یک حرکت رو به جلو سینوسی 2
ایجاد حرکت چرخشی در پایتون 1
ایجاد حرکت چرخشی در پایتون 2
ایجاد حرکت چرخشی در پایتون 3
ایجاد حرکت چرخشی در پایتون 4
ایجاد حرکت چرخشی در پایتون 5
کد پایتون برای این بخش
انیمیشن هایی که 3 بعد را کنترل می کنند:
معادلات پارامتری به صورت سه بعدی برای انیمیشن ها - ریاضی 1
معادلات پارامتری به صورت سه بعدی برای انیمیشن ها - ریاضی 2
ساخت کد انیمیشن سه بعدی 1
ساخت کد انیمیشن سه بعدی 2
ساخت کد انیمیشن سه بعدی 3
ساخت کد انیمیشن سه بعدی 4
کد پایتون برای این بخش
انیمیشن ربات چند مفصلی:
معادلات ربات 2 مشترک - ریاضی 1
معادلات ربات 2 مشترک - ریاضی 2
ساخت کد انیمیشن برای ربات 2 مشترک 1
ساخت کد انیمیشن برای ربات 2 مشترک 2
ساخت کد انیمیشن برای ربات 2 مشترک 3
ساخت کد انیمیشن برای ربات 2 مشترک 4
ساخت کد انیمیشن برای ربات 2 مشترک 5
ساخت کد انیمیشن برای ربات 2 مشترک 6
معادلات ربات 3 مشترک - ریاضی
ساخت کد انیمیشن برای ربات 3 مشترک
کد پایتون برای این بخش
تکالیف آزمایشی:
بازتولید انیمیشن در ویدیوی تبلیغاتی
ساخت انیمیشن برای مدار متحرک
مواد اضافی 1: مقدمه ای بر سیستم های کنترل:
مقدمه ای بر سیستم های کنترل 1
مقدمه ای بر سیستم های کنترل 2
مقدمه ای بر سیستم های کنترل 3
مقدمه ای بر سیستم های کنترل 4
مقدمه ای بر سیستم های کنترل 5
اطلاعات اضافی
توضیح کد 1
توضیح کد 2
توضیح کد 3
توضیح کد 4
توضیح کد 5
توضیح کد 6
کد پایتون برای این بخش
ماده اضافی 2: انیمیشن خودروی خودمختار:
وسیله نقلیه خودران - ریاضی 1
وسیله نقلیه خودران - ریاضی 2
وسیله نقلیه خودران - ریاضی 3
خودروی خودمختار - توضیح کد انیمیشن 1
خودروی خودمختار - توضیح کد انیمیشن ۲
خودروی خودمختار - توضیح کد انیمیشن 3
خودروی خودمختار - توضیح کد انیمیشن 4
خودروی خودمختار - توضیح کد انیمیشن ۵
خودروی خودمختار – توضیح کد انیمیشن ۶
خودروی خودمختار – توضیح کد انیمیشن ۷
خودروی خودمختار – توضیح کد انیمیشن ۸
کد پایتون برای این بخش
مواد اضافی 3: انیمیشن پهپاد پهپاد:
پهپاد پهپاد: توضیح ریاضی و کد 1
پهپاد پهپاد: توضیح ریاضی و کد ۲
پهپاد پهپاد: توضیح ریاضی و کد 3
پهپاد پهپاد: توضیح ریاضی و کد 4
متشکرم!
کد پایتون برای این بخش
کلمات اخر :
ضبط انیمیشن با فرمت mp4
آفرین! توانجامش دادی! اما اینجا متوقف نشو! به جلو ادامه دهید!

نمایش سرفصل های انگلیسی

Python engineering animations: Bring math & data to life

53,700 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ایمیل شما:
تولید کننده:
مدرس:
شناسه: UD19832
حجم: 10971 مگابایت
مدت زمان: 1287 دقیقه
تعداد دیسک: 3 عدد
زبان: انگلیسی ساده و روان
تاریخ انتشار: 18 تیر 1400
آموزش انیمیشن سازی در پایتون ویژه مهندسان
آموزش انیمیشن سازی در پایتون ویژه مهندسان 1
آموزش انیمیشن سازی در پایتون ویژه مهندسان 2
آموزش انیمیشن سازی در پایتون ویژه مهندسان 3
آموزش انیمیشن سازی در پایتون ویژه مهندسان 4
آموزش انیمیشن سازی در پایتون ویژه مهندسان 5
آموزش انیمیشن سازی در پایتون ویژه مهندسان 6
دیگر آموزش های این مدرس

53,700 تومان
افزودن به سبد خرید