در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

آماده شدن برای مصاحبه های شغلی زبان های Java, C++, Python

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با جاوا ، پایتون و سی پلاس پلاس یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Coding Interview Bootcamp Algorithms (Java, Python, C++)

سرفصل ها :


1. فصل 01 مقدمه ای بر برنامه نویسی مصاحبه ها:
1. مرا بخوانید
2. مقدمه ای بر کدگذاری مصاحبه ها
3. کد Longest Palindromic Substring Solution
4. کد strStr Solution
2. فصل 02 جستجوی باینری و الگوریتم های O(logn):
1. دانش قبلی در مورد جستجوی باینری
2. قالب جستجوی باینری
3. الگوی جستجوی کد باینری
4. مشکلات مرتبط
5. کد موقعیت اول راه حل هدف
6. کد آخرین موقعیت راه حل هدف
7. جستجوی باینری در مدل AABB شاخص
8. کد اولین نسخه بد راه حل
9. کد یافتن K نزدیکترین عناصر راه حل
10. عقب نشینی نمایی
11. جستجوی کد در یک راه حل آرایه مرتب شده بزرگ
12. بیشتر سوالات مرتبط AABB
13. Code Find Minimum را در حل آرایه مرتب شده چرخشی
14. کد حداکثر عدد در حل توالی کوهستان
15. کد جستجوی 2 بعدی راه حل ماتریس
16. کد جستجوی 2D Matrix II راه حل
17. راه حل کوچکترین مستطیل دربرگیرنده پیکسل های سیاه را کد کنید
18. مدل نیم و نیم
19. Code Find Peak Element Solution
20. جستجوی کد در راه حل آرایه مرتب شده چرخشی
21. سوالات بیشتر O(logN).
22. کد سریع PowerPow(x, n) راه حل
23. راه حل حداکثر فاصله تا پمپ بنزین را کد Minimize کنید
24. چند پیشنهاد
25. سه مرحله تلنگر
3. فصل 03 دو نکته:
1. آمادگی برای این فصل
2. تقاطع کد دو لیست پیوندی راه حل
3. راه حل چرخه لیست پیوندی کد
4. راه حل چرخه II لیست پیوندی کد
5. حل کد دو جمع
6. مرتب سازی سریع کد و مرتب سازی ادغام
7. صفرها را حرکت دهید
8. کد Move Zeroes Solution
9. حداقل زیر رشته پنجره
10. راه حل زیر رشته ای حداقل پنجره کد
11. پالیندروم معتبر
12. کد Valid Palindrome Solution
13. دو جمع و سؤالات مرتبط
14. Code Two Sum راه حل طراحی ساختار داده
15. آرایه ورودی کد دو جمع، راه حل مرتب شده است
16. کد 3 جمع - راه حل
17. کد دو حاصل جمع کمتر از K راه حل
18. حل شماره مثلث معتبر کد
19. کد 3Sum Smaller Solution
20. کد 3 جمع نزدیکترین راه حل
21. کد 4Sum Solution
22. پارتیشن دو نقطه ای
23. کد آرایه پارتیشن به راه حل فواصل متمایز
24. کد راه حل انتخاب سریع
25. آرایه مرتب سازی کد بر اساس راه حل برابری
26. کد مرتب سازی رنگ ها راه حل
4. فصل 04 BFS و مرتب سازی توپولوژیکی:
1. مقدمه ای بر BFS و مرتب سازی توپولوژیکی
2. پیمایش سطح سفارش
3. کد باینری Tree Level Order Traversal Solutions
4. سریال سازی و سریال زدایی
5. کد Serialize و Deserialize راه حل های درخت دودویی
6. دیگر سوالات BFS درخت باینری
7. کد Binary Tree Level Order Traversal II Solution
8. کد Binary Tree Zigzag Level Order Traversal Solution
9. کد Binary Tree Vertical Order Traversal Solution
10. BFS در نمودار
11. کد Clone Graph Solution
12. کد ورد راه حل نردبان
13. BFS در ماتریس
14. کد شماره جزایر راه حل
15. کد Minimum Knight Moves Solution
16. مرتب سازی توپولوژیکی
17. راه حل برنامه دوره کد II
18. کد بیگانه راه حل دیکشنری
19. کد گراف راه حل درخت معتبر
20. تعداد کد اجزای متصل در یک راه حل گراف غیر جهت دار
21. راه حل بازسازی توالی کد
22. محلول پرتقال پوسیده کد
23. کد کوتاه ترین فاصله از همه ساختمان ها راه حل
24. نتیجه گیری
5. فصل 05 DFS مبتنی بر درخت باینری:
1. آمادگی برای این فصل
2. راه حل زیردرخت حداکثر میانگین کد
3. کد Invert Binary Tree Solution
4. Code Validate Binary Search Tree Solution
5. راه حل زیردرخت مجموع CodeMinimum
6. مقدمه ای بر DFS مبتنی بر درخت باینری
7. زیردرخت جمع حداقل
8. محلول کدمینیموم خورشید زیر درخت
9. Binary Tree Paths و LCA
10. راه حل CodeBinary Tree Paths
11. راهکارهای CodeLCA و LCA II
12. درخت باینری را به لیست پیوندی صاف کنید
13. CodeFlatten Binary Tree to Linked List
14. مقدمه BST
15. Kth کوچکترین عنصر در یک BST
16. CodeKth کوچکترین عنصر در یک راه حل BST
17. Binary Tree In-order, Pre-order, Post-order Traversal
18. CodeInorder، Preorder، Postorder Traversal Solutions
19. BST Iterator و BST Successor
20. CodeBinary Search Tree Iterator Solution
21. جانشین CodeInorder در راه حل BST
22. نزدیکترین ارزش درخت جستجوی باینری
23. CodeClosest Binary Search Tree Solution Value
24. CodeClosest Binary Search Tree Value II راه حل
25. CodeInsert در یک راه حل درخت جستجوی باینری
26. CodeDelete Node در یک راه حل BST
6. فصل 06 DFS مبتنی بر ترکیب:
1. آمادگی برای این فصل
2. مقدمه ای بر DFS مبتنی بر ترکیب
3. جمع ترکیبی
4. کد ترکیبی راه حل جمع
5. CodeCombination Sum II راه حل
6. CodeCombination Sum III راه حل
7. پارتیشن بندی پالیندروم
8. راه حل پارتیشن بندی CodePalindrome
9. تطبیق حروف عام تطبیق عبارات منظم
10. CodeWildcard MatchingRegular Expression Matching Solution
11. Word Break II
12. راه حل CodeWord Break II
7. فصل 07 DFS مبتنی بر جایگشت:
1. آمادگی برای این فصل
2. مقدمه ای بر DFS مبتنی بر جایگشت
3. جایگشت و جایگشت II
4. N Queens
5. CodeN Queens Solution
6. ترکیب حروف یک شماره تلفن
7. کد نامه ترکیبی از راه حل شماره تلفن
8. Word Pattern II
9. راه حل CodeWord Pattern II
10. Word Ladder II
11. راه حل CodeWord Ladder II
12. جستجوی کلمه II
13. CodeWord Search II راه حل
8. بخش 08 ساختار داده 1:
1. آمادگی برای این فصل
2. مقدمه ای بر ساختار داده 1
3. صف و پشته
4. CodeMoving Average از Data Stream Solution
5. کش و حافظه کش LRU
6. CodeLRU Cache Solution
7. Delete GetRandom O(1) را درج کنید
8. CodeInsert حذف GetRandom O(1) راه حل
9. اولین شخصیت منحصر به فرد - جریان داده
10. CodeFirst کاراکتر منحصر به فرد در یک راه حل رشته
11. CodeGroup Anagrams Solution
12. فهرست کد کپی با راه حل اشاره گر تصادفی
13. CodeSubarray Sum برابر با K Solution است
14. CodeLongest راه حل دنباله ای متوالی
15. Ugly NumberII
16. راه حل CodeUgly Number II
17. CodeMerge k لیست های مرتب شده راه حل
18. K لیست های مرتب شده را ادغام کنید
19. Kth بزرگترین عنصر II
20. راه حل CodeKth Largest Element II
21. محلول CodeTop K Frequent Elements
22. CodeFind Median از Data Stream Solution
23. CodeKth کوچکترین عنصر در یک راه حل ماتریس مرتب شده
9. بخش 09 ساختار داده 2:
1. آمادگی برای این فصل
2. مقدمه ای بر ساختار داده 2
3. ArraysIntervals مرتب شده را ادغام کنید
4. CodeMerge Sorted Array Solution
5. CodeMerge فواصل راه حل
6. CodeMerge K مرتب‌سازی شده فهرست‌های فاصله‌ای راه‌حل
7. تقاطع آرایه ها
8. تقاطع کد دو آرایه راه حل
9. تقاطع کد K آرایه راه حل
10. ماتریس پراکنده و بهترین زمان برای فروش سهام
11. حل ضرب ماتریس CodeSparse
12. CodeBest Time to Buy and Sell راه حل سهام
13. سوالات مربوط به SumMatrix پیشوند
14. کد تعداد زیرماتریس هایی که با راه حل هدف جمع می شوند
15. CodeMax مجموع مستطیل بدون بزرگتر از K
16. میانه دو آرایه مرتب شده
17. CodeMedian از دو آرایه مرتب شده راه حل
18. اتحاد پیدا کنید
19. CodeNumber of Islands II راه حل
20. CodeGraph Valid Tree Solution
10. فصل پاداش:
1. پاداش

نمایش سرفصل های انگلیسی

Coding Interview Bootcamp Algorithms (Java, Python, C++)